По­трі­бен ва­лю­тний ком­про­міс

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

«Вла­ді до­ве­де­ться під­го­ту­ва­ти но­вий за­ко­но­про­ект, в ін­шо­му ви­пад­ку — кре­ди­тні бор­ги тіль­ки по­си­ля­ться», — екс­пер­ти «Дня»

Ве­тує чи ні? Це за­пи­та­н­ня бу­де одним з го­лов­них в Укра­ї­ні в на­сту­пні два ти­жні. Пі­сля під­пи­су спі­ке­ром ре­зо­нан­сно­го за­ко­но­про­е­кту № 1558-1 (про ре­стру­кту­ри­за­цію ва­лю­тних кре­ди­тів для фі­зи­чних осіб) у гла­ви дер­жа­ви Пе­тра По­ро­шен­ка є де­сять днів на роз­ду­ми. На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня де­пу­та­ти са­мі то­го не очі­ку­ю­чи ухва­ли­ли в тре­тьо­му чи­тан­ні цей до­ку­мент. Ре­а­кція кра­ї­ни бу­ла не­о­дно­зна­чною: з одно­го бо­ку, він від­кри­ває шлях до пе­ре­ра­хун­ку кре­ди­тів за кур­сом 5,05 грив­ні за до­лар, з ін­шо­го — є ре­аль­ною за­гро­зою для бан­ків­ської си­сте­ми (бан­ки ма­ють спи­су­ва­ти рі­зни­ці з при­бу­тків, а «про­ще­н­ня» сто­су­є­ться ши­ро­ко­го ко­ла спо­жив­чих кре­ди­тів, не ли­ше іпо­те­ки).

За оцін­ка­ми Мін­фі­ну, це озна­чає 95 мі­льяр­дів гри­вень зби­тків для бан­ків­сько­го се­кто­ру. «Це біль­ше, ніж бу­де ви­тра­че­но на оборону і пра­во­охо­рон­ну ді­яль­ність у 2015 ро­ці. І ці ко­шти бу­дуть пла­ти­ти всі гро­ма­дя­ни, у фор­мі по­гір­ше­н­ня ста­ну на­шої бан­ків­ської си­сте­ми, но­вих бан­крутств бан­ків, втрат де­по­зи­тів гро­ма­дя­на­ми, які ні в чо­му не вин­ні. Це — по­пу­лізм, який не має ні­чо­го спіль­но­го із спра­ве­дли­ві­стю», — так оці­ни­ла мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лія Яре­сько.

«Не­спра­ве­дли­во бу­де за ра­ху­нок ко­штів всіх пла­тни­ків по­да­тків за­до­воль­ни­ти по­тре­би 65 ти­сяч, тоб­то мен­ше, ніж де­ся­тої час­тки від­со­тка, тих, хто не хо­че, або іно­ді і не мо­же об­слу­го­ву­ва­ти ва­лю­тні кре­ди­ти», — від­ре­а­гу­вав зі сво­го бо­ку на прийня­тий за­ко­но­про­ект пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Втім він не уто­чнив подаль­шої до­лі до­ку­мен­ту (має ще час), а ли­ше до­дав, що це — за­гро­за для фі­нан­со­во­го се­кто­ру. Мов­ча­н­ня пре­зи­ден­та ціл­ком зро­зумі­ле: в йо­го пе­ред­ви­бор­чій про­гра­мі та­кож є пункт про ва­лю­тну ре­стру­кту­ри­за­цію...

Ко­ли­шній мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни Ро­ман Шпек звер­тає ува­гу «Дня» на ще одну не­без­пе­ку. «Ме­не біль­ше вра­жає те, що рі­вень під­трим­ки цьо­го про­е­кту «Опо­зи­цій­ним бло­ком» зна­чно ниж­чий, ніж у про­уря­до­вої ко­а­лі­ції. Ті, хто про­го­ло­шу­вав єв­ро­пей­ський ви­бір, ра­ди­каль­ні ре­фор­ми, — зду­лись. Ка­мі­ка­дзе ста­ють ко­ме­ді­ан­та­ми, бо від­мов­ля­ю­ться від спів­пра­ці з між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми», — го­во­рить він. За сло­ва­ми Шпе­ка, основ­на не­без­пе­ка та­ко­го кро­ку по­ля­гає у роз­ри­ві спів­пра­ці з МВФ, що озна­чає при­пи­не­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня з ін­ших дже­рел і не мо­жли­во­сті за­ку­пів­лі на зи­му га­зу.

