За дер­жа­ву при­кро

Во­лон­тер Ми­ло­слав ГАЙ: «Вла­да має пе­ре­да­ти гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям пев­ні свої фун­кції. При­су­тність во­лон­те­рів роз­чи­няє тло для ко­ру­пції»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Не­що­дав­но ві­до­мий во­лон­тер Ге­ор­гій Ту­ка опри­лю­днив у се­бе на сто­рін­ці Facebook прин­ци­по­ву схе­му то­го, як укра­їн­ський сол­дат пе­ре­тво­рю­є­ться на ко­ла­бо­ран­та з те­ро­ри­ста­ми і ко­ру­пціо­не­ра. Фор­му­ла про­ста і ци­ні­чна. Існує про­стий ал­го­ритм, пи­ше Ту­ка, який чі­тко ро­зро­бле­ний ФСБе­шни­ка­ми. Спо­ча­тку ав­то­мо­бі­лі з ван­та­жем за ха­бар пе­ре­ти­на­ють блок­по­сти на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. По­тім ство­рю­ють «спіль­ний бі­знес» між на­ши­ми вій­сько­ви­ми і бо­йо­ви­ка­ми. По­тім вій­сько­вий «сі­дає на гол­ку», тоб­то факт отри­ма­н­ня ве­ли­ких ко­штів стає зви­чним. В ре­зуль­та­ті бо­йо­вий дух вій­сько­во­го зни­кає. Про звіль­не­н­ня те­ри­то­рій і бо­роть­бу за кра­ї­ну вже не йде­ться. По­тім по­чи­на­ю­ться «бра­та­н­ня», мов­ляв, «для чо­го ця вій­на, ко­ли мо­жна за­ро­бля­ти гро­ші?». По­тім за умов та­ко­го «бра­та­н­ня» по­чи­на­є­ться ку­пів­ля ін­фор­ма­ції про озбро­є­н­ня, роз­та­шу­ва­н­ня військ то­що. Зго­дом на­ко­пи­чу­є­ться ком­про­мат на вій­сько­во­го, який вже на­віть за вла­сно­го ба­жа­н­ня не мо­же ви­ліз­ти з пас­тки. Ні­чо­го но­во­го ро­сій­ські спец­слу­жби в да­но­му ви­пад­ку не ви­га­да­ли. Си­сте­ма ді­є­ва і ефе­ктив­на до цьо­го ча­су. І са­ме ця си­сте­ма вер­бов­ки ого­лює мас­штаб про­бле­ми. Осо­бли­во в умо­вах спе­ку­ля­цій що­до «бло­ка­ди» Дон­ба­су. «Бло­ка­ди», якої, по су­ті, не існує, а існує ме­ре­жа спосо­бів за­ро­бля­н­ня гро­шей на зви­чай­них укра­їн­ських гро­ма­дя­нах, які ви­му­ше­ні пе­ре­пла­чу­ва­ти за про­їзд че­рез блок­по­сти. Тоб­то бі­да на­віть не тіль­ки в то­му, що укра­їн­ський вій­сько­вий та­ким чи­ном по­ру­шує пра­ва укра­їн­ця, ай у то­му, що сам він сі­дає на га­чок у ро­сій­ських спец­служб, на­віть спо­ча­тку не по­мі­ча­ю­чи цьо­го.

6 ли­пня Пре­зи­дент за­про­сив до се­бе ві­до­мих во­лон­те­рів для то­го, щоб за­ді­я­ти їх у пи­тан­ні бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. З Пре­зи­ден­том зу­стрі­ли­ся, зокре­ма, Ге­ор­гій Ту­ка (гру­па «На­ро­дний тил»), Ро­ман До­нік та Пав­ло Ка­щук (гру­па «Ком­бат UA»). До­свід во­лон­те­рів уні­каль­ний. Йо­го су­тність в то­му, що їхня мо­ти­ва­ція по­хо­дить від ба­зо­вих цін­но­стей, від мо­раль­них орі­єн­ти­рів. Зла­ма­ти си­сте­му ко­ру­пції ме­ха­ні­чни­ми спосо­ба­ми не­мо­жли­во. Чо­му дра­кон ві­чний? То­му що той, хто йо­го вбив, сам стає дра­ко­ном. Са­ме то­му ко­ру­пцію не­ре­аль­но зни­щи­ти штра­фа­ми і за­ля­ку­ва­н­ням. Тре­ба змі­ню­ва­ти су­тність, по­трі­бне пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві.

Пе­тро По­ро­шен­ко обго­во­рив пи­та­н­ня во­лон­тер­сько­го кон­тро­лю у про­це­сі бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та кон­тра­бан­дою у зо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Гла­ва дер­жа­ви дав низ­ку зав­дань, що спря­мо­ва­ні на по­до­ла­н­ня цьо­го яви­ща. Пре­зи­дент за­ува­жив: «Во­лон­тер­ський кон­троль має ста­ти ре­аль­ним ме­ха­ні­змом бо­роть­би з ко­ру­пці­єю у зо­ні АТО. Впев­не­ний, що спіль­на й ско­ор­ди­но­ва­на ді­яль­ність із си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми до­по­мо­же нам ефе­ктив­но про­ти­сто­я­ти бру­дним діл­кам, які за­ро­бля­ють на го­рі укра­їн­ців». Ра­дник Пре­зи­ден­та Юрій Бі­рю­ков, який ще не­що­дав­но був во­лон­те­ром, по­ві­до­мив, що во­лон­те­ри на зга­да­ній зу­стрі­чі акцен­ту­ва­ли ува­гу Пре­зи­ден­та на про­бле­мах, з яки­ми їм до­ве­ло­ся зі­ткну­ти­ся під час ро­бо­ти із за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил. Юрій Бі­рю­ков вва­жає, що «рен­та­бель­ність кон­тра­бан­ди в зо­ні АТО ся­гає рів­ня про­да­жу нар­ко­ти­ків та на­бу­ває вра­жа­ю­чих роз­мі­рів. Во­лон­те­ри ж гро­шей не бе­руть, їм за дер­жа­ву при­кро».

