Ген­про­ку­ра­ту­ра. Кон­флі­ктний сю­жет

Екс­перт: «У нор­маль­них умо­вах це ко­ру­пцій­не пи­та­н­ня ма­ло б до­хо­ди­ти не до Пре­зи­ден­та, а ли­ше до слід­чо­го, яко­го по­зба­ви­ли б по­лі­ти­чних впли­вів у роз­слі­ду­ван­ні спра­ви»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Уго­стро­сю­же­тний де­те­ктив пе­ре­тво­ри­ла­ся істо­рія із отри­ма­н­ням ха­ба­ра пер­шим за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня ГПУ Во­ло­ди­ми­ра Ша­па­кі­на та за­сту­пни­ка про­ку­ро­ра Ки­їв­ської обла­сті Оле­ксан­дра Кор­ній­ця. Як по­ві­до­мив за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Да­від Са­ква­ре­лі­дзе, спів­ро­бі­тни­ки про­ку­ра­ту­ри Ки­їв­ської обла­сті, які «за­йма­ю­ться кри­шу­ва­н­ням ко­ру­пцій­них схем», ви­ма­га­ли від одно­го з під­при­єм­ців, що за­йма­є­ться ви­до­бу­тком пі­ску, біль­ше 3 млн. грн. Той звер­нув­ся у пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни і в ре­зуль­та­ті бу­ло ви­зна­че­но, що про­ку­ро­ри ма­ли «ве­ли­ко­го на­чаль­ни­ка» у сті­нах Ген­про­ку­ра­ту­ри. Зав­дя­ки спіль­ній спе­цо­пе­ра­ції СБУ та ГПУ у фі­гу­ран­тів спра­ви під час об­шу­ку бу­ло зна­йде­но близь­ко $400 тис., ав­то­мат та хо­ло­дну зброю, ба­га­то юве­лір­них при­крас і 39 па­ке­тів із ді­а­ман­та­ми.

Про­те сю­жет по­чав роз­гор­та­ти­ся де­що пі­зні­ше. Як пи­ше на сво­їй сто­рін­ці у Facebook жур­на­ліст Во­ло­ди­мир Бойко, «спе­цо­пе­ра­ція» бу­ла про­ве­де­на по­за рам­ка­ми за­ко­ну, адже «Са­ква­ре­лі­дзе й Ко вло­ми­лись у при­мі­ще­н­ня ГСУ без сан­кції су­ду, ви­ла­мав­ши две­рі; ні­яких гро­шей, що пе­ре­да­ва­лись са­ме як ха­бар по кон­кре­тній спра­ві, ви­яв­ле­но не бу­ло; пе­ре­да­ча ха­ба­ра в при­мі­щен­ні ГСУ не за­до­ку­мен­то­ва­на». Але, як на­пи­сав у со­цме­ре­жі на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ле­щен­ко, у цій си­ту­а­ції слід­чі ді­я­ли, «ке­ру­ю­чись пра­вом на об­шук при «не­від­кла­дно­му ви­пад­ку», ко­ли існує за­гро­за май­ну і без­по­се­ре­дньо пе­ре­слі­ду­ю­чи зло­чин­ців».

«Де­я­кі оче­вид­ці цих по­дій те­пер ствер­джу­ють, що ні­яких гро­шей в при­мі­щен­ні ГСУ ГПУ ви­яв­ле­но не бу­ло, — до­дає жур­на­ліст Бойко, — а кра­си­во роз­кла­де­ні ку­пю­ри бу­ли, на­справ­ді, ви­лу­че­ні в до­мі за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка ГСУ Ша­па­кі­на й при­ве­зе­ні в Ген­про­ку­ра­ту­ру». Бойко під­кре­слює, що фо­то­гра­фії ви­яв­ле­них «скар­бів» бу­ли ви­кла­де­ні у со­цме­ре­жі не пред­став­ни­ка­ми спец­служб, про­ку­ра­ту­ри або їх прес-слу­жба­ми, а на­ро­дним де­пу­та­том В’яче­сла­вом Кон­стан­ті­нов­ським. «Осо­бли­вої пі­кан­тно­сті дружбі між цим де­пу­та­том і ГПУ на­дає та об­ста­ви­на, що в Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі на­ра­зі під­го­ту­ва­ли по­да­н­ня про зня­т­тя з ньо­го недоторканності, — го­во­рить жур­на­ліст, — Пі­сля чо­го на­ро­дний обра­нець опи­нив­ся в чи­слі пал­ких при­хиль­ни­ків Са­ква­ре­лі­дзе».

