Як змі­ни­ться «не­бо» над Укра­ї­ною

Екс­пер­ти «Дня» та фі­гу­ран­ти спра­ви з від­сто­ро­не­н­ня го­ло­ви Дер­жа­віа­слу­жби: Прин­ци­по­вість чи Пе­ре­роз­по­діл?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

На­та­лія БІЛОУСОВА, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Роз­по­ча­ла ро­бо­ту спе­ці­аль­на уря­до­ва ко­мі­сія, яка ви­вчає ді­яль­ність Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби Укра­ї­ни. Її по­ява — ре­зуль­тат пу­блі­чної «свар­ки» (на за­сі­дан­ні що­до пра­ва екс­плу­а­та­ції по­ві­тря­них лі­ній) між го­ло­вою Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ми­хай­лом Са­а­ка­шві­лі та ке­рів­ни­ком Дер­жа­віа­слу­жби Де­ни­сом Ан­то­ню­ком, яко­го гу­бер­на­тор зви­ну­ва­тив у спри­ян­ні мо­но­по­лі­зму на авіа­рин­ку та пе­ре­шко­джан­ні вхо­джен­ню на ри­нок но­вих ком­па­ній. На­сту­пно­го дня у спра­ву втру­тив­ся Пре­зи­дент: він за­явив, що має бу­ти від­від го­ло­ви Дер­жа­віа­слу­жби, що й зро­би­ли пі­сля спіль­но­го за­сі­да­н­ня з мі­ні­стром ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрі­єм Пи­во­вар­ським. Ан­то­ню­ка від­сто­ро­ни­ли до з’ясу­ва­н­ня об­ста­вин у спра­ві.

Про при­чи­ни від­сто­ро­не­н­ня Ан­то­ню­ка Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко роз­по­вів так: мов­ляв, укра­їн­ці за­слу­жи­ли пра­во на де­ше­ві та які­сні авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня. А з на­яв­ної в ньо­го ін­фор­ма­ції ві­до­мо, що ке­рів­ни­цтво Дер­жа­віа­слу­жби ви­я­ви­ло­ся «при­хиль­ни­ком» «кон­сер­ва­ції (умов ро­бо­ти на рин­ку. — Авт.) під одно­го перевізника і ство­ре­н­ня йо­му не­кон­ку­рен­тної ви­го­ди».

Із при­чи­на­ми зро­зумі­ло. Див­ним все одно ви­гля­дає той факт, що за авіа­цій­ну мо­но­по­лію «взяв­ся» са­ме Пре­зи­дент (не уряд), який пер­шим за­го­во­рив про від­сто­ро­не­н­ня го­ло­ви Дер­жа­віа­слу­жби. За ді­ю­чою Кон­сти­ту­ці­єю га­рант не має пря­мо­го впли­ву на ви­ко­нав­чу гіл­ку вла­ди, і по­ді­бні дії йо­го мо­жуть тра­кту­ва­ти­ся як пря­мий тиск. То чо­му По­ро­шен­ко на це пі­шов? Це пи­та­н­ня ви­ни­кає ли­ше у тих, хто вва­жає не­д­опу­сти­мим не­хту­ва­н­ня за­ко­ном, на­віть на до­го­ду «ре­во­лю­цій­ній до­ціль­но­сті». Що­прав­да, біль­шість не за­су­джу­ва­ла Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча за це. Мов­ляв, ну то й що, що не­за­кон­но, за­те ефе­ктив­но і спра­ве­дли­во. Це і є та слав­но­зві­сна «по­лі­ти­чна во­ля», де­мон­стра­ції якої ми всі дав­но че­ка­є­мо від дер­жав­но­го ке­рів­ни­цтва.

«Якщо Ка­бмін вча­сно не при­ймає по­трі­бних рі­шень, то пра­во пре­зи­ден­та на­го­ло­си­ти КМУ, що по­трі­бно на­во­ди­ти по­ря­док. Це бу­ла ре­ко­мен­да­ція: він звер­нув­ся до КМУ, щоб ви­рі­ши­ти про­блем­не пи­та­н­ня, яке є в Укра­ї­ні», — вва­жає го­ло­ва транс­порт­но­го ко­мі­те­ту ВР Яро­слав Ду­бне­вич.

