Кон­церт Сво­бо­ди

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Да­рія ДЯДЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

До Дня не­за­ле­жно­сті США від­був­ся Кон­церт сво­бо­ди в Ма­рі­їн­сько­му пар­ку (сце­на «Му­шля»). Ме­та за­хо­ду — під­трим­ка дру­жніх від­но­син між Укра­ї­ною та США. Аме­ри­кан­ські ви­ко­нав­ці пред­ста­ви­ли ки­я­нам і го­стям на­шої сто­ли­ці до­бір­ку най­по­пу­ляр­ні­ших пі­сень сво­єї кра­ї­ни. Як роз­ка­за­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри твор­чої акції, мі­сцем по­стій­но­го ба­зу­ва­н­ня ВІА ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ США в Єв­ро­пі (під ке­рів­ни­цтвом ка­пі­та­на Аа­ро­на Мо­рі­са) є вій­сько­ва ба­за «Зем­бах Ка­зер­не», роз­та­шо­ва­на в мі­сті Зем­бах (Ні­меч­чи­на).

Істо­рія ан­сам­блю роз­по­ча­ла­ся ще да­ле­ко­го 1963 ро­ку. Спо­ча­тку це був ли­ше хор, пе­ред яким по­ста­ви­ли зав­да­н­ня сво­ї­ми ви­сту­па­ми під­но­си­ти дух осо­бо­во­го скла­ду во­я­ків США, які слу­жи­ли у Єв­ро­пі. Ду­же швид­ко сол­дат­ський хор до­сяг зна­чних успі­хів у змі­цнен­ні дру­жніх від­но­син між американською спіль­но­тою в Єв­ро­пі та кра­ї­на­ми, де ба­зу­ю­ться аме­ри­кан­ські під­роз­ді­ли. 1981-го сол­дат­ський хор об’єд­нав­ся з ін­стру­мен­таль­ним ан­сам­блем ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ США в Єв­ро­пі. На від­мі­ну від му­зи­кан­тів, які одра­зу по­тра­пля­ють у вій­сько­ві ор­ке­стри при всту­пі до лав ЗС, спів­а­кам, які слу­жать на ін­ших по­са­дах в СВ, до­во­ди­ться прой­ти жорс­ткий до­бір на рі­зно­ма­ні­тних про­слу­хо­ву­ва­н­нях, а по­тім — на­вча­н­ня во­ка­лу, хо­ре­о­гра­фії та те­а­траль­но­го ми­сте­цтва.

Ни­ні ан­самбль є одним із чо­ти­рьох про­фе­сій­них во­каль­но-ін­стру­мен­таль­них гур­тів, які існу­ють у Су­хо­пу­тних вій­ськах США, і єди­ний, який ба­зу­є­ться по­за ме­жа­ми Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки. Ко­ле­ктив ВІА що­рі­чно дає кон­церт не ли­ше кра­ї­на­ми Єв­ро­пи, а й Близь­ко­го Схо­ду, де­мон­стру­ю­чи про­гра­ми в рі­зних жан- рах, зокре­ма у та­ких, як поп, рок, R&B, со­ул і кан­трі.

На­га­да­є­мо, у ве­ре­сні 2014-го уча­сни­ки во­каль­но-ін­стру­мен­таль­но­го гур­ту ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ США в Єв­ро­пі впер­ше ви­сту­па­ли у Льво­ві (бі­ля пам’ятни­ка Т. Шев­чен­ку), а ни­ні свою май­стер­ність по­ка­за­ли у Ки­є­ві. Спе­ці­аль­ним го­стем Кон­цер­ту сво­бо­ди ста­ли му­зи­кан­ти На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру Укра­ї­ни (ху­до­жній ке­рів­ник Ана­то­лій Мо­ло­тай). Тре­ба від­зна­чи­ти, що пред­став­ни­ки двох кра­їн швид­ко на­йшли спіль­ну мо­ву, бо ми­сте­цтво зав­жди об’єд­нує лю­дей!

Роз­по­ча­ли ве­чір укра­їн­ські му­зи­кан­ти (ди­ри­гу­вав пре­зи­дент­ським ор­ке­стром Сер­гій Зо­ло­та­рьов), під­го­ту­вав­ши спе­ці­аль­ну про­гра­му, до якої уві­йшли тво­ри сві­то­вої кла­си­ки та аме­ри­кан­ські шля­ге­ри, зокре­ма улю­бле­ні ме­ло­дії Чар­лі Ча­плі­на, « Ве­сня­ні го­ло­си » Й. Штра­у­са, по­пу­ляр­на не­а­по­лі­тан­ська пі­сня «За­ко­ха­ний сол­дат» Е. Ка­ніо, зна­ме­ни­та ком­по­зи­ція «My Way» — « Мій шлях» на му­зи­ку Кло­да Фран­суа (з ре­пер­ту­а­ру Френ­ка Сі­на­три), Кон­церт для клар­не­та з ор­ке­стром аме­ри­кан­сько­го джа­зо­во­го ком­по­зи­то­ра Ар­ті Шоу та ін­ші. А по­тім твор­чу « еста­фе­ту » про­дов­жи­ли го­сті з во­каль­но- ін­стру­мен­таль­но­го ан­сам­блю ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ США в Єв­ро­пі. Аме­ри­кан­ські спів­а­ки й му­зи­кан­ти про­де­мон­стру­ва­ли ве­ли­ку май­стер­ність ( хо­ча звук не ду­же до­бре бу­ло ви­став­ле­но), але їхня ха­ри­зма та енер­ге­ти­ка за­хо­пи­ла пу­блі­ку вже з пер­ших но­ме­рів. Хто зі слу­ха­чів знав ан­глій­ську мо­ву, під­спі­ву­вав, а ін­ші хло­па­ли, не шко­ду­ю­чи до­лонь, і на­віть під­тан­цьо­ву­ва­ли ( зал «Му­шлі» був за­пов­не­ний вщент, а чи­ма­ло ки­ян і го­стей на­шої сто­ли­ці весь кон­церт про­сто­я­ли!). Ова­ції та кри­ки «Бра­во!» бу­ли ще­дрим по­да­рун­ком аме­ри­кан­ським і укра­їн­ським ар­ти­стам.