«Роз­по­ві­сти більш ши­ро­ко про те, як ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю, ми по­ки що не мо­же­мо, — го­во­рить в коментарі «Дню» Юрій Бі­рю­ков. — Ви все по­ба­чи­те на пра­кти­ці. За­раз ми ли­ше на по­ча­тку про­це­су. На­ше зав­да­н­ня в то­му чи­слі пе­ре­тво­ри­ли умовну бло­ка­ду Дон­ба­су на ре­аль­ну. Ні­хто не за­ва­жає зви­чай­ним гро­ма­дя­нам пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня. Що­до ха­ба­рів, то їх про­сто не тре­ба да­ва­ти. Тре­ба по­чи­на­ти з се­бе. Ха­бар перш за все дає лю­ди­на і тим са­мим ство­рює умо­ви для ко­ру­пції».

Що­прав­да, са­мі ме­шкан­ці, які за­ли­ши­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, не зов­сім по­ді­ля­ють та­ку дум­ку. Вза­га­лі де­яким екс­пер­там в пи­тан­ні «кон­тра­бан­ди» в зо­ні АТО вар­то на власному до­сві­ді пе­ре­ко­на­тись у то­му, що пи­та­н­ня пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня не мо­жна роз­гля­да­ти одно­зна­чно. Схо­пи­ти де­ся­ток ха­бар­ни­ків на га­ря­чо­му ще не озна­чає зла­ма­ти по­ро­чну си­сте­му. Осо­бли­во ко­ли ця си­сте­ма є тлом для ба­га­то­міль­йон­них ста­тків.

Во­лон­тер Ми­ро­слав Гай ба­чить си­ту­а­цію так: «Тре­ба ро­зу­мі­ти, що во­лон­те­ри під­хо­плю­ють іні­ці­а­ти­ву, де дер­жав­ний апа­рат не мо­же впо­ра­ти­ся. Це нор­маль­на пра­кти­ка для бу­дья­кої ци­ві­лі­зо­ва­ної кра­ї­ни. Гро­ма­дя­ни ма­ють бра­ти на се­бе су­спіль­но ва­жли­ві іні­ці­а­ти­ви і обов’яз­ки. Са­ма су­тність справ­жньо­го во­лон­тер­сько­го ру­ху уне­мо­жлив­лює все­ре­ди­ні ньо­го існу­ва­н­ня ко­ру­пції. Там, де за спра­ву бе­ру­ться во­лон­те­ри, ко­ру­пція про­сто не при­жи­ва­є­ться. При цьо­му за­ува­жу, що йде­ться про во­лон­те­рів, а не тих, хто під них під­ла­што­ву­є­ться і ви­дає се­бе за них. Ми на­ра­зі актив­но до­по­ма­га­є­мо пе­ре­се­лен­цям із зо­ни АТО. Ба­га­то про­блем із до­від­ка­ми на ін­ва­лі­дність то­що. Ве­ли­ке тло для ко­ру­пції за­ли­ша­є­ться в си­сте­мі на­да­н­ня пе­ре­пу­сток. За цим всім не­об­хі­дно сте­жи­ти і своє­ча­сно ре­а­гу­ва­ти. Во­лон­те­ри є при­ро­днім на­гля­до­вим ор­га­ном. Во­ни ба­чать і фі­ксу­ють ко­ру­пцію в мі­ні­стер­ствах, у зброй­них си­лах. Як­би все це си­сте­ма­ти­зу­ва­ти і на­ла­го­ди­ти ме­ха­нізм по­ді­бних ре­а­кцій, то це при­не­сло б ба­га­то ко­ри­сті. А ще кра­ще бу­ло б, як­би дер­жа­ва пе­ре­да­ва­ла гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям пев­ні свої фун­кції, на­при­клад, в то­му са­мо­му пи­тан­ні пе­ре­пу­сток. При­су­тність у цьо­му во­лон­те­рів роз­чи­няє тло для ко­ру­пції».

Існує й ін­ший спе­ку­ля­тив­ний мо­мент, який озву­чу­ють у со­ці­аль­них ме­ре­жах: чи ма­ють вли­ва­ти­ся в дер­жав­ні стру­кту­ри во­лон­те­ри й до­бро­воль­ці? Адже за цих умов во­ни втра­ча­ють пев­ну са­мо­стій­ність. Існує та­кож пи­та­н­ня то­го, як іні­ці­а­ти­ви во­лон­те­рів зро­би­ти більш ефе­ктив­ни­ми зав­дя­ки дер­жав­ним ме­ха­ні­змам. Від­пра­цю­ва­н­ня цих мо­мен­тів не­об­хі­дне, про­те й до­сі за­ли­ша­є­ться не­роз­кри­тим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.