Йенс СТОЛ­ТЕН­БЕРГ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ген­сек НАТО:

На­ші роз­від­ки з ба­га­тьох кра­їн­чле­нів Альян­су, а та­кож від­кри­ті дже­ре­ла — ЗМІ, по­ві­дом­ле­н­ня від ро­дин ро­сій­ських сол­да­тів — усі під­твер­джу­ють одна­ко­ву кар­ти­ну: Ро­сія на­дає істо­тну під­трим­ку се­па­ра­ти­стам, по­став­ляє важ­ке і су­ча­сне вій­сько­ве обла­дна­н­ня, зокре­ма ком­пле­кси про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни, ар­ти­ле­рію, тан­ки, за­со­би управ­лі­н­ня, а та­кож про­во­дить під­го­тов­ку. Ро­сій­ські си­ли та­кож є на те­ри­то­рії Схі­дної Укра­ї­ни та вздовж укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну

(Укрінформ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.