За пів­ро­ку Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла на­фти май­же на два мі­льяр­ди до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на в сі­чні — черв­ні 2015 ро­ку ім­пор­ту­ва­ла на­фто­про­ду­ктів (за ко­дом ТНВЭД 2710) на за­галь­ну су­му 1,772 мі­льяр­да до­ла­рів, зокре­ма в черв­ні — на 305,917 міль­йо­на до­ла­рів. За да­ни­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, за шість мі­ся­ців ім­пор­то­ва­но па­ли­во з Бі­ло­ру­сі на 834,531 міль­йо­на до­ла­рів, РФ — на 406,573 міль­йо­на до­ла­рів, Ли­тва — на 141,168 міль­йо­на до­ла­рів, з ін­ших кра­їн — на 390,026 міль­йо­на до­ла­рів. У сі­чні — черв­ні 2014 ро­ку Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла на­фто­про­ду­ктів (за ко­дом ТНВЭД 2710) на за­галь­ну су­му 3,942 мі­льяр­да до­ла­рів, в т.ч. з Бі­ло­ру­сі — на 1,543 мі­льяр­да до­ла­рів, з Ро­сії — на 569,339 міль­йо­на до­ла­рів, з Ли­тви — на 292,561 міль­йо­на до­ла­рів, з ін­ших кра­їн — на 603,908 міль­йо­на до­ла­рів. Крім то­го, в сі­чні — черв­ні по­то­чно­го ро­ку на екс­порт з Укра­ї­ни бу­ли по­став­ле­ні на­фто­про­ду­кти на за­галь­ну су­му 72,888 міль­йо­на до­ла­рів. Вар­тість по­став­ле­но­го на адре­су кі­пр­ських кон­тр­аген­тів па­ли­ва ста­но­вить 21,627 міль­йо­на до­ла­рів, кон­тр­аген­тів з Іта­лії — 14,177 міль­йо­на до­ла­рів, з Угор­щи­ни — 6,138 міль­йо­на до­ла­рів, з ін­ших кра­їн — 30, 946 міль­йо­на до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.