У Бри­та­нії вша­ну­ва­ли жертв лон­дон­ських ви­бу­хів 7 ли­пня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Лон­до­ні ві­дбу­ли­ся пам’ятні за­хо­ди з на­го­ди 10-ї рі­чни­ці чо­ти­рьох ви­бу­хів на стан­ці­ях лон­дон­сько­го ме­тро і в ав­то­бу­сі в цен­трі мі­ста, вна­слі­док яких 52 лю­ди­ни за­ги­ну­ло і біль­ше 700 отри­ма­ло по­ра­не­н­ня. У со­бо­рі Свя­то­го Пав­ла про­йшла пам’ятна слу­жба, яку від­ві­да­ли ро­ди­чі жертв 7 ли­пня 2005 і по­стра­жда­лі під час ви­бу­хів, пе­ре­дає Бі-Бі-Сі. Прем’єр-мі­ністр Де­від Кемерон і мер Лон­до­на Бо­рис Джон­сон по­кла­ли кві­ти до ме­мо­рі­а­лу в пам’ять про за­ги­блих у Гайд-пар­ку. Об 11.30 за мі­сце­вим ча­сом жи­те­лі Бри­та­нії вша­ну­ва­ли хви­ли­ною мов­ча­н­ня жертв те­ра­ктів. Гро­мад­ський транс­порт у Лон­до­ні на хви­ли­ну зу­пи­нив­ся. На де­яких стан­ці­ях ме­тро хви­ли­ну мов­ча­н­ня ого­ло­си­ли о 8.50 ран­ку — у мо­мент, ко­ли 10 ро­ків то­му про­гри­мі­ли пер­ші ви­бу­хи. На­га­да­є­мо, вна­слі­док трьох ви­бу­хів — 26 лю­дей за­ги­ну­ло на стан­ції ме­тро «Рас­сел-Сквер», ше­сте­ро осіб — на стан­ції «Еджвер-ро­уд», се­ме­ро ста­ли жер­тва­ми ви­бу­ху на стан­ції «Ол­дгейт». Май­же че­рез го­ди­ну че­твер­тий при­стрій ви­бу­хнув в дво­по­вер­хо­во­му ав­то­бу­сі №30 на пло­щі Та­ві­сток-сквер, за­брав­ши жи­т­тя ще 13 осіб. На­пад ско­ї­ли чо­ти­ри смер­тни­ка, пов’яза­них з «Аль-Ка­ї­дою», які при­ве­ли в дію ви­бу­хо­ві при­строї, за­хо­ва­ні в рюк­за­ках.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.