На­ро­дний де­пу­тат із пре­зи­дент­ської фра­кції, се­кре­тар пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції Дми­тро До­бро­до­мов ви­знає, що рі­ше­н­ня Пре­зи­ден­та про від­сто­ро­не­н­ня Ан­то­ню­ка не впи­су­є­ться в пов­но­ва­же­н­ня і бу­ло емо­цій­ним. «Де-юре зро­бле­но не ду­же пра­виль­но, але де-фа­кто ма­є­мо пра­виль­ний ре­зуль­тат...», — го­во­рить він.

Схо­же, що й у мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри, у під­по­ряд­ку­ван­ні яко­го, вла­сне, і пра­цює Державіаслужба, та­ка іні­ці­а­тив­ність Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча не ви­кли­ка­ла бо­дай «по­ди­ву». На за­пи­та­н­ня «Дня», чи не вва­жає пан Пи­во­вар­ський, що Пре­зи­дент «пе­ре­гнув», ви­кли­кав­ши мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри відзві­ту­ва­ти про ро­бо­ту Дер­жа­віа­слу­жби, та як, за­га­лом, він оці­нює си­ту­а­цію, що скла­ла­ся, нам від­по­ві­ли: «Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри отри­му­ва­ло звер­не­н­ня суб’єктів авіа­цій­ної ді­яль­но­сті що­до по­ру­шень з бо­ку Дер­жа­віа­слу­жби. На під­ста­ві цих звер­нень мі­ні­стер­ство вже дві­чі про­во­ди­ло пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті Дер­жав­ної авіа­цій­ної слу­жби в 2015 ро­ці, під час яких бу­ли ви­яв­ле­ні пев­ні по­ру­ше­н­ня. Су­ку­пність цих фа­кто­рів мо­же слу­гу­ва­ти озна­кою не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня го­ло­вою ДАС сво­їх слу­жбо­вих обов’яз­ків, пе­ре­ви­ще­н­ня сво­їх пов­но­ва­жень та по­тре­бує вив­че­н­ня під час про­ве­де­н­ня слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня». За сло­ва­ми па­на мі­ні­стра, прем’єр був обі­зна­ний із ці­єю про­бле­ма­ти­кою. «... і оскіль­ки всі ми оці­ню­є­мо си­ту­а­цію одна­ко­во, Ар­се­ній Яце­нюк під­пи­сав роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну №658-р від 01.07.15 про від­сто­ро­не­н­ня Де­ни­са Ан­то­ню­ка від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків на час про­ве­де­н­ня слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня», — від­зна­чив він. Мі­ністр за­ува­жив, що «за роз­по­ря­дже­н­ням прем’єр-мі­ні­стра слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня має бу­ти про­ве­де­но в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку в ти­жне­вий строк». Тоб­то те­о­ре­ти­чно вже 8 ли­пня ми ма­є­мо ді­зна­ти­ся, чи бу­де в Дер­жа­віа­слу­жбі но­ве ке­рів­ни­цтво і що ста­не­ться зі «ста­рим»: від­по­від­а­ти­ме пе­ред за­ко­ном чи отри­має но­ву по­са­ду, як от но­вий го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Ігор Білоус, що­до ді­яль­но­сті яко­го на по­са­ді го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби так са­мо гу­чно від­кри­ва­ли слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня.

