В Іта­лії ство­ри­ли сайт но­вин про Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Культура -

В іта­лій­сько­му ін­тер­нет-про­сто­рі з’явив­ся сайт guerraucraina.it, при­свя­че­ний по­ді­ям в Укра­ї­ні. Йо­го за­снов­ни­ки на­ма­га­ю­ться не­упе­ре­дже­но ін­фор­му­ва­ти про кон­флікт на схо­ді Укра­ї­ни на фо­ні не зав­жди прав­ди­вої ін­фор­ма­ції, яку ча­сто по­ши­рю­ють мі­сце­ві ЗМІ. Про це по­ві­дом­ляє BBC Укра­ї­на. За­снов­ни­ки сай­ту на­зи­ва­ють се­бе дру­зя­ми, яких об’єд­нує лю­бов до Укра­ї­ни. «По­при те, що в Іта­лії па­нує від­сто­ро­не­не став­ле­н­ня до кон­флі­кту, як до та­ко­го, який нас не сто­су­є­ться, слід ма­ти на увазі, що іта­лій­ське мі­сто Трі­єст роз­та­шо­ва­не ближ­че до Льво­ва, ніж до Па­лер­мо», ? за­ува­жу­ють твор­ці сай­ту. Се­ред йо­го за­снов­ни­ків жур­на­ліст та огля­дач Мас­си­мі­лі­а­но Ді Па­ску­а­ле, член Іта­лій­ської асо­ці­а­ції укра­їн­ських сту­дій AISU, ав­тор трьох кни­жок про Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.