Укра­їн­ське кі­но по­ка­жуть у Нью-Йор­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

До­ку­мен­таль­ний фільм «Бе­кен­дор» ре­жи­се­ра Ана­ста­сії Хар­чен­ко ві­ді­бра­но до конкурсної про­гра­ми Wildlife Conservation Film Festival-2015 (Нью-Йорк, США). Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но. Wildlife Conservation Film Festival (Фе­сти­валь філь­мів про збе­ре­же­н­ня ди­кої при­ро­ди) при­свя­че­ний збе­ре­жен­ню гло­баль­но­го біо­рі­зно­ма­ні­т­тя. До йо­го про­гра­ми по­тра­пи­ло біль­шніж 90 до­ку­мен­таль­них філь­мів з 30 кра­їн. По­над 25 між­на­ро­дних кі­не­ма­то­гра­фі­стів, вче­них та еко­ло­гів бра­ти­муть участь у кі­но­фе­сти­ва­лі. Фільм «Бе­кен­дор» зна­йо­мить гля­да­чів зі своє­рі­дним сві­том не­ве­ли­ко­го ри­баль­сько­го се­ли­ща, роз­та­шо­ва­но­го на бе­ре­зі Чор­но­го мо­ря не­по­да­лік від Оде­си. На екра­ні по­ста­ють жи­те­лі по­се­ле­н­ня, для ба­га­тьох по­ко­лінь яко­го ри­баль­ство і ви­но­роб­ство — основ­ні за­ня­т­тя і сенс жи­т­тя. Про­тя­гом 2014 ро­ку фільм брав участь у по­над де­ся­ти між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лях та отри­мав низ­ку на­го­род та від­знак. Зокре­ма The Mayor of the City of Ostrava Award на між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі філь­мів про дов­кі­л­ля EKOFILM (Остра­ва, Че­ська Ре­спу­блі­ка), дру­ге мі­сце у ка­те­го­рії «Еко-ту­ризм» на між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі ту­ри­сти­чних філь­мів «Tourfilm-Riga2014» (Ри­га, Ла­твія), спе­ці­аль­ні зга­ду­ва­н­ня Wildlife Vaasa International Nature Film Festival (Ва­а­са, Фін­лян­дія) та Athens International Digital Film Festival (Афі­ни, Гре­ція). У 2012 ро­ці до­ку­мен­таль­ний фільм «Бе­кен­дор» став пе­ре­мож­цем 3-го кон­кур­сно­го від­бо­ру кі­но­про­е­ктів для фор­му­ва­н­ня про­гра­ми ви­ро­бни­цтва та роз­по­всю­дже­н­ня на­ціо­наль­них філь­мів, ор­га­ні­зо­ва­но­го Держ­кі­но, і, про­хо­дя­чи за про­гра­мою держ­за­мов­ле­н­ня, отри­мав 100% дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня. Ком­па­ні­єю-ви­ро­бни­ком філь­му є ДП «Укр­кі­но­хро­ні­ка».

ФО­ТО З САЙ­ТА АFISHA.UA

ФІЛЬМ «БЕ­КЕН­ДОР» ЗНА­ЙО­МИТЬ ГЛЯ­ДА­ЧІВ ЗІ СВОЄ­РІ­ДНИМ СВІ­ТОМ НЕ­ВЕ­ЛИ­КО­ГО РИ­БАЛЬ­СЬКО­ГО СЕ­ЛИ­ЩА, РОЗ­ТА­ШО­ВА­НО­ГО НА БЕ­РЕ­ЗІ ЧОР­НО­ГО МО­РЯ НЕ­ПО­ДА­ЛІК ОДЕ­СИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.