Штор­мо­ве по­пе­ре­дже­н­ня: як під­си­лять укра­їн­ські ВМС

Які змі­ни че­ка­ють Укра­їн­ський вій­сько­во­мор­ський флот у най­ближ­чі п’ять ро­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ан­дрій МУРАВСЬКИЙ

До 2020 ро­ку укра­їн­ський флот має збіль­ши­ти­ся втри­чі. Про це за­явив на бри­фін­гу пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка шта­бу ко­ман­ду­ва­н­ня Вій­сько­во- мор­ських сил Зброй­них сил Укра­ї­ни Дми­тро Та­ран. За йо­го сло­ва­ми, це пе­ре­дба­ча­є­ться в кон­це­пції роз­ви­тку фло­ту, яка за­раз узго­джу­є­ться в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни. Як по­ві­до­мив контр- адмі­рал, склад збіль­ши­ться як за ра­ху­нок бо­йо­вих ко­ра­блів, так і до­по­мі­жно­го фло­ту. Він на­га­дав, що «75% сво­го вій­сько­во­го фло­ту Укра­ї­на втра­ти­ла че­рез агре­сію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в Кри­му». За­раз ВМС на­ра­хо­ву­ють близь­ко 40 оди­ниць — 10 на­дво­дних ко­ра­блів і 33 су­дна за­без­пе­че­н­ня. І як по­ві­до­мив УНІАН за­сту­пник на­чаль­ни­ка шта­бу ко­ман­ду­ва­н­ня ВМС у пи­та­н­нях єв­ро­ін­те­гра­ції Ан­дрій Ри­жен­ко, у 90% з них за­кін­чу­є­ться тер­мін екс­плу­а­та­ції. «А 2018 ро­ку тер­мін екс­плу­а­та­ції за­кін­чу­є­ться вза­га­лі в усіх укра­їн­ських ко­ра­блів » , — до­дав ка­пі­тан пер­шо­го ран­гу.

Ри­жен­ко під­кре­слив, що втри­чі збіль­ша­ться не всі ВМС, а кон­кре­тно флот, ко­ман­ду­ва­н­ня спо­ді­ва­є­ться на бу­дів­ни­цтво трьох де­ся­тків ко­ра­блів і ка­те­рів. За йо­го сло­ва­ми, зде­біль­шо­го по­пов­не­н­ня ста­но­ви­ти­муть ка­те­ри ти­пу «Гюр­за», які бу­ду­ють в Укра­ї­ні і які «на­ба­га­то де­шев­ші, ніж кор­ве­ти». Тоб­то став­ку зро­би­ти ви­рі­ши­ли все-та­ки біль­шою мі­рою на так зва­ний «мо­скі­тний флот». Це в ни­ні­шніх умо­вах ви­гля­дає ціл­ком ви­прав­да­но хо­ча б то­му, що ма­ло­тон­на­жні кораблі бу­ду­ю­ться швид­ше. Та й кор­вет про­е­кту 58250 з во­до­тон­на­жні­стю 2600 тонн і по­ту­жним озбро­є­н­ням, що дов­го бу­ду­є­ться на «Чор­но­мор­сько­му су­дно­бу­ді­вель­но­му за­во­ді», роз­ра­хо­ва­ний на ви­ко­на­н­ня зав­дань не стіль­ки в Чор­но­му мо­рі, скіль­ки у від­да­ле­ні­ших ра­йо­нах.

Ін­ша річ що ка­те­ри «Гюр­за» роз­ра­хо­ва­ні зде­біль­шо­го на бо­роть­бу з ма­ло­ро­змір­ни­ми су­дна­ми про­тив­ни­ка, пі­хо­тою й лег­кою бро­не­те­хні­кою на бе­ре­зі. «Гюр­за» бро­ньо­ва­на, у неї ку­ле­не­про­бив­ні сте­кла, на озбро­єн­ні — дві мо­ди­фі­ко­ва­ні бо­йо­ві ба­шти БМП-2 і БТР- 70, гр­ана­то­мет й ін. То­ді як ефе­ктив­ним ви­яв­ляв­ся де­що ін­ший «мо­скі­тний флот», якщо по­ди­ви­ти­ся на пра­кти­чне ви­ко­ри­ста­н­ня. Так, Ізра­їль сво­го ча­су зміг за­хи­сти­ти своє побе­реж­жя не­ве­ли­ки­ми ра­ке­тни­ми ка­те­ра­ми, що зда­тні зни­щу­ва­ти й ве­ли­кі кораблі. Во­ни вза­є­мо­ді­я­ли з ди­зель­ни­ми під­во­дни­ми чов­на­ми й кор­ве­та­ми з ра­ке­тним озбро­є­н­ням.

Клю­чо­вою тут є на­яв­ність про­ти­ко­ра­бель­них ра­кет. 2002 ро­ку в США ві­дбу­ли­ся на­вча­н­ня, в яких бу­ли за­ді­я­ні ар­мія, флот, авіа­ція. Ве­ли­ко­му по­єд­нан­ню ко­ра­блів про­ти­сто­яв «мо­скі­тний флот», зокре­ма з без­лі­чі дрі­бних ри­бо­ло­ве­цьких шхун. Ве­ли­ка кіль­кість ці­лей змен­ши­ла ефе­ктив­ність ви­яв­ле­н­ня еле­ктро­ні­кою. Зно­ву-та­ки умов­ний удар зде­біль­шо­го зав­да­вав­ся ра­ке­та­ми. Хо­ча імі­ту­ва­ли­ся на­віть уда­ри екі­па­жа­ми-смер­тни­ка­ми. Тор­пе­дних уда­рів за­вда­ли два ди­зель­ні ма­ло­шум­ні під­во­дні чов­ни. У ре­зуль­та­ті «во­рог» від­пра­вив на дно дві тре­ти­ни фло­ту США — атом­ний авіа­но­сець, де­ся­ток крей­се­рів, есмін­ців і фре­га­тів, п’ять де­сан­тних транс­пор­тів і де­сан­тний вер­то­льо­то­но­сець, ре­шта отри­ма­ли рі­зні по­шко­дже­н­ня.

По­вер­та­ю­чись до укра­їн­ських бро­ньо­ва­них ка­те­рів, тут про на­яв­ність про­ти­ко­ра­бель­них ра­кет не йде­ться. Є хі­ба що про­ти­тан­ко­ві ке­ро­ва­ні ра­ке­ти. Ва­жли­вий плюс — ка­тер має стелс-те­хно­ло­гії (спе­ци­фі­чна фор­ма, ком­по­зи­тні ма­те­рі­а­ли) і по­га­но по­мі­тний для ко­ра­бель­них за­со­бів сте­же­н­ня.

Ва­жли­во за­ува­жи­ти, що ви­ко­ри­ста­н­ня не­ве­ли­ких ко­ра­блів для бо­роть­би з біль­ши­ми — ефе­ктив­не у по­єд­нан­ні з хо­ро­шим ма­ску­ва­н­ням. При ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­да­н­ня в хід іде все: і ра­діо­мов­ча­н­ня, і зна­чне змен­ше­н­ня швид­ко­сті для то­го, щоб ці­лі на ра­да­рах про­тив­ник прийняв за ри­бо­ло­ве­цькі шху­ни. До­да­мо по­пу­тно, що тут та­кож ва­жли­ва вза­є­мо­дія як з ін­ши­ми ти­па­ми ко­ра­блів, так і з ін­ши­ми ро­да­ми військ.

Вла­сне, біль­ші кораблі в шта­бі укра­їн­ських ВМС теж че­ка­ють, хо­ча по­дро­би­ці з цьо­го при­во­ду не роз­го­ло­шу­ю­ться. Але, в уся­ко­му ра­зі, пер­ший на чер­зі — кор­вет «Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий», по­бу­ду­ва­ти який вла­да обі­цяє вже до 2018 ро­ку. Екс­перт Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії й роз­збро­є­н­ня Ми­хай­ло Са­мусь ра­ні­ше ви­слов­лю­вав­ся за те, щоб одним ко­ра­блем та­ко­го ти­пу й обме­жи­ти­ся. «Ко­шти до­ціль­но пе­ре­на­ці­ли­ти на ство­ре­н­ня ефе­ктив­них для су­ча­сної си­ту­а­ції ко­ра­блів — зокре­ма, кор­ве­тів во­до­тон­на­жні­стю до 1000 т. Мо­жли­во орі­єн­ти­ром для ство­ре­н­ня їх роз­роб­ки умов­но мо­же бу­ти швед­ський кор­вет Visby (ба­га­то­ці­льо­вий ко­ра­бель, по­бу­до­ва­ний за стелс-те­хно­ло­гі­єю, з рі­зни­ми ви­да­ми озбро­є­н­ня. — Ред.). Осо­бли­во, що сто­су­є­ться ма­ло­по­мі­тно­сті й зни­же­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва й екс­плу­а­та­ції», — за­зна­чав він.

Укра­їн­ські фло­то­вод­ці хо­чуть та­кож ма­ти вла­сний під­во­дний флот. Йде­ться про на­дма­лі під­во­дні чов­ни. Про це по­ві­до­мив ко­ман­ду­вач ВМС Укра­ї­ни ві­це-адмі­рал Сер­гій Гай­дук. За йо­го сло­ва­ми, ви­ко­ри­ста­н­ня са­ме та­