У Ши­ро­ко­му бу­де вста­нов­ле­но до­да­тко­ві те­ле­пе­ре­да­ва­чі

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

«При без­пе­рерв­но­му фі­нан­су­ван­ні си­гнал да­мо упро­довж мі­ся­ця», — ко­мен­тує ген­ди­ре­ктор Лу­ган­ської ОДТРК Ан­дрій Ша­по­ва­лов

Усе­ли­щі Ши­ро­ке Лу­ган­ської обла­сті не­вдов­зі пла­ну­є­ться уста­но­ви­ти те­ле­ві­зій­ний пе­ре­да­вач по­ту­жні­стю 1 кВт для роз­ши­ре­н­ня по­кри­т­тя ана­ло­го­во­го те­ле­ві­зій­но­го мов­ле­н­ня на кон­тро­льо­ва­ній Укра­ї­ною те­ри­то­рії цьо­го при­фрон­то­во­го ре­гіо­ну. Крім цьо­го, не­вдов­зі бу­де за­мі­не­но на більш по­ту­жний те­ле­пе­ре­да­вач у мі­сті Ста­ро­більськ, що дасть мо­жли­вість охо­пи­ти обла­сним те­ле­ві­зій­ним мов­ле­н­ням біль­ше на­се­ле­них пун­ктів, зокре­ма й мі­сто Ща­стя, Ста­ни­чно­Лу­ган­ський ра­йон та час­тко­во мі­сто Лу­ганськ. За­раз ме­ре­жа те­ле­мов­ле­н­ня ста­но­вить 11 пе­ре­да­ва­чів. Про це в коментарі «Дню» по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Лу­ган­ської ОДТРК Ан­дрій Ша­по­ва­лов. За йо­го сло­ва­ми, у Ста­ро­біль­ську та­кож пла­ну­є­ться вве­сти в дію ра­діо­пе­ре­да­вач по­ту­жні­стю 1,0 Квт (ра­ні­ше пра­цю­вав 0,25 Квт) та вста­но­ви­ти у Ши­ро­ко­му до­да­тко­вий FM-пе­ре­да­вач по­ту­жні­стю 1,0 Квт, що зна­чно роз­ши­рить зо­ну по­кри­т­тя обла­сно­го ра­діо «Пульс», яке бу­де до­бре чу­ти на­віть на те­ри­то­рії, яка ни­ні тим­ча­со­во пе­ре­бу­ває під оку­па­ці­єю.

«Для ви­го­тов­ле­н­ня та ку­пів­лі мо­ста-скла­да­н­ня та вста­нов­ле­н­ня ан­тен­но-фі­дер­но­го обла­дна­н­ня по­трі­бно близь­ко трьох ти­жнів — мон­таж, те­сту­ва­н­ня... Ду­маю, що при без­пе­рерв­но­му фі­нан­су­ван­ні мо­жна бу­де да­ти си­гнал із Ши­ро­ко­го упро­довж мі­ся­ця, — ко­мен­тує Ан­дрій Ша­по­ва­лов. — Але про­бле­ма в то­му, що в на­шій те­ле­ком­па­нії якраз з фі­нан­су­ва­н­ням ве­ли­кі пе­ре­бої. Ска­жу від­вер­то — на­віть ви­ді­ле­ні Ка­бмі­ном на До­не­цьку та Лу­ган­ську обла­сті 4,8 млн грн для від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти двох ОДТРК по­ки що не на­ді­йшли. Так, ма­ли­ми си­ла­ми ми ку­пи­ли дві ка­ме­ри, від­ре­мон­ту­ва­ли сту­дію... Але вкрай не­об­хі­дні для нор­маль­ної ро­бо­ти пе­ред­ба­че­ні для Лу­ган­ської ОДТРК два міль­йо­ни, які пі­шли б на ку­пів­лю вла­сної ефір­ної та апа­ра­тної, що да­ло б мо­жли­вість ве­сти мов­ле­н­ня без­по­се­ре­дньо із Сє­ве­ро­до­не­цька. Що­до кон­тен­ту, то ми орі­єн­ту­є­мо­ся на по­зи­тив. Ка­нал сьо­го­дні ви­ро­бляє ін­фор­ма­цій­ні про­гра­ми, низ­ку ав­тор­ських пе­ре­дач, зокре­ма «Лу­ган­щи­на звіль­не­на» та ін­ші, яки­ми «за­ря­джа­є­мо» на­ших гля­да­чів опти­мі­змом... Так, на­ші про­гра­ми роз­по­від­а­ють, що своя ма­ла Ба­тьків­щи­на — най­кра­ща, і за неї тре­ба бо­ро­ти­ся. А ще — що ли­ше на звіль­не­них Укра­ї­ною те­ри­то­рі­ях па­ну­ють мир, ща­стя та ста­біль­ність. І лю­ди схваль­но ре­а­гу­ють на та­кі ме­се­джі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.