На­сту­пний ви­ток за­го­стре­н­ня ці­єї істо­рії — дії в.о. ген­про­ку­ро­ра Во­ло­ди­ми­ра Гу­зи­ра, який вніс по­ві­дом­ле­н­ня в ЄРДР що­до Да­ві­да Са­ква­ре­лі­дзе за ква­лі­фі­ка­ці­єю «за­хо­пле­н­ня дер­жав­них бу­ді­вель» та на­ма­гав­ся по­рва­ти слу­жбо­ве по­свід­че­н­ня слід­чо­го, яко­го за­сту­пник ге­про­ку­ро­ра залучив до не­за­кон­но­го об­шу­ку. Си­ту­а­ція май­же «за­ки­пі­ла», але у неї втру­тив­ся Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. «Ви­ма­гаю в подаль­шо­му рі­шу­чих дій в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Ко­ру­пціо­не­ри всіх рів­нів ма­ють бу­ти при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті. Ви­ко­рі­не­н­ня га­не­бних про­я­вів ко­ру­пції у ви­щих ор­га­нах дер­жав­ної вла­ди має ство­ри­ти ви­па­ле­не по­ле нав­ко­ло зло­чин­ців, які па­ра­зи­ту­ють в на­шій дер­жа­ві. Про­ку­рор­ську «не­до­тор­кан­ність» ска­со­ва­но!», — на­пи­сав По­ро­шен­ко на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ппі­сля зу­стрі­чі із Са­ква­ре­лі­дзе, Гу­зи­рем та Гри­ца­ком.

«Пре­зи­дент роз­по­ря­див­ся за­ткну­ти ро­та Гу­зи­ру та за­три­ма­ти за­сту­пни­ка про­ку­ро­ра Ки­їв­ської обла­сті Кор­ній­ця й за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня ГПУ Ша­па­кі­на, — пи­ше Во­ло­ди­мир Бойко, — Зві­сно, він не має ні­яко­го від­но­ше­н­ня до про­ве­де­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, але хто в на­шій кра­ї­ні бу­де ози­ра­тись на якусь там Кон­сти­ту­цію, якщо йде­ться про пре­стиж гру­зин­ських ре­фор­ма­то­рів? Пі­сля вка­зів­ки По­ро­шен­ка два до­стой­ни­ки — за­сту­пник про­ку­ро­ра Ки­їв­ської обла­сті Корнієць і за­сту­пник на­чаль­ни­ка ГСУ ГПУ Ша­па­кін — по- пря­му­ва­ли в слід­чий ізо­ля­тор СБУ, а Гу­зир впав у стан про­стра­ції». Під час ве­чір­ньої прес-кон­фе­рен­ції в.о. ген­про­ку­ро­ра за­зна­чив, що не да­вав вка­зі­вок від­кри­ва­ти про­ва­дже­н­ня про­ти Са­ква­ре­лі­дзе.

Ви­хо­дить втру­тив­ся у слід­чі дії і очіль­ник Оде­ської ОДА Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі, до ко­ман­ди яко­го вхо­дить Да­від Са­ква­ре­лі­дзе? «З учо­ра­шньо­го дня не при­пи­ня­ли­ся спро­би зам’яти цю спра­ву і на­віть по­ру­ши­ти кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти Да­ви­да Са­ква­ре­лі­дзе за «не­за­кон­не за­хо­пле­н­ня бу­дів­лі», — пи­ше Са­а­ка­шві­лі на сво­їй сто­рін­ці у Facebook, — Сьо­го­дні цій оги­дній свя­то­пля­сці по­клав край Пре­зи­дент По­ро­шен­ко! Він осо­би­сто втру­тив­ся і під­три­мав слід­ство і за­бо­ро­нив йо­му за­ва­жа­ти, на­ка­зав до­ве­сти спра­ву до кін­ця, ко­го б во­но не сто­су­ва­лось».