На­то­мість го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Сер­гій Ри­бал­ка вва­жає, що НБУ і уряд на­би­ва­ють па­фо­су дов­ко­ла руй­нів­но­го ха­ра­кте­ру цьо­го до­ку­мен­ту. «За да­ни­ми НБУ, на по­ча­ток ли­пня всьо­го ва­лю­тних кре­ди­тів для фі­зи­чних осіб в укра­їн­ській бан­ків­ській си­сте­мі на­лі­чу­є­ться близь­ко 4,7 мі­льяр­да до­ла­рів. Оче­ви­дно, що кур­со­ва рі­зни­ця ні­як не мо­же ста­но­ви­ти ті су­ми, про які за­яв­ля­ють про­тив­ни­ки ре­стру­кту­ри­за­ції, а зби­тки бан­ків бу­дуть ще зна­чно мен­ши­ми. Якщо від­ня­ти всі зби­тки, які не­суть бан­ки без ре­стру­кту­ри­за­ції, то ви отри­ма­є­те ще кар­ди­наль­но ін­шу кар­ти­ну. До то­го ж, ва­лю­тні кре­ди­ти ви­пла­чу­ю­ться вже 5—7 ро­ків, то бан­ки вже від­би­ли їхню вар­тість», — по­яснює він. Втім, йо­го по­зи­ція очі­ку­ва­на: Ра­ди­каль­на пар­тія, пред­став­ни­ком якої він, є бу­ла одним із іні­ці­а­то­рів цьо­го до­ку­мен­ту.

На дум­ку де­пу­та­та сьо­мо­го скли­ка­н­ня Во­ло­ди­ми­ра По­ло­ча­ні­но­ва, об’єктив­но є дві сто­ро­ни ва­лю­тної ме­да­лі. Одна, по­яснює він, — в нор- маль­ній кра­ї­ні кре­ди­ту­ва­н­ня мо­жли­ве тіль­ки у на­ціо­наль­ній ва­лю­ті. За цим мав слід­ку­ва­ти НБУ. Від­так не мо­жна зви­ну­ва­чу­ва­ти лю­дей, що во­ни взя­ли де­ше­вий кре­дит в до­ла­рах. «Це ж ло­гі­чно, що лю­ди­на ви­би­рає для се­бе най­кра­щі умо­ви. Ін­ша спра­ва, що еко­но­мі­ка і грив­ня ви­яви­ла­ся не на­стіль­ки ста­біль­на і до­лар за­мість 5-ти по­до­рож­чав до 20 гри­вень», — озву­чує По­ло­ча­ні­нов. Ін­ша сто­ро­на, до­дає він, це ко- ли по­зи­чаль­ни­ки ка­жуть про по­до­рож­ча­н­ня кре­ди­ту і за­бу­ва­ють при цьо­му до­да­ти, що жи­тло і то­ва­ри, які во­ни при­дба­ли, ав­то­ма­ти­чно теж по­до­рож­ча­ли ра­зом з кур­сом. Тож, на­при­клад, вар­тість при­дба­ної квар­ти­ри за 100 ти­сяч до­ла­рів та­кою і ли­ши­лась, а в грив­ні во­на зро­сла. «У нас дві край­но­сті: уряд на­ма­га­є­ться свої про­бле­ми пе­ре­кла­сти на лю­дей, а де­пу­та­ти пе­ред ви­бо­ра­ми — спо­до­ба­ти­ся еле­кто­ра­ту», — по­яснює він при­чи­ну ва­лю­тно­го по­пу­лі­зму.

«Під­пи­са­н­ня цьо­го за­ко­ну при­зве­де до ще біль­шо­го під­ри­ву бан­ків­ської си­сте­ми. Са­ме то­му я не ві­рю, що йо­го під­пи­ше Пре­зи­дент. Є го­ло­ва пар­ла­мен­ту, який мо­же не під­пи­са­ти до­ку­мент. Крім то­го, я вже чув у за­лі роз­мо­ви, що ба­га­то де­пу­та­тів не зро­зумі­ли за що го­ло­су­ють і ду­ма­ли, що за по­вер­не­н­ня за по­втор­не го­ло­су­ва­н­ня за до­ку­мент. І за­раз во­ни пи­шуть за­яви про від­кли­ка­н­ня сво­їх го­ло­сів», — го­во­рить «Дню» про до­лю про­го­ло­со­ва­но­го за­ко­но­про­е­кту на­ро­дний де­пу­тат від БПП Ру­слан Дем­чак, який єди­ний з усьо­го пар­ла­мен­ту про­го­ло­су­вав про­ти «ва­лю­тно­го» за­ко­ну.

Тим ча­сом опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти ка­жуть, під­пи­са­н­ня, або ве­то все одно про­бле­му не ви­рі­шує. Вла­ді до­ве­де­ться шу­ка­ти но­вий ва­рі­ант ва­лю­тно­го ком­про­мі­су. То де ле­жить йо­го ме­жа?