Пі­сля кон­цер­ту «День» по­спіл­ку­вав­ся з уча­сни­ка­ми та ор­га­ні­за­то­ра­ми Кон­цер­ту сво­бо­ди.

— Це вже вдру­ге на­шко­ле­ктив ви­сту­пає в Укра­ї­ні. Го­лов­на на­ша мі­сія — до­лу­чи­ти єв­ро­пей­ську пу­блі­ку до аме­ри­кан­ської куль­ту­ри че­рез му­зи­ку. Сво­їм ви­сту­пом у Ки­є­ві ми де­мон­стру­є­мо дру­жбу між на­шим на­ці­я­ми. Ни­ні це над­зви­чай­но ва­жли­во! Бо всі лю­ди ба­жа­ють ми­ру і ща­стя. 4 ли­пня — осо­бли­вий день для Аме­ри­ки, це день на­шої Сво­бо­ди, День не­за­ле­жно­сті. З огля­ду на си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, сво­бо­да і не­за­ле­жність слу­гує ва­го­мим під­ґрун­тям для дру­жби й пар­тнер­ства між укра­їн­ця­ми та аме­ри­кан­ця­ми.

На­ша кон­цер­тна про­гра­ма охо­плю­ва­ла рі­зно­ма­ні­тні сти­лі від ми­ну­ло­го до сьо­го­де­н­ня: це тво­ри з ре­пер­ту­а­ру ро­ке­ра Бо­на Джо­ві, ле­ген­дар­но­го блю­зо­во­го спів­а­ка Бі Бі Кін­га, гур­ту Aerosmith, по­пу­ляр­ної спів­а­чки Ке­ті Пер­рі, ав­то­ра ком­по­зи­цій та спів­а­ка Бру­но Мар­са та ін­ших ви­ко­нав­ців все­сві­тньо ві­до­мих хі­тів. У на­шо­му хо­рі — де­сять во­ка­лі­стів, чо­ти­ри му­зи­кан­ти і зву­ко­ре­жи­сер. Те, що пу­блі­ка ба­чить на сце­ні, — це ро­бо­та ці­лої ко­ман­ди. Але, пер­шза все, ми сол­да­ти, що­ден­ний обов’язок яких че­рез му­зи­ку слу­гу­ва­ти ар­мії Спо­лу­че­них Шта­тів. Су­дя­чи з до­бро­го при­йо­му ва­шої пу­блі­ки, наш кон­церт спо­до­бав­ся їм, і це нас ду­же ра­дує.

Ана­то­лій МО­ЛО­ТАЙ, ху­до­жній ке­рів­ник, го­лов­ний ди­ри­гент На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру:

— Ми ра­ді за­про­шен­ню взя­ти участь у кон­цер­ті на­ших аме­ри­кан­ських ко­лег. На жаль, та­ке бу­ває рід­ко, але від цьо­го має ще біль­шу цін­ність. З та­кої на­го­ди, крім ком­по­зи­цій, які зна­йо­мі та ми­лі сер­цю ко­жно­му ки­я­ни­но­ві й го­сте­ві мі­ста, ми вклю­чи­ли до сво­єї про­гра­ми но­вин­ку — Кон­церт для клар­не­ту з ор­ке­стром аме­ри­кан­сько­го ком­по­зи­то­ра Ар­ті Шоу у ви­ко­нан­ні на­шо­го со­лі­ста Юрія Не­ми­ров­сько­го. Цей но­мер ду­же спо­до­бав­ся слу­ха­чам.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

ХА­РИ­ЗМА І ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КА УЧА­СНИ­КІВ ВО­КАЛЬ­НО- ІН­СТРУ­МЕН­ТАЛЬ­НО­ГО АН­САМ­БЛЮ КО­МАН­ДУ­ВА­Н­НЯ СУ­ХО­ПУ­ТНИХ ВІЙСЬК США ЗА­ХО­ПИ­ЛА ПУ­БЛІ­КУ З ПЕР­ШИХ НО­МЕ­РІВ ПРО­ГРА­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.