Ма­нев­ри дов­ко­ла При­дні­стров’я

Чо­му Мо­сква не має на­мі­ру від­пу­ска­ти Ти­ра­споль

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Умо­сков­ській по­лі­ти­ці, з огля­ду на істе­ри­ку у про­ім­пер­ських ро­сій­ських ЗМІ, ви­ни­кла ще одна скла­дна про­бле­ма — При­дні­стров’я, то­чні­ше, не­при­ва­бли­ве май­бу­тнє цьо­го улам­ка СРСР.

Еко­но­мі­ка При­дні­стров’я (ПМР) упев­не­но ру­ха­є­ться не ли­ше до де­фол­ту, а й до ко­ла­псу. Над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту змен­ши­ли­ся, оскіль­ки те­пер усю зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність ре­зи­ден­ти При­дні­стров’я по­вин­ні здій­сню­ва­ти че­рез Мол­до­ву і там спла­чу­ва­ти по­да­тки. Від­по­від­но, на по­да­тки в са­мо­му ре­гіо­ні за­ли­ша­є­ться гро­шей на­ба­га­то мен­ше.

У сво­є­му коментарі ІА «Ти­рас» за­зна­чає, що «Системна кри­за в При­дні­стров’ї, про яку ба­га­то го­во­ри­ли й пи­са­ли ра­ні­ше, про­я­ви­ла­ся в най­жорс­ткі­ших і най­без­ком­про­мі­сні­ших фор­мах. Не­спри­я­тли­ві зов­ні­шні умо­ви, а са­ме зро­стан­ні бло­ка­ди ре­спу­блі­ки, спро­во­ку­ва­ли обвал і так слаб­кої еко­но­мі­чної си­сте­ми ПМР. Змен­ше­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту, ско­ро­че­н­ня всіх ви­дів ви­ро­бни­цтва, за­не­пад дрі­бно­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су — це ре­а­лії дня. Як під­су­мок — урі­за­н­ня пільг, зар­плат і пен­сій, зро­ста­н­ня со­ці­аль­но­го не­вдо­во­ле­н­ня і від­тік пра­це­зда­тно­го на­се­ле­н­ня». У Ти­ра­спо­лі вже по­над 20 тис. віль­них по­ме­шкань, і кіль­кість їх зро­стає.

З 1 сі­чня 2016 ро­ку на­бе­ре чин­но­сті еко­но­мі­чна ча­сти­на Асо­ці­а­ції Мол­до­ви і ЄС, що вко­тре бо­ля­че вда­рить по еко­но­мі­ці і фі­нан­сах При­дні­стров’я.

Тут Ро­сія, ба­га­то­рі­чний спон­сор і на­тхнен­ник се­па­ра­ти­стів з лі­во­го бе­ре­га Дні­стра, якось не по­спі­шає до­по­мог­ти, пе­ре­д­усім грі­шми, хо­ча не­що­дав­но мо­сков­ський ку­ра­тор Дми­тро Ро­го­зін при­ся­гав­ся, що При­дні­стров’я ні­хто не по­ки­не.

Та­кі обі­цян­ки, зви­чай­но, слу­ха­ти при­єм­но, але спра­ви їх не під­твер­джу­ють. Пре­зи­дент Єв­ген Шевчук кіль­ка ра­зів лі­тав до Пер­шо­пре­столь­ної, але не над­то успі­шно. Він пе­ре­ко­ну­вав сво­їх мо­сков­ських спів­ро­змов­ни­ків, що «во­ро­жа» Укра­ї­на і Мол­до­ва за­тя­гу­ють за­шморг еко­но­мі­чної бло­ка­ди, але у від­по­відь чув ли­ше не­пев­ні обі­цян­ки ото­че­н­ня про­рва­ти.

Мо­сква, схо­же, про­сто не знає, що ро­би­ти із се­па­ра­тист­ським ре­гіо­ном Мол­до­ви. За­хи­сти­ти йо­го не­має змо­ги, оскіль­ки спіль­но­го кор­до­ну не­має. Про­ри­ва­ти­ся че­рез укра­їн­ську те­ри­то­рію, як по­гро­жу­ють без­від­по­від­аль­ні по­лі­ти­ки і прокрем­лів­ські екс­пер­ти, за ни­ні­шніх умов не­мо­жли­во з ду­же ба­га­тьох при­чин. Схо­же, що При­дні­стров’я не­стрим­но стає для Ро­сії ва­лі­зою без ру­чки з усі­ма на­слід­ка­ми, що ви­пли­ва­ють з та­ко­го ста­но­ви­ща.

