Мін­ре­гіон: «2016 ро­ку ВВП зро­сте, а екс­порт від­но­ви­ться»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

2016 ро­ку в Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі очі­ку­ють зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки на рів­ні 2% за ін­фля­ції 12%. Та­кі по­ка­зни­ки мі­стя­ться у Про­гно­зі еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на 2016 рік та основ­них ма­кро­по­ка­зни­ків еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни 2017—2019 ро­ків, пе­ре­дає «ЕП». Вар­то за­зна­чи­ти, що по­ка­зник зро­ста­н­ня ВВП не змі­нив­ся по­рів­ня­но з очі­ку­ва­н­ня­ми по­ча­тку ро­ку, а ось по­ка­зник ін­фля­ції зріс (ра­ні­ше очі­ку­вав­ся на рів­ні 9%). Но­мі­наль­ний ВВП 2016 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 2262 млрд грн. На­сту­пно­го ро­ку Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та­кож очі­кує від­нов­ле­н­ня тем­пів екс­пор­ту то­ва­рів і по­слуг — на 7,1%, до $53,87 млрд. Тем­пи зро­ста­н­ня ім­пор­ту ста­нов­лять 7,3% — до 55,45 млрд до­ла­рів. Та­ким чи­ном, про­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі ста­но­ви­ти­ме 1,58 млрд до­ла­рів. Та­кож 2016 ро­ку, в уря­ді очі­ку­ють від­нов­ле­н­ня ре­аль­них зар­плат (по­над рі­вень ін­фля­ції) на 2,3%. Ще на по­ча­тку ро­ку за цим по­ка­зни­ком очі­ку­ва­ло­ся спад на 0,9%. Крім то­го, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку під­го­ту­ва­ло не­га­тив­ний прогноз на 2016 рік. Згі­дно з ним, еко­но­мі­ка про­дов­жить па­ді­н­ня (-0,3%), а ін­фля­ція ста­но­ви­ти­ме 14,7%. Однак при цьо­му про­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі ви­яви­ться мен­ше — ли­ше 1,07 млрд до­ла­рів. Екс­порт зро­сте на 3,8%, до 52,2 млрд до­ла­рів, а ім­порт — на 3,1%, до 53,2 млрд до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.