Ав­тор­ська пі­сня лу­на­ла на свя­ті Іва­на Ку­па­ла на Чер­ні­гів­щи­ні

Den (Ukrainian) - - Культура -

На Го­лу­бих озе­рах (Оле­шня Рі­пкин­сько­го ра­йо­ну, що на Чер­ні­гів­щи­ні) від­був­ся ІV Між­на­ро­дний фе­сти­валь ав­тор­ської пі­сні та свя­то Іва­на Ку­па­ла, по­ві­дом­ляє Де­пар­та­мент куль­ту­ри і ту­ри­зму, на­ціо­наль­но­стей та ре­лі­гій Чер­ні­гів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. Фо­рум зі­брав не тіль­ки кон­кур­сан­тів, а й ві­до­мих бар­дів Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі, США і Ка­на­ди. У пер­ший день фе­сти­ва­лю го­сті та уча­сни­ки ма­ли змо­гу по­чу­ти і на­со­ло­ди­ти­ся ви­сту­па­ми ві­до­мих бар­дів, а дру­го­го дня ві­дбу­ли­ся твор­чі май­стер­ні, і вла­сне кон­кур­сна про­гра­ма - ав­то­ри та ви­ко­нав­ці пред­ста­ви­ли пі­сні у власному ви­ко­нан­ні й по­зма­га­ли­ся за зва­н­ня ла­у­ре­а­та в рі­зних но­мі­на­ці­ях. Го­ло­вою жу­рі конкурсної про­гра­ми се­ред мо­ло­дих ви­ко­нав­ців цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю став ві­до­мий бі­ло­ру­ський бард Сер­гій Шпи­лев­ський (Мінськ). Крім ви­сту­пів бар­дів, го­сті та уча­сни­ки фо­ру­му зма­га­ли­ся у спор­тив­них зма­га­н­нях, а що­ве­чо­ра на бе­ре­зі озе­ра за­па­лю­ва­ли лі­ри­чні пі­сен­ні во­гни­ща. «Ро­дзин­кою» фе­сти­ва­лю в ніч із 4 на 5 ли­пня ста­ло те­а­тра­лі­зо­ва­не Ку­паль­ське дій­ство (на фо­то) з тра­ди­цій­ни­ми на­ро­дни­ми гу­ля­н­ня­ми, пі­сня­ми й тан­ця­ми у ви­ко­нан­ні ар­ти­стів обла­сної фі­лар­мо­нії, а за­вер­ши­ла свя­то ди­ско­те­ка.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.