Про­стій за­кін­чив­ся, але про­бле­ми за­ли­ши­ли­ся

Для ста­біль­ної ро­бо­ти «Пів­ден­ма­шу» об­сяг за­мов­лень на по­то­чний рік мав ста­но­ви­ти 2,5 млрд гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Фла­гман укра­їн­сько­го ра­ке­то­бу­ду­ва­н­ня — дні­про­пе­тров­ський «Пів­ден­маш» — від­но­вив свою ро­бо­ту пі­сля три­ва­ло­го про­стою. Про це по­ві­до­мив по­мі­чник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра за­во­ду у за­галь­них пи­та­н­нях Во­ло­ди­мир Тка­чен­ко. «Так, на­ше під­при­єм­ство ви­йшло з ре­жи­му про­стою. За­раз зві­ря­є­мо спи­ски пра­ців­ни­ків, ди­ви­мо­ся, хто за­ли­шив­ся на під­при­єм­стві. По­тім при­йма­ти­ме­ться рі­ше­н­ня про подаль­ші дії», — ска­зав В.Тка­чен­ко в бе­сі­ді з ко­ре­спон­ден­том «Дня». За йо­го сло­ва­ми, на по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку під­при­єм­ство зу­пи­ни­ло­ся у зв’яз­ку з від­су­тні­стю за­мов­лень. «За­мов­лень не­має й за­раз. Ра­кет ми теж не ви­ро­бля­є­мо», — уто­чнив він. Остан­нім ча­сом бу­ло ви­го­тов­ле­но кіль­ка пе­ре­сув­них ка­зарм для укра­їн­ських вій­сько­вих, про­те рі­ше­н­ня Мі­н­обо­ро­ни що­до цьо­го про­е­кту не­має. Не ви­клю­ча­є­ться, що ке­рів­ни­цтво «Пів­ден­ма­шу», ви­зна­чив­шись із си­ту­а­ці­єю, що скла­ла­ся, мо­же зно­ву роз­пу­сти­ти ро­бі­тни­ків у ви­му­ше­ні від­пус­тки.

Ще не­дав­но за­вод «Пів­ден­маш» за­без­пе­чу­вав Укра­ї­ні ста­тус ко­смі­чної дер­жа­ви. На­га­да­є­мо, що ре­а­лі­зу­ва­ли­ся між­на­ро­дні про­е­кти «Мор­ський старт» і «На­зем­ний старт». Кон­вер­сій­ни­ми ра­ке­та­ми «Дні­про» до­став­ля­ли на орбіту ко­смі­чні апа­ра­ти за іно­зем­ни­ми за­мов­ле­н­ня­ми. Кіль­кість за­пу­сків бу­ла не­ве­ли­кою, про­те це до­зво­ля­ло зво­ди­ти кін­ці з кін­ця­ми. Си­ту­а­ція зна­чно ускла­дни­ла­ся че­рез по­гір­ше­н­ня укра­їн­сько-ро­сій­ських від­но­син. Уря­дом бу­ло прийня­те рі­ше­н­ня про згор­та­н­ня спів­пра­ці з Ро- сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, звід­ки над­хо­ди­ло до 80 від­со­тків усіх за­мов­лень. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, який по­бу­вав на «Пів­ден­ма­ші» пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, обі­цяв дні­про­пе­тров­ським ра­ке­тни­кам дер­жав­ні за­мов­ле­н­ня, зокре­ма й в обо­рон­ній сфе­рі. Про­те, з но­во­го ро­ку «Пів­ден­маш» уві­йшов у ви­му­ше­ний про­стій. Ще взим­ку ро­бо­чі під­при­єм­ства кіль­ка ра­зів ви­хо­ди­ли на акції про­те­сту й на­віть пе­ре­кри­ва­ли до­ро­гу бі­ля цен­траль­ної про­хі­дної. Ли­ше пі­сля цих пі­ке­тів Ка­бмін зна­йшов ко­шти для по­га­ше­н­ня ба­га­то­мі­ся­чної за­бор­го­ва­но­сті із зар­пла­ти, але на сьо­го­дні­шній день бор­ги зно­ву зро­ста­ють. Че­рез за­трим­ку зар­пла­ти й від­су­тність ро­бо­ти з під­при­єм­ства по­ча­ли ма­со­во звіль­ня­ти­ся фа­хів­ці, і про­цес за­гро­жує без­по­во­ро­тни­ми на- слід­ка­ми. Це­хи й уста­тку­ва­н­ня про­сто­ю­ють.

Під­при­єм­ство мо­гли б під­три­ма­ти ци­віль­ні за­мов­ле­н­ня — на­при­клад, Дні­про­пе­тров­ська мі­ськра­да го­то­ва ку­пи­ти де­сять тро­лей­бу­сів, які ви­пу­ска­ють на «Пів­ден­ма­ші». Про­те ре­зуль­та­ти тен­де­ру бу­ли опро­те­сто­ва­ні Ан­ти­мо­но­поль­ним ко­мі­те­том за скар­гою ав­то­ком­па­нії «Бог­дан Мо­торс». Як по­ві­дом­ляє дні­про­пе­тров­ська пре­са, кіль­кість тих, хто ба­жає взя­ти участь у дру­го­му тен­де­рі, змен­ши­ла­ся на­по­ло­ви­ну. І не­має жо­дних га­ран­тій, що за­мов­ле­н­ня на ви­го­тов­ле­н­ня тро­лей­бу­сів ді­ста­не­ться «Пів­ден­ма­шу» і йо­го пар­тне­рам. Фа­хів­ці го­во­рять, що для ста­біль­ної ро­бо­ти під­при­єм­ства об­сяг за­мов­лень на по­то­чний рік мав ста­но­ви­ти 2,5 млрд гри­вень. Але звід­ки взя­ти цю «ко­смі­чну» су­му — по­ки не­зро­зумі­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.