«Оби­дві сто­ро­ни про­ти­сто­я­н­ня вар­ті одна одну. З одно­го бо­ку — по­лум’яні гру­зи­ни, для яких за­кон­ність то є по­ро­жній звук, — ро­бить ви­сно­вок з си­ту­а­ції жур­на­ліст Бойко, — З ін­шо­го — па­тен­то­ва­ні прой­ди­сві­ти на кшталт Гу­зи­ря та йо­го дру­зів Кор­ній­ця й Ша­па­кі­на». «Ні­як не вто­ро­па­ють га­ла­сли­ві при­хиль­ни­ки «гру­зин­ських ре­форм» — за­кон­ність ста­но­вить со­бою цін­ність, ігно­ру­ва­н­ня якої при­зве­де до руй­на­ції дер­жа­ви», — під­би­ває під­су­мок жур­на­ліст.

Си­ту­а­ція по­ка­зо­ва. По-пер­ше, чо­го в цій си­ту­а­ції біль­ше — ре­аль­ної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю чи чер­го­вий при­клад по­ка­зо­во­го пі­а­ру? А мо­жли­во вну­трі­шніх «роз­бо­рок»? По-дру­ге, чо­му Пре­зи­дент втру­ча­є­ться у слід­чі дії, не ка­жу­чи вже про по­стій­ні коментарі оде­сько­го го­ло­ви ОДА? По­тре­тє, якщо за­кон­ність — це цін­ність, то які ри­зи­ки не­се ре­во­лю­цій­на за­кон­ність? Мо­жли­во, йти по цьо­му шля­ху лег­ко, але він ство­рює за­над­то ве­ли­кі ри­зи­ки для кра­ї­ни. «Спра­ву» мо­жуть про­дов­жи­ти ін­ші лю­ди і під ін­ши­ми га­сла­ми. Адже «ві­рус біль­шо­ви­зму» пі­сля ба­га­тьох де­ся­ти­літь ра­дян­ської вла­ди в Укра­ї­ні да­ле­ко ще не ви­ко­ре­не­ний з на­шо­го су­спіль­ства. То­му, ав­то­рам скан­даль­них по­дій в Ген­про­ку­ра­ту­рі вар­то пам’ята­ти: хто сіє «ві­тер ре­во­лю­цій­ної до­ціль­ні­сті», той по­жи­нає бу­рю.

«ПО­ЗИ­ЦІЯ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА І КОМЕНТАРІ ГО­ЛО­ВИ ОДЕ­СЬКОЇ ОДА МО­ЖНА РОЗ­ЦІ­НИ­ТИ ЯК ВТРУ­ЧА­Н­НЯ У СЛІД­ЧІ ДІЇ »

Оле­ксандр БАН­ЧУК, екс­перт Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм:

— Ззов­ні си­ту­а­ція ви­гля­дає так, що ро­бо­та Ін­спе­кції вну­трі­шньої без­пе­ки, ство­ре­ної під Да­ві­да Са­ква­ре­лі­дзе, роз­по­ча­лась. Якщо ж го­во­ри­ти про про­це­ду­ру за­три­ма­н­ня Ша­па­кі­на та Кор­ній­ця, то тре­ба ди­ви­ти­ся по до­ку­мен­тах на під­ста­ви дій СБУ га ГПУ. Во­ни мо­жуть бу­ти ви­прав­да­ні, якщо мо­ва йде про не­від­кла­дний ви­па­док, пе­ред­ба­че­ний Кон­сти­ту­ці­єю, де йде­ться про не­об­хі­дність пе­ре­слі­ду­ва­ти осо­бу, яка вчи­ни­ла зло­чин, або про від­вер­не­н­ня вчи­не­н­ня зло­чи­ну. Тим біль­ше, як­би спе­цо­пе­ра­ція від­бу­ва­ла­ся у при­ва­тно­му по­ме­шкан­ні від­по­від­них осіб — це одна спра­ва. Але якщо об­шук від­бу­вав­ся у пу­блі­чно­му мі­сці — в при­мі­щен­ні ор­га­ну дер­жав­ної вла­ди, то це пи­та­н­ня тра­кту­ва­н­ня за­ко­ну — чи це тре­ба ро­зу­мі­ти во­ло­ді­н­ням осо­би, на яке по­трі­бне обов’яз­ко­ве отри­ма­н­ня до­зво­лу су­ду. Всі ці пи­та­н­ня і ар­гу­мен­ти тре­ба роз­гля­да­ти під час подаль­шо­го роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви.

Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, ні­би По­ро­шен­ка по­ста­ви­ли пе­ред ви­бо­ром: або він стає на за­хист та від­бі­лю­ва­н­ня про­ку­рор­сько­го мун­ди­ру або на сто­ро­ну до­ве­де­н­ня спра­ви до кін­ця. В нор­маль­них умо­вах це пи­та­н­ня не ма­ло б до­хо­ди­ти до Гла­ви дер­жа­ви або прем’єра, а ли­ше до про­ку­ро­ра та слід­чо­го, які б ма­ли бу­ти по­збав­ле­ні від по­лі­ти­чних впли­вів у роз­слі­ду­ван­ні спра­ви. Про­те по­зи­ція Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка та фор­му­лю­ва­н­ня, які він пі­ді­брав від­но­сно ці­єї спра­ви, ма­ли б бу­ти ін­ши­ми. Він не мо­же по ко­жній з та­ких справ зби­ра­ти си­ло­ви­ків та ка­за­ти: «Пра­виль­но ро­би­те, роз­слі­дуй­те», адже це на­да­н­ня карт­блан­шу. Так са­мо цю спра­ву про­ко­мен­ту­вав го­ло­ва Оде­ської ОДА Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі. І в су­мі це все мо­жна роз­ці­ни­ти як втру­ча­н­ня у слід­чі дії, адже те­пер будь-який су­д­дя, який роз­гля­да­ти­ме цю спра­ву в пи­та­н­нях за­три­ма­н­ня цих пі­до­зрю­ва­них, ви­зна­н­ня до­ка­зів допу­сти­ми­ми чи ні, ма­ти­ме по­зи­ції Пре­зи­ден­та та го­ло­ви ОДА в цьо­му пи­тан­ні, а цьо­го бу­ти не по­вин­но. Роз­слі­ду­ва­н­ня та осо­би, які йо­го здій­сню­ють, ма­ють бу­ти са­мо­стій­ни­ми та не­за­ле­жни­ми від бу­дья­ких по­лі­ти­чних впли­вів.

Най­ви­щим має бу­ти за­кон — це основ­на ідея. В ін­шо­му ра­зі пі­до­зрю­ва­ні зна­йдуть ар­гу­мен­ти для то­го, щоб до­ве­сти, що суд та роз­слі­ду­ва­н­ня не бу­ло не­за­ле­жним, а бу­ло по­лі­ти­чно вмо­ти­во­ва­ним. Та­ка ж си­ту­а­ція бу­ла під час за­три­ма­н­ня на за­сі­дан­ні уря­ду ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків ДСНС — всі на мо­мент за­три­ма­н­ня го­во­ри­ли, що ці лю­ди зло­чин­ці, але де за­раз їх спра­ви? Хто про них знає?

«РЕ­ВО­ЛЮ­ЦІЙ­НА ЗА­КОН­НІСТЬ» ОЗНА­ЧАЄ ШВИД­КЕ ВИ­НЕ­СЕ­Н­НЯ ВИ­РО­КУ НЕ НА ПРА­ВО­ВИХ НОР­МАХ»

Ки­ри­ло ГАЛУШКО, істо­рик:

