Ці­ни на жи­тло у сто­ли­ці за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У черв­ні 2015 ро­ку се­ре­дня вар­тість квар­тир у но­во­бу­до­вах Ки­є­ва ста­но­ви­ла 25 285 грн/кв.м. По­рів­ня­но із трав­нем 2015 ро­ку се­ре­дня вар­тість збіль­ши­ла­ся на 1%. Про це УНН по­ві­дом­ляє з по­си­ла­н­ням на ана­лі­ти­чний звіт екс­пер­тів пор­та­лу «Сто­ли­чная не­дви­жи­мость». Та­ким чи­ном, з трав­ня 2015 ро­ку зміна цін за кла­са­ми пер­вин­ної не­ру­хо­мо­сті ста­но­вить: еко­ном-клас — зро­ста­н­ня на 0,52% до 17 061 грн/кв.м; бі­зне­склас — зро­ста­н­ня на 2,15% до 29 699 грн/кв.м; пре­мі­ум-клас — зни­же­н­ня на 0,19% до 44 136 грн/кв.м. У черв­ні, за ін­фор­ма­ці­єю ана­лі­ти­ків, до про­да­жу про­по­ну­ва­ли­ся квар­ти­ри 58 опе­ра­то­ра­ми в 126 об’єктах. До їхньо­го чи­сла на­ле­жать як об’єкти не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ни­цтва, так і не­ре­а­лі­зо­ва­ні квар­ти­ри в бу­дин­ках, зда­них в екс­плу­а­та­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.