Тим ча­сом сам Ан­то­нюк від­ки­дає всі зви­ну­ва­че­н­ня і на­зи­ває кри­ти­ку Са­а­ка­шві­лі по­пу­лі­змом, на­тя­ка­ю­чи при цьо­му на те, що успі­хи оде­сько­го гу­бер­на­то­ра в авіа­цій­ній га­лу­зі ча­сів йо­го пре­зи­дент­ства в Гру­зії сум­нів­ні. «Від 2001 до 2014 ро­ків ри­нок авіа­пе­ре­ве­зень Гру­зії зріс у 3,5 ра­зи. Во­дно­час же час ри­нок авіа­пе­ре­ве­зень в Укра­ї­ні зріс уп’яте­ро. За час пре­зи­дент­ства Са­а­ка­шві­лі у Гру- зії при­йшли два ве­ли­кі про­е­кти ло­у­ко­сто­вих ком­па­ній, і за два ро­ки оби­два про­е­кти збан­кру­ту­ва­ли», — ре­зю­му­вав він і до­дав, що вся гру­зин­ська авіа­ція на­ле­жить тур­кам.

Го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди та спів­вла­сник МАУ Арон Май­берг та­кож від­ки­дає всі зви­ну­ва­че­н­ня Са­а­ка­шві­лі в мо­но­по­лі­змі та за­без­пе­чен­ні при­ві­ле­йо­ва­них умов для ком­па­нії на рин­ку. Він за­зна­чив, що, на­при­клад, на мар­шру­ті Оде­са — Стам­бул, крім МАУ, по­льо­ти ви­ко­ну­ють та­кож Turkish Airlines та Onur Air. «Пан Са­а­ка­шві­лі та­кож за­явив, що на мар­шру­ті Ки­їв — Оде­са лі­тає одна авіа­ком­па­нія. На ньо­му при­зна­че­но ці­лих п’ять пе­ре­ві­зни­ків, лі­та­ють за фа­ктом два: МАУ та YanAir», — ска­зав він. Він ствер­джує, що МАУ не за­ви­щує, а про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків, нав­па­ки, на­ма­га­є­ться зни­жу­ва­ти ці­ни. «У нас ці­ни ниж­чі, аніж у сві­то­вих ло­у­ко­стів. 2015 ро­ку на­ші та­ри­фи на го­ди­ну по­льо­ту скла­ли $33. У Ryanair 2014 ро­ку — $36, EasyJet — $59», — по­яснив він. За йо­го сло­ва­ми, МАУ ста­ла низь­ко­та­ри­фною, але не низь­ко­ви­тра­тною ком­па­ні­єю. «МАУ са­мо­стій­но три­ма­ти дов­го і ста­біль­но та­кі та­ри­фи не змо­же. Ми за­кли­ка­є­мо уряд до діа­ло­гу, щоб ра­зом зро­би­ти по­льо­ти для укра­їн­ців де­шев­ши­ми», — ска­зав він. Щоб зни­зи­ти та­ри­фи на авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня, Май­берг за­про­по­ну­вав уря­до­ві вжи­ти де­сять кро­ків: зни­зи­ти ці­ну паль­но­го до рів­ня єв­ро­пей­ських цін, при­ве­сти ва­лю­тне за­ко­но­дав­ство у від­по­від­ність до між­на­ро­дно­го, а са­ме — ска­су­ва­ти для авіа­ком­па­ній не­об­хі­дність про­да­жу 75% ва­лю­тної ви­ру­чки, зни­зи­ти став­ку кре­ди­ту­ва­н­ня для авіа­ком­па­нії до 5%, за­про­ва­ди­ти піль­го­ву став­ку на про­літ по вну­трі­шній те­ри­то­рії то­що.

ПРИВІЛЕГІЇ ДЛЯ ОДНО­ГО ЧИ ДЛЯ ВСІХ?

Тим ча­сом опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти пе­ре­ко­ну­ють: за­пи­тань до авіа­цій­но­го рин­ку на­ко­пи­чи­ло­ся чи­ма­ло.

