Ро­сен ПЛЕВНЕЛIЄВ: «Крим – це Укра­ї­на, а Укра­ї­на – це Єв­ро­па»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Бол­га­рії Ро­сен Плев­не­лі­єв під час зу­стрі­чі з гла­вою Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком за­явив, що бол­га­ри за­су­джу­ють ро­сій­ську агре­сію і під­три­му­ють су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни та її пра­гне­н­ня до єв­ро­ін­те­гра­ції. «Ане­ксія Кри­му та Се­ва­сто­по­ля Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю по­ру­шує між­на­ро­дне пра­во, по­ру­шує Кон­сти­ту­цію Укра­ї­ни і Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум 1994 ро­ку. Бол­га­рія не ви­знає і ні­ко­ли не ви знає цей не за кон ний акт. Бол­га­рія не ви­знає і ре­зуль­та­тів ре­фе­рен­ду­му не­за­кон­но ор­га­ні­зо­ва­них і ре­а­лі­зо­ва­них се­па­ра­ти­ста­ми в До­не­цьку та Лу­ган­ську. Для нас Крим — це Укра­ї­на, а Укра­ї­на — це Єв­ро­па», — на­го­ло­сив Плев­не­лі­єв на спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції в Ки­є­ві. На­га­да­є­мо, він став пер­шим бол­гар­ським лі­де­ром, хто від­ві­дав Укра­ї­ну за остан­ні 12 ро­ків.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.