«Бан­ки ро­зу­мі­ють, що є два шля­хи: або до­мов­ля­ти­ся з по­зи- чаль­ни­ком і по­сту­по­во отри­му­ва­ти гро­ші, або ж вза­га­лі не отри­му­ва­ти. Во­ни оби­ра­ють пер­ший ва­рі­ант і йдуть на ком­про­міс і кре­ди­ти не об­слу­го­ву­ю­ться», — роз­по­від­ає про один з мо­жли­вих ва­рі­ан­тів Дем­чак.

«НБУ має сти­му­лю­ва­ти бан­ки до ре­стру­кту­ри­за­ції та­ких по­зик, щоб ці кре­ди­ти не спи­су­ва­ли, а про­лон­гу­ва­ли. Має бу­ти ре­стру­кту­ри­за­ція ва­лю­тних кре­ди­тів, а не по­да­рун­ки «всім і вся», — до­дає член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки й бан­ків­ської ді­яль­но­сті Пав­ло Рі­за­нен­ко.

На­то­мість По­ло­ча­ні­нов вва­жає, що тре­ба пи­са­ти но­вий за­ко­но­про­ект. «Зро­зумі­ло, що по­зи­чаль­ни­ки не по­вин­ні на 100% пла­ти­ти за не­до­стой­ну по­ве­дін­ку дер­жа­ви яка під­ня­ла вар­тість до­ла­ра з 5 до 20 гри­вень. Але во­дно­час дер­жа­ва не по­вин­на опла­чу­ва­ти ша­ру по­зи­чаль­ни­кам, які взя­ли кре­дит і ку­пи­ли мер­се­де­си і за­раз плачуть, що не­має чим пла­ти­ти», — по­яснює він. По­ло­ча­ні­нов про­по­нує вклю­чи­ти в но­во­го ва­лю­тно­го за­ко­но­про­е­кту кіль­ка ре­чей. Пер­ше — якщо клі­єнт спла­чує ті­ло кре­ди­ту і від­со­тки, то тре­ба за­бу­ти про бан­ків­ські сан­кції і пе­ні за не­своє­ча­сне по­га­ше­н­ня. Дру­ге — роз­ра­ху­ва­ти се­ре­дньо­зва­же­ну став­ку за весь пе­рі­од об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­ту і зро­би­ти на її ба­зі пе­ре­ра­ху­нок су­ми до спла­ти. Якщо її до­ста­тньо для по­кри­т­тя — за­кри­ти і за­бу­ти. Якщо ні — за­фі­ксу­ва­ти за­ли­шок су­ми за сьо­го­дні­шнім ва­лю­тним кур­сом. Да­лі, про­дов­жує він, НБУ мав би пі­ти дво­ма шля­ха­ми: да­ти ре­фі­нан­су­ва­н­ня бан­кам з най­біль­шим чи­слом іпо­те­ки і па­ра­лель­но ство­ри­ти єди­ний са­на­цій­ний ба­кн, ку­ди б пе­ре­во­ди­ли­ся по­га­ні кре­ди­ти.

До сло­ва: зав­тра в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та від­бу­де­ться чер­го­ве за­сі­да­н­ня На­цра­ди ре­форм, де обго­во­рю­ва­ти­муть ре­фор­му фі­нан­со­во­го се­кто­ру. За да­ни­ми «Дня», на за­сі­дан­ні пре­зен­ту­ють до­пра­цьо­ва­ну про­гра­му роз­ви­тку фі­нан­со­во­го се­кто­ру, а та­кож по­ка­жуть про­гра­му роз­ви­тку бан­ків­сько­го се­кто­ру.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КОСАРЄВА

2 ЛИ­ПНЯ 2015 РО­КУ. В ПАР­ЛА­МЕН­ТІ УХВА­ЛИ­ЛИ ЗА­КОН ПРО ВА­ЛЮ­ТНІ КРЕ­ДИ­ТИ. ПРО­ТИ НЬО­ГО ВИ­СТУ­ПИ­ЛИ МІ­НІСТР ФІ­НАН­СІВ НА­ТА­ЛІЯ ЯРЕ­СЬКО І ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ. ЯК БУ­ТИ З ДО­КУ­МЕН­ТОМ, І ЧИ МО­ЖЛИ­ВИЙ КОМ­ПРО­МІС У ВА­ЛЮ­ТНО­МУ ПИ­ТАН­НІ, ПОГОВОРЯТЬ ВЖЕ ЗАВ­ТРА НА НА­ЦРА­ДІ РЕ­ФОРМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.