Ко­ли по­ча­ли роз­би­ра­ти­ся що­до ви­да­чі пра­ва на по­льо­ти авіа­ком­па­нії за на­прям­ком Оде­са — Стам­бул, роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва транс­порт­но­го ко­мі­те­ту Яро­слав Ду­бне­вич, з’ ясу­ва­ло­ся, що ту­ре­цька сто­ро­на ви­сту­па­ла за збіль­ше­н­ня мар­шру­тів, але чо­мусь стри­му­ва­ла це пи­та­н­ня укра­їн­ська сто­ро­на. За йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні дій­сно є мо­но­поль­не ста­но­ви­ще одно­го з грав­ців — МАУ. «На ко­мі­те­ті роз­гля­да­ли це пи­та­н­ня, і бу­ла ство­ре­на ро­бо­ча гру­па... во­на опра­цю­ва­ла ре­ко­мен­да­ції що­до ке­рів­ни­ка Дер­жа­віа­слу­жби», — озву­чив пре­тен­зії го­ло­ва транс­порт­но­го ко­мі­те­ту.

Се­кре­тар пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції Дми­тро До­бро­до­мов на­га­дав, що пи­та­н­ня мо­но­по­лії на авіа­цій­но­му рин­ку роз­гля­да­ли і на за­сі­дан­ні їхньо­го ко­мі­те­ту. «На ньо­му вка­зу­ва­ло­ся не­мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні про­гра­ми « віль­не не­бо » , за­хо­дже­н­ня ло­у­ко­стів, ство­ре­н­ня кон­ку­рен­ції. Чо­му так ста­ло­ся? Ми ро­зу­мі­є­мо, що ке­рів­ни­ком Дер­жа­віа­слу­жби був ко­ли­шній ме­не­джер най­біль­шо­го мо­но­по­лі­ста авіа­пе­ре­ве­зень (МАУ), який від­сто­ю­вав йо­го ін­те­ре­си... » , — по­яснив він « Дню » . Так не має бу­ти, пе­ре­ко­на­ний де­пу­тат. « Дер­жав­ний ме­не­джер му­сить бу­ти рів­но­від­да­ле­ний від основ­них грав­ців на рин­ку», — го­во­рить він. В ін­шо­му ра­зі, на дум­ку де­пу­та­та, не уни­кну­ти кон­флі­кту ін­те­ре­сів.

Ко­ли­шній мі­ністр транс­пор­ту Йо­сип Вінський на­го­ло­шує в роз­мо­ві з « Днем » , що роз­по­діл при­зна­че­н­ня мар­шру­тів — фун­кція Дер­жа­віа­слу­жби. « Ко­ли пі­шов Wizz Air, то бу­ло оче­ви­дно, що тре­ба при­йма­ти ра­ди­каль­ні рі­ше­н­ня що­до ці­єї стру­кту­ри. Це єди­на ком­па­нія, яка за­йшла в Укра­ї­ну з но­ви­ми лі­та­ка­ми, і її бу­ло за­ре­є­стро­ва­но тут. Ко­ли во­на пі­шла, то бу­ло зро­зумі­ло, що не про­сто пі­шла. Це був аб­со­лю­тно оче­ви­дний си­гнал. І мав одно­зна­чно втру­ти­ти­ся уряд, оче­ви­дно, мав бу­ти і пре­дмет для Ген­про­ку­ра­ту­ри. Я не ка­жу про АМКУ: пі­сля цьо­го ви­пад­ку він має роз­по­ча­ти спе­ці­аль­не роз­слі­ду­ва­н­ня. Мо­но­по­лія на цьо­му рин­ку не­при­пу­сти­ма, бо це зав­жди до­ро­го, а ми бі­дна кра­ї­на», — по­яснює він.

Тож що це: прин­ци­по­вість но­вої вла­ди в роз­би­ван­ні мо­но­по­лії чи ба­наль­ний па­роз­по­діл рин­ку?

На дум­ку Йо­си­па Вінського, го­ло­ва ОДА не має пов­но­ва­жень для та­кої кри­ти­ки і по­вчань ке­рів­ни­ка Дер­жа­віа­слу­жби. «Я вва­жаю, що Са­а­ка­шві­лі ви­сту­пав від іме­ні гро­мад­сько­сті. Зро­зумі­ло, що ні­яко­го впли­ву це б не ма­ло, як­би не втру­тив­ся Пре­зи­дент... Це пе­ре­роз­по­діл рин­ку, який має при­ве­сти всіх грав­ців до тя­ми. На мій по­гляд, на рин­ку не му­сить бу­ти ком­па­ній, які кон­тро­лю­ють по­над 25%. Має пра­цю­ва­ти 25— 30 авіа­ком­па­ній. По­трі­бно ро­би­ти пе­ре­роз­по­діл, який при­зве­де до по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції на рин­ку і зде­шев­ле­н­ня вар­то­сті пе­ре­ве­зень», — по­яснив він.

