«Бу­кі­ніст – Booking East»

Хер­сон­ці до­по­ма­га­ють Ли­си­чан­ській ди­тя­чій бібліотеці та ін­шим кни­го­збір­ням Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ме­та акції «Бу­кі­ніст — Booking East» — зі­бра­ти яко­мо­га біль­ше кни­жок для бі­бліо­те­ки при­фрон­то­во­го мі­ста Ли­си­чанськ, що на Лу­ган­щи­ні. Ра­ні­ше кни­го­збір­ня на­ді­сла­ла кіль­ка ти­сяч ли­стів по всьо­му сві­ту з про­ха­н­ням до­по­мог­ти із які­сною су­ча­сною лі­те­ра­ту­рою для сво­їх ма­лень­ких чи­та­чів. Пі­сля звіль­не­н­ня від бо­йо­ви­ків улі­тку ми­ну­ло­го ро­ку до Ли­си­чан­ська по­тра­пи­ло чи­ма­ло вну­трі­шніх пе­ре­се­лен­ців з ра­йо­нів, де ве­ли­ся бо­йо­ві дії. У мі­сті з’яви­ло­ся ба­га­то но­вих жи­те­лів із ді­тьми, які ста­ли чи­та­ча­ми бі­бліо­те­ки. По­пит на лі­те­ра­ту­ру ви­ріс, існу­ю­чий книж­ко­вий фонд йо­го не за­до­воль­няв.

У Хер­со­ні іні­ці­а­ти­ву ли­си­чан­ців під­три­ма­ли кіль­ка гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій: «Віль­не мі­сто», Хер­сон­ський осе­ре­док «ФРІ», Центр со­ці­аль­но­го слу­жі­н­ня « Ми­ло­сер­дя » , Центр ту­ри­зму і при­год «ХЕРСON» та Центр со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді мі­ста Хер­со­на. Те­пер во­ни ра­зом зби­ра­ють книж­ки для від­прав­ки в зо­ну на схід.

«ХММГО «Віль­не мі­сто», пред­став­ни­ком яко­го я ви­сту­паю, від­гу­кну­ло­ся на за­клик. До то­го ж ке­рів­ни­ця на­шої гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції на­ро­ди­лась у Ли­си­чан­ську, а осо­би­сто у ме­не чи­ма­ло дру­зів і зна­йо­мих жи­вуть у Слов’ян­ську та Кр­ама­тор­ську, от­же, я не з чу­ток знаю, що та­ке вій­на та ру­ї­ни. На мою дум­ку, книж­ка є осно­вою ви­хо­ва­н­ня осо­би­сто­сті та фор­му­ва­н­ня її сві­то­гля­ду», — ко­мен­тує «Дню» ко­ор­ди­на­тор акції в Хер­со­ні Єв­ге­нія Вір­лич.

Зі слів ор­га­ні­за­то­рів, ме­шкан­ці Хер­со­на щи­ро від­гу­кну­ли­ся на про­по­зи­цію зі­бра­ти книж­ки для бі­бліо­те­ки з Ли­си­чан­ська. «Не­суть не тіль­ки про­чи­та­ні, а й но­ві книж- ки, — про­дов­жує па­ні Єв­ге­нія. Усі — у від­мін­но­му ста­ні. Ли­си­чан­ська бі­бліо­те­ка про­си­ла звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на книж­ки укра­їн­ською мо­вою. До нас при­но­сять чи­ма­ло са­ме та­ких. На­ра­зі зі­бра­но по­над 500 ек­зем­пля­рів. Та­кож над­хо­дять про­ха­н­ня за­бра­ти книж­ки са­мо­ви­во­зом. Та­ких — близь­ко ти­ся­чі. При­єм­но, що від­гу­кну­ли­ся не тіль­ки з Хер­со­на, ай з ін­ших міст, зокре­ма і з оку­по­ва­но­го Кри­му».

Гро­мад­ські акти­ві­сти про­сять лю­дей про­дов­жу­ва­ти до­лу­ча­ти­ся до збо­ру кни­жок для від­прав­ки на Дон­бас, адже вій­на три­ває, а ін­фра­стру­кту­ра ба­га­тьох міст і сіл руй­ну­є­ться. «У ба­га­тьох вдо­ма зна­йде­ться книж­ка, яка бу­ла б ці­ка­ва ди­ти­ні, але во­на вже про­чи­та­на. Якщо є мо­жли­вість, по­да­руй­те ді­ткам звіль­не­но­го від вій­ни мі­ста які­сну книж­ку, — на­го­ло­шує Єв­ге­нія Вір­лич. — Ра­зом із книж­кою ді­ти ма­ти­муть змо­гу отри­ма­ти які­сну осві­ту і швид­ше оно­ви­ти­ся пі­сля пе­ре­жи­тих жа­хів. Ми при­йма­є­мо всі книж­ки. Якщо во­ни не бу­дуть акту­аль­ни­ми для ди­тя­чої бі­бліо­те­ки в Ли­си­чан­ську, пе­ре­да­мо їх до ін­ших бі­бліо­тек звіль­не­них від вій­ни міст. Із по­ча­тком вій­ни в Укра­ї­ні від­ві­ду­ва­ти кни­го­збір­ні ста­ли ча­сті­ше — і ді­ти, і до­ро­слі. Зокре­ма — у звіль­не­них від вій­ни мі­стах».

У Хер­со­ні ді­ють кіль­ка пун­ктів збо­ру кни­жок: мі­ський гу­ма­ні­тар­ний центр ро­бо­ти з вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ни­ми осо­ба­ми (вул. 295-ї Стрі­ле­цької ди­ві­зії, 6/9), храм По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці (вул. Па­то­на, 8А), Центр ту­ри­зму і при­год «ХЕРСON» (вул. Су­во­ро­ва,8). Зві­ти про на­да­ні книж­ки та бла­го­дій­ни­ків мо­жна зна­йти на офі­цій­ній сто­рін­ці ХММГО «Віль­не мі­сто» у Facebook.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.