Ро­бо­ту «Те­а­тру на По­до­лі» від­нов­лять у на­сту­пно­му ро­ці

Den (Ukrainian) - - Культура -

Київський ака­де­мі­чний дра­ма­ти­чний те­атр на По­до­лі, який мі­ська вла­да не мо­же по­бу­ду­ва­ти ось уже 23 ро­ки, обі­ця­ють від­кри­ти для від­ві­ду­ва­чів у на­сту­пно­му ро­ці, роз­по­ві­ла ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ді­а­на По­по­ва. «Ро­бо­ти з за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва те­а­тру не ве­ли­ся ві­сім ро­ків: за цей час сті­ни по­кри­ли­ся цві­л­лю, то­му до­ве­де­ться мі­ня­ти ча­сти­ну кон­стру­кцій. Оста­то­чно про­ект те­а­тру бу­де ско­ре­кто­ва­ний у ли­пні, а у ве­ре­сні від­нов­ля­ться бу­ді­вель­ні ро­бо­ти. У на­сту­пно­му ро­ці, до Дня Ки­є­ва, ме­шкан­ці сто­ли­ці отри­ма­ють но­вий те­атр», — по­ві­до­ми­ла По­по­ва. Бу­ду­ва­ти те­атр пла­ну­ють не за бю­дже­тні ко­шти: «Всі ро­бо­ти про­ве­дуть за ра­ху­нок ме­це­на­тів, вже є до­мов­ле­но­сті. На це пі­де від 150 до 200 міль­йо­нів гри­вень, то­чна су­ма ста­не ві­до­ма пі­сля ко­ри­гу­ва­н­ня про­е­кту», — роз­по­ві­ла Ді­а­на По­по­ва.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ІДЕЯ ЗА­ПРО­ПО­НО­ВА­НОЇ КИ­РИ­ЛОМ КА­РА­БИ­ЦЕМ ПРО­ГРА­МИ ПО­ЛЯ­ГА­ЛА В ТО­МУ, ЩОБ ПО­КА­ЗА­ТИ ЯСКРА­ВО ВИ­РА­ЖЕ­НИЙ УКРА­ЇН­СЬКИЙ ДОН­БАС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.