— Істо­ри­чних ви­пад­ків ре­во­лю­цій­ної за­кон­но­сті рів­но стіль­ки ж, скіль­ки від­бу­ва­ло­ся ре­во­лю­цій. Це мо­гла бу­ти ан­глій­ська, фран­цузь­ка, ро­сій­ська, укра­їн­ська ре­во­лю­ція. «Ре­во­лю­цій­на за­кон­ність» озна­чає швид­ке ви­не­се­н­ня ви­ро­ку не на пра­во­вих нор­мах, які існу­ва­ли до то­го, а на то­му, що вва­жа­є­ться на да­ний мо­мент до­ціль­ним з то­чки зо­ру лю­дей або уча­сни­ків кон­флі­кту, який від­бу­ва­є­ться. При­кла­дом «ре­во­лю­цій­ної за­кон­но­сті» є «суд Лін­ча» — суд при­ско­ре­ної про­це­ду­ри, в яко­му не до­три­му­ю­ться всіх про­це­дур­них норм мир­но­го ча­су. Це жорс­тке і швид­ке ви­ко­на­н­ня яки­хось норм за спе­ци­фі­чних умов во­єн­но­го ча­су. То­му тре­ба роз­рі­зня­ти, адже за­ко­ни во­єн­но­го ча­су так і за­ли­ша­ю­ться за­ко­на­ми із при­ско­ре­ною про­це­ду­рою вті­ле­н­ня та жор­сто­кі­шим по­ка­ра­н­ням, але для цьо­го не­об­хі­дний від­по­від­ний пра­во­вий ста­тус в дер­жа­ві або пев­ній мі­сце­во­сті. За­раз же в Укра­ї­ні ми сти­ка­є­мось із пра­во­вою та су­спіль­ною ко­лі­зі­єю, ко­ли лю­ди по­тре­бу­ють від­чу­т­тя то­го, що не­га­ти­ви, які галь­му­ють нас за умов вій­ни, швид­ко при­би­ра­ю­ться, але па­ра­лель­но у нас ді­ють ста­рі за­ко­ни та про­це­ду­ри.

Ко­ру­пція за ча­сів вій­ни — один із вій­сько­вих зло­чи­нів, бо він пов’яза­ний із зло­вжи­ва­н­ня­ми, які ви­клю­ча­ють су­спіль­ні ко­шти. У нас не за­про­ва­дже­но во­єн­но­го ста­ну, але су­спіль­ство очі­кує швид­ко­го ви­ко­на­н­ня яки­хось рі­шень. Ме­ні зда­є­ться, що тре­ба при­йма­ти нор­ми, які б при­ско­рю­ва­ли пев­ні про­це­ду­ри в га­лу­зях, які тор­ка­ю­ться дер­жав­ної без­пе­ки. За­раз пи­та­н­ня без­пе­ки та ко­ру­пції у Зброй­них си­лах та пра­во­охо­рон­них ор­га­нах є для Укра­ї­ни кри­ти­чни­ми, оскіль­ки во­ни ма­ють за со­бою ці­ну в люд­ські жи­т­тя. За­спо­ко­є­н­ня гро­мад­ської дум­ки та впев­не­но­сті у то­му, що про­цес в кра­ї­ні від­бу­ва­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку, ви­ма­гає пев­них спро­ще­них, але пра­во­вих та за­кон­них рі­шень. Цю про­бле­му слід до­ла­ти, бо лю­ди ви­ма­га­ють, щоб ви­яв­ле­н­ня зло­чи­ну та при­зна­че­н­ня по­ка­ра­н­ня бу­ло швид­шим, про­зо­рі­шим та оче­ви­дні­шим. Одні про­це­си для мир­но­го ча­су, дру­гі — для вій­сько­во­го, але пи­та­н­ня в то­му, як ми бу­де­мо це оці­ню­ва­ти в пра­во­во­му сен­сі, до­ла­ю­чи цю су­спіль­но-пра­во­ву ко­лі­зію.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛА­ЗА­РЕН­КА

6 ЛИ­ПНЯ 2015 р. АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЯ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА. СПРА­ЦЮ­ВАВ НЕ ЗА­КОН, А ЙО­ГО ГА­РАНТ. «ГА­СИ­ТИ ПО­ЖЕ­ЖУ» В ГЕН­ПРО­КУ­РА­ТУ­РІ ДО­ВЕ­ЛО­СЯ ОСО­БИ­СТО ПЕ­ТРУ ПО­РО­ШЕН­КУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.