Оба­ма має на­мір акти­ві­зу­ва­ти бо­роть­бу про­ти «Іслам­ської дер­жа­ви»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

США ма­ють на­мір акти­ві­зу­ва­ти бо­роть­бу з джи­ха­дист­ським угру­по­ва­н­ням «Іслам­ська дер­жа­ва». Про це за­явив пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Ба­рак Оба­ма. При цьо­му основ­ним зав­да­н­ням ста­нуть авіа­уда­ри по по­зи­ці­ях ісла­мі­стів в Си­рії, де пе­ре­бу­ва­ють ва­таж­ки угру­по­ва­н­ня, по­ві­до­мив Оба­ма пі­сля кон­суль­та­цій з пред­став­ни­ка­ми ар­мії та спец­служб в Пен­та­го­ні. «Я роз’яснив мо­їй ко­ман­ді, що ми мо­же­мо зро­би­ти для то­го, щоб на­вчи­ти і озбро­ї­ти в Си­рії по­мір­ко­ва­ну опо­зи­цію», — до­дав він. США та­кож про­дов­жу­ють по­став­ки озбро­єнь до ірак­ської ар­мії, зокре­ма, про­ти­тан­ко­вої зброї, за­зна­чає агент­ство Reuters. На­га­да­є­мо, під кон­тро­лем ісла­мі­стів пе­ре­бу­ває ці­ла низ­ка ре­гіо­нів Си­рії та Іра­ку. Близь­ко ро­ку то­му «Іслам­ська дер­жа­ва» ого­ло­си­ла про ство­ре­н­ня на цих те­ри­то­рі­ях ха­лі­фа­ту, го­ло­вою яко­го про­го­ло­сив се­бе Абу Бакр аль-Ба­гда­ді. Влі­тку 2014 по­ча­ла ді­я­ти між­на­ро­дна ко­а­лі­ція на чо­лі зі США, яка зав­дає авіа­уда­рів по по­зи­ці­ях те­ро­ри­стів. Крім то­го, США та ін­ші чле­ни ко­а­лі­ції, в то­му чи­слі Ні­меч­чи­на, під­три­му­ють бо­роть­бу про­ти «Іслам­ської дер­жа­ви» на зем­лі і здій­сню­ють під­го­тов­ку ірак­ських вій­сько­вих, курд­ських опол­чен­ців і по­мір­ко­ва­ної опо­зи­ції в Си­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.