Мор­ські пор­ти збіль­ши­ли пе­ре­вал­ку ван­та­жів май­же на 6%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мор­ські пор­ти Укра­ї­ни (без ура­ху­ва­н­ня пор­тів Кри­му) в сі­чні-черв­ні 2015 ро­ку збіль­ши­ли пе­ре­вал­ку ван­та­жів на 5,9%, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку — до 71,672 міль­йо­на тонн. Згі­дно з опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми ДП «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни», з ура­ху­ва­н­ням крим­ських пор­тів за пер­ше пів­річ­чя об’єм гру­зо­пе­ре­вал­ки ви­ріс на 2,7%. Так, пе­ре­вал­ка екс­порт­них ван­та­жів скла­ла 49,324 млн тонн, ім­порт­них — 9,505 міль­йо­на тонн, тран­зи­тних — 9,758 міль­йо­на тонн. Пе­ре­вал­ка кон­тей­не­рів у мор­ських пор­тах кра­ї­ни скла­ла 243,358 ти­сяч TEU, що на 30% мен­ше, ніж у сі­чні-черв­ні 2014 ро­ку. Дер­жав­ні пор­то­ві опе­ра­то­ри, що вхо­дять в стру­кту­ру управ­лі­н­ня Мі­нін­фра­стру­кту­ри, пе­ре­ва­ли­ли 25,663 міль­йо­на тонн (36% від за­галь­но­го об­ся­гу); ін­ші пор­то­ві опе­ра­то­ри (пе­ре­ва­жно при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті) че­рез усі при­ча­ли пе­ре­ва­ли­ли 46 міль­йо­нів тонн (64% від за­галь­но­го об­ся­гу), зокре­ма пор­то­ві опе­ра­то­ри (пе­ре­ва­жно при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті) че­рез при­ча­ли АМПУ — 24,116 міль­йо­на тонн (34% від за­галь­но­го об­ся­гу).

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.