ХТО ВІД­ПО­ВІСТЬ ЗА МО­НО­ПО­ЛІЮ

Опи­та­ні екс­пер­ти одно­стай­ні — якщо в ро­бо­ті ві­дом­ства зна­йдуть по­ру­ше­н­ня, то від­по­від­а­ти має ке­рів­ник Дер­джа­віа­слу­жби, а за йо­го дії — про­філь­ний мі­ністр. Утім, все не так про­сто.

«Про­філь­ний мі­ністр не має пря­мо­го впли­ву на при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка Дер­жа­віа­слу­жби. В уря­ді є та­ка про­бле­ма: ко­ли ко­а­лі­ція при­зна­чає мі­ні­стрів, то для при­зна­че­н­ня їхніх за­сту­пни­ків тре­ба отри­ма­ти погодження прем’єра. До­ки ця нор­ма ді­я­ти­ме, то бу­дуть про­бле­ми. То­му має від­по­від­а­ти і Яце­нюк», — ка­же До­бро­до­мов.

На­то­мість Вінський вва­жає, що «тре­ба ро­зі­бра­ти­ся, а де ж Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри і мі­ністр, який кон­тро­лює ро­бо­ту слу­жби, де Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, який при­зна­чає ке­рів­ни­ка». «Чо­му не пра­цює си­сте­ма? Ми під час Єв­ро-2012 «вбу­ха­ли» ве­ли­че­зні гро­ші в ае­ро­пор­ти, і в ре­зуль­та­ті цьо­го змен­шив­ся па­са­жи­ро­по­тік. Чо­му так від­бу­ло­ся? Чо­му в 2008— 2009-му під час еко­но­мі­чної кри­зи авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня ро­сли на 20—25%, а за­раз па­да­ють?», — ре­зю­мує він.

«Якщо за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті Дер­жа­віа­слу­жби бу­дуть вста­нов­ле­ні по­ру­ше­н­ня в кон­кур­сі та ме­ха­ні­змі при­зна­че­н­ня мар­шру­тів, вин­ні бу­дуть від­по­від­а­ти пе­ред за­ко­ном», — за­пев­нив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрій Пи­во­вар­ський.

ВАР­ТІСТЬ КВИ­ТКА

Окре­ме пи­та­н­ня — еко­но­мі­чна об­грун­то­ва­ність та­ри­фів на авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня. Чо­му ло­у­кост з Поль­щі лі­тає в Мі­лан за 15—20 єв­ро, а з Укра­ї­ни — 100 і біль­ше єв­ро, ці­ка­ви­ться Ду­бне­вич. Або чо­му вну­трі­шній рейс «Ки­їв — Львів» еко­ном-кла­су ко­штує по­над дві ти­ся­чі, ка­же він, то­ді як ло­у­кост «Атлас­Джет», за­хо­дя­чи на цей на­пря­мок, про­по­ну­вав лі­та­ти за 1200 гри­вень.

За оцін­ка­ми Вінського, ці­ни на авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня в Укра­ї­ні до­рож­чі, ніж у Ні­меч­чи­ні. «Як це так мо­же бу­ти? Мі­нін­фра­стру­кту­ри і Ка­бмін ма­ють ви­пра­ви­ти цю по­мил­ку», — ре­зю­мує він.

Йо­го до­пов­нює До­бро­до­мов: «Ні­хто не мо­же по­ясни­ти ло­гі­чно вар­тість кви­тка. Ка­жуть, що ма­лий па­са­жи­ро по­тік, і не­ви­гі­дно лі­та­ти. Але якщо не­ви­гі­дно, то чо­му пра­цю­є­те і не пу­ска­є­те ін­ших на цей ри­нок?»

