Cтол­тен­берг: «Укра­ї­на — це осо­бли­вий пар­тнер НАТО»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив, що Альянс на­дає силь­ну по­лі­ти­чну і пра­кти­чну під­трим­ку Укра­ї­ні. «Ми твер­до під­три­му­є­мо не­за­ле­жність, су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. А пра­кти­чна до­по­мо­га за­без­пе­чу­є­ться че­рез тра­сто­ві фон­ди, спри­я­н­ня у ре­фор­му­ван­ні Зброй­них сил Укра­ї­ни. Ми та­кож пра­цю­є­мо у сфе­рі кі­бер­без­пе­ки, си­сте­ми управ­лі­н­ня, ло­гі­сти­ки та в ін­ших», — ска­зав він в ін­терв’ю УКРІНФОРМ. За сло­ва­ми ген­се­ка, « Укра­ї­на — це осо­бли­вий пар­тнер НАТО». «Ми за­про­ва­ди­ли це осо­бли­ве пар­тнер­ство 18 ро­ків то­му. І я пе­ре­ко­на­ний — во­но має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня для нас обох — Укра­ї­ни і НАТО», — до­дав ген­сек. Во­дно­час, за сло­ва­ми Стол­тен­бер­га, Ки­є­ву ду­же ва­жли­во «про­дов­жу­ва­ти вті­лю­ва­ти у жи­т­тя ре­фор­ми». «Адже ре­фор­ми є клю­чо­ви­ми для змі­цне­н­ня стій­ко­сті укра­їн­сько­го су­спіль­ства, під­ви­ще­н­ня спро­мо­жно­стей і ефе­ктив­но­сті Зброй­них сил. Від­так, обо­рон­на ре­фор­ма є клю­чо­вою для успі­шної Укра­ї­ни у май­бу­тньо­му», — на­го­ло­сив ген­сек. Між тим, го­во­ря­чи про вступ Укра­ї­ни до Альян­су, Стол­тен­берг за­явив, що якщо во­на «у май­бу­тньо­му зби­ра­є­ться ста­ти чле­ном НАТО або ні, то це сто­су­є­ться ли­ше Укра­ї­ни і 28 со­ю­зни­ків».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.