Ге­о­стра­те­гі­чно пі­сля ане­ксії Кри­му лі­вий бе­рег Дні­стра зна­чною мі­рою втра­тив свою ва­гу. До то­го ж ви­я­ви­ло­ся не­здій­снен­ним зав­да­н­ня що­до за­по­бі­га­н­ня за­лу­чен­ню Мол­до­ви до асо­ці­йо­ва­них від­но­син з ЄС і подаль­шій її ін­те­гра­ції до єв­ро­а­тлан­ти­чних стру­ктур.

По­при ціл­ко­ви­тий про­вал та­ких пла­нів Мо­скви в Мол­до­ві і в Укра­ї­ні ро­сій­ська вла­да на­ма­га­є­ться від­тво­ри­ти щось по­ді­бне че­рез на­да­н­ня оку­по­ва­ній ча­сти­ни Дон­ба­су яко­гось осо­бли­во­го ста­ту­су. Зро­зумі­ло, що ні­хто в Ки­є­ві на це не по­го­ди­ться, але в Бі­ло­кам’яній за­тя­то про­дов­жу­ють на цьо­му на­по­ля­га­ти.

Ціл­ком мо­жли­во, що за ін­ших умов Кремль від­мо­вив­ся б від При­дні­стров’я і із за­до­во­ле­н­ням по­збув­ся б тя­га­ря в обмін на щось для ньо­го по­трі­бні­ше. Про­те за ці­єї си­ту­а­ції та­ке уяви­ти вель­ми скла­дно.

По-пер­ше. Ні­хто в обмін ні­чо­го не про­по­ну­ва­ти­ме. Пу­тін і йо­го ото­че­н­ня по­ка­за­ли се­бе не зда­тни­ми на до­мов­ле­но­сті, то­му всі пе­ре­мо­ви­ни, якщо во­ни вза­га­лі від­бу­ду­ться, бу­дуть ли­ше про умо­ви не те що ка­пі­ту­ля­ції, а сер­йо­зно­го від­сту­пу. Що­до всьо­го ком­пле­ксу про­блем.

Усі чу­до­во ро­зу­мі­ють, що час пра­цює про­ти Мо­скви, і то­му не йти­муть на істо­тні по­сту­пки.

По- дру­ге. Пси­хо­ло­гі­чно Пу­тін не мо­же ви­зна­ти свою нев­да­чу в Укра­ї­ні і Мол­до­ві. Пу­блі­чна від­мо­ва від ПМР озна­ча­ти­ме істо­тну по­раз­ку, на це ро­сій­ський пре­зи­дент пі­ти не мо­же.

По-тре­тє. Впли­ває з по­пе­ре­дньо­го. Здій­ня­та істе­рія дов­ко­ла крим­наш і ви­со­ка про­па­ган­дист­ська хви­ля не да­ють мо­жли­во­сті по­го­джу­ва­ти­ся хоч на якийсь ком­про­міс. Стіль­ки ро­ків роз­по­від­а­ли, що При­дні­стров’я за­во­ю­вав Су­во­ров і там ме­шка­ють ро­сій­ські лю­ди, що від­хід із ре­гіо­ну бу­де схо­жий на зра­ду в очах ду­же ба­га­тьох.

Ось чо­му Мо­сква ма­нев­ру­ва­ти­ме і намагатиметься обмі­ня­ти зда­чу При­дні­стров’я на щось в Укра­ї­ні. У Крем­лі бу­ли б не про­ти, щоб кон­флікт у При­дні­стров’ї пе­ре­йшов у га­ря­чу фа­зу. То­ді б, як у Мо­скві вва­жа­ють, мо­жна бу­ло на­ма­га­ти­ся зна­йти якісь фор­ми втру­ча­н­ня і до то­го ж від­кри­ти по­бли­зу Оде­си та­кий со­бі дру­гий фронт.

У Ки­є­ві все це чу­до­во ро­зу­мі­ють і утри­му­ю­ться від від­вер­то­го втру­ча­н­ня. З дру­го­го бо­ку, ви­ни­кає спри­я­тли­ва мо­жли­вість до­сить мир­но­го ви­ті­сне­н­ня Ро­сії з ре­гіо­ну. Для цьо­го бу­де по­трі­бна зміна ке­рів­ни­цтва ПМР.

