Бу­дин­ки з лі­чиль­ни­ка­ми еко­ном­лять енер­гію на 30%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спо­жи­ва­н­ня те­пло­вої енер­гії в одно­ти­пних бу­дин­ках м. Ки­є­ва, які обла­дна­ні лі­чиль­ни­ка­ми, на 30% мен­ше, ніж у бу­дин­ках без лі­чиль­ни­ків. Про це у від­по­відь на за­пит де­пу­та­та Ки­їв­ської мі­ської вла­ди Во­ло­ди­ми­ра Бон­да­рен­ка по­ві­до­ми­ли в Київський мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції, пе­ре­дає УНН. «По­ві­дом­ля­є­мо, що за ре­зуль­та­та­ми по­рів­няль­но­го ана­лі­зу показників спо­жи­ва­н­ня те­пло­вої енер­гії в одно­ти­пних бу­дин­ках м. Ки­є­ва, обла­дна­них лі­чиль­ни­ка­ми те­пло­вої енер­гії, та бу­дин­ках, в яких лі­чиль­ни­ки від­су­тні, се­ре­дньо­мі­ся­чне на­ра­ху­ва­н­ня за спо­жи­ту те­пло­ву енер­гії мен­ше на 23,9 тис. гри­вень (або на 29,9%), ніж у бу­дин­ках без при­ла­ду облі­ку», — за­зна­ча­є­ться у від­по­віді. На­га­да­є­мо, у Кри­му, з ли­пня ці­ни на во­ду та еле­ктри­ку зро­ста­ють на 15%, на газ — на 10%. Роз­дрі­бна ці­на на газ для на­се­ле­н­ня, за умо­ви спо­жи­ва­н­ня мен­ше 6 ти­сяч ку­бів га­зу на рік, з ли­пня 2015 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 3 225 рублів за ти­ся­чу ку­бі­чних ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.