Хо­ча де­я­кі ар­гу­мен­ти ком­па­нії та­ки на­во­дять, про­дов­жує Ду­бне­вич. За ни­ми у вар­то­сті кви­тка є три скла­до­вих. «Пер­ша — па­ли­во, яке в 1,5 ра­зи до­рож­че, ніж у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Це прав­да, і в цьо­му теж тре­ба на­во­ди­ти лад. Дру­ге — за­ви­ще­ні ці­ни на об­слу­го­ву­ва­н­ня ае­ро­пор­ту, і тут слід та­кож до­во­ди­ти си­ту­а­цію до нор­ми. І тре­тя скла­до­ва — пи­та­н­ня за­ро­бі­тку авіа­ком­па­ній», — ре­зю­мує Ду­бне­вич.

Щоб роз­би­ти авіа­цій­ну мо­но­по­лію, має за­пра­цю­ва­ти Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, ка­жуть опи­та­ні екс­пер­ти. « У ньо­го всі ва­же­лі ви­зна­ти ту чи ін­шу ком­па­нію мо­но­по­лі­стом, якщо є під­ста­ви. Має бу­ти про­ве­де­на пе­ре­вір­ка авіа­цій­но­го рин­ку, як й ін­ших», — вва­жає До­бро­до­мов.

«День» звер­нув­ся в Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет із про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію дов­ко­ла зви­ну­ва­чень уча­сни­ків рин­ку що­до мо­но­по­лії на авіа­цій­но­му рин­ку. Зокре­ма, ми по­ці­ка­ви­ли­ся, чи ви­вчав ко­мі­тет про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку авіа­цій­ний ри­нок на пре­дмет ді­яль­но­сті на ньо­му мо­но­по­лій і об­грун­то­ва­но­сті та­ри­фів, яку час­тку рин­ку кон­тро­лює МАУ, і чи вва­жає він ком­па­нію мо­но­по­лі­стом. Ко­ли вер­став­ся но­мер — від­по­віді не на­ді­йшло.

ЧИ БУ­ДЕ КОН­КУ­РЕН­ЦІЯ?

Бу­де, пе­ре­ко­ну­ють опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти. По­вер­ну­ти її мо­же ви­пи­су­ва­н­ня єди­них про­зо­рих правил для всіх грав­ців. Та­ким чи­ном, до­дає ко­ли­шній мі­ністр транс­пор­ту Йо­сип Вінський, вда­сться по­вер­ну­ти в Укра­ї­ну ло­у­кост-ком­па­нії, що зни­зить і ці­ну на кви­тки. Він на­га­дав, ко­ли за­йшов Wizz Air із одним лі­та­ком, то за рік «зби­ли» вар­тість і на вну­трі­шні пе­ре­ве­зе­н­ня на 30%. На дум­ку ко­ли­шньо­го мі­ні­стра транс­пор­ту, по­трі­бно зро­би­ти не­ба­га­то: зде­ше­ви­ти сер­віс до по­льо­ту, спро­сти­ти умо­ви і всі мо­жли­во­сті для отри­ма­н­ня при­зна­чень на по­льо­ти та під­го­ту­ва­ти ае­ро­пор­ти, щоб в Укра­ї­ну мо­гли лі­та­ти су­ча­сні лі­та­ки. Ре­плі­ку про ви­со­кі збо­ри в ае­ро­пор­тах Вінський спро­сто­вує. «Збір в Укра­ї­ні — один із най­де­шев­ших. Але тре­ба зро­би­ти так, щоб чай в ае­ро­пор­ту не ко­шту­вав 90 гри­вень, во­да — 50 гри­вень, ав­то­сто­ян­ка — 50 гри­вень за го­ди­ну. У нас ае­ро­порт «об­са­дже­но» «су­пу­тни­ка­ми», які гре­буть гро­ші, дер­жа­ва з цьо­го ні­чо­го не­має, але для па­са­жи­ра ви­хо­дить до­ро­го», — під­су­му­вав він.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.