Ди­ре­ктор ки­їв­сько­го Ін­сти­ту­ту до­слі­дже­н­ня про­блем гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Ві­та­лій Ку­лик за­зна­чив у мо­сков­ській «Не­за­ви­си­мой га­зе­те», що пре­зи­дент «Шевчук роз­ча­ру­вав Ки­їв, оскіль­ки ра­ні­ше ба­га­то обі­цяв, а по­тім ро­бив те, що про­ти Укра­ї­ни». За сло­ва­ми Ку­ли­ка, на­ра­зі «Шевчук зно­ву по­чав шу­ка­ти шля­хів в Укра­ї­ну, але в Ки­є­ві це не сприйня­ли».

Пев­ним по­ка­зни­ком роз­ста­нов­ки сил у Ти­ра­спо­лі бу­дуть ви­бо­ри Вер­хов­ної ра­ди. Во­ни ма­ють від­бу­ти­ся 29 ли­сто­па­да цьо­го ро­ку. Схо­же, до при­дні­стров­сько­го пар­ла­мен­ту прой­дуть пар­тії, що їх під­три­мує кор­по­ра­ція «Ше­риф», з якою в Шев­чу­ка дав­ній і до­сить го­стрий кон­флікт. До то­го ж 2016 ро­ку ма­ють від­бу­ти­ся і ви­бо­ри пре­зи­ден­та. В умо­вах роз­ча­ру­ва­н­ня на­се­ле­н­ня і зро­ста­н­ня про­те­стних на­стро­їв шан­си на дру­гий тер­мін Шев­чу­ка ви­да­ю­ться до­сить при­мар­ни­ми. Ще силь­ні­ше цей про­цес пі­де, ко­ли но­вий склад Вер­хов­ної ра­ди бу­де на­ла­што­ва­ний опо­зи­цій­но до пре­зи­ден­та.

При­дні­стров­ське ке­рів­ни­цтво ро­зу­міє без­ви­хідь у си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, і на­ма­га­є­ться зна­йти хоч якийсь ви­хід. Як по­ві­дом­ляє аген­ція «Ін­фо­таг», від­бу­ла­ся зу­стріч пре­зи­ден­та Шев­чу­ка з по­слом США у Мол­до­ві Джейм­сом Пет­ті­том. Пре­зи­дент При­дні­стров’я по­ві­до­мив аме­ри­кан­сько­го по­сла «про наслідки впли­ву на еко­но­мі­ку При­дні­стров’я регіональної не­ста­біль­но­сті, а та­кож за­хо­ди бло­ку­валь­но­го ха­ра­кте­ру Мол­до­ви й Укра­ї­ни». І про те, що Ти­ра­споль го­то­вий ви­бу­до­ву­ва­ти кон­стру­ктив­ні сто­сун­ки і з Ки­ши­не­вом, і з Ки­є­вом, «аби де­бло­ку­ва­ти при­дні­стров­ську еко­но­мі­ку».

На да­но­му ета­пі ін­те­ре­си Ки­є­ва і Ки­ши­не­ва, а че­рез ньо­го й Бу­ха­ре­сту збі­га­ю­ться. Во­ю­ва­ти за ін­те­гра­цію ПМР у Мол­до­ву Укра­ї­на не бу­де, а ось спри­я­ти ви­ті­снен­ню Ро­сії Ки­їв бу­де. Ме­ха­ні­змом остан­ньо­го мо­же ста­ти зміна пер­со­на­лій у ти­ра­споль­сько­му ке­рів­ни­цтві.

Як вже за­зна­ча­лось ви­ще, еко­но­мі­чна і со­ці­аль­на си­ту­а­ція в ПМР скла­дна, пен­сії і зар­пла­ти бю­дже­тни­кам урі­за­но на 30%, під­при­єм­ства пра­цю­ють не на пов­ну по­ту­жність, в опо­нен­тів при­дні­стров­ської вла­ди є під­ста­ви вва­жа­ти, що її мо­жна бу­де змі­ни­ти.

У лю­то­му ми­ну­ло­го ро­ку в При­дні­стров’ї на со­ці­аль­ні акції про­те­сту ви­йшли при­бі­чни­ки пар­тії «На­ро­дної єд­но­сті». Її ке­рів­ни­ка, де­пу­та­та Вер­хов­ної ра­ди Ана­то­лія Де­ру­на, ба­га­то хто роз­гля­дає як мо­жли­во­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти При­дні­стров’я.

Для цьо­го успі­ху по­лі­ти­ко­ві не­об­хі­дно за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою Ки­є­ва. Зро­би­ти це бу­де не вель­ми про­сто. До то­го ж Мо­сква про­сто так не від­сту­пить.

Ма­нев­ри дов­ко­ла При­дні­стров’я на­би­ра­ють но­вої си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.