Ро­сія хо­че вве­сти кво­ти на укра­їн­ський екс­порт

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ро­сія хо­че вве­сти кво­ти для укра­їн­ських то­ва­рів «гру­пи ри­зи­ку» пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті ре­жи­му віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та ЄС. Про це за­явив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ро­сії Оле­ксій Ли­ха­чов, пе­ре­дає «Еко­но­мі­чна прав­да» з по­си­ла­н­ням на ТАСС. «Ми за­про­по­ну­ва­ли, на мій по­гляд, най­не­вин­ні­ше рі­ше­н­ня», — за­зна­чив він. «Так як ми го­во­ри­мо про ри­зи­ки ви­ті­сне­н­ня укра­їн­ських то­ва­рів єв­ро­пей­ськи­ми до нас за дем­пін­го­ви­ми ці­на­ми, то ми за­про­по­ну­ва­ли по то­ва­рах з цих «груп ри­зи­ку» за­фі­ксу­ва­ти кво­ти в ме­жах їх ма­кси­маль­но­го екс­пор­ту в РФ за остан­ні ро­ки», — ска­зав Ли­ха­чов. Він до­дав, що ми­том бу­дуть об­кла­да­ти­ся по­став­ки по­над цих квот, і та­ка мі­ра не су­пе­ре­чить нор­мам СОТ. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Ро­сія ви­су­ну­ла но­ві ви­мо­ги що­до гли­бо­кої і все­ося­жної зо­ни віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та ЄС. Від­по­від­ні про­по­зи­ції бу­ло про­пи­са­но у до­ку­мен­ті, який ро­сій­ська сто­ро­на пе­ре­да­ла Єв­ро­ко­мі­сії 3 черв­ня. У до­ку­мен­ті, зокре­ма, йшло­ся про вве­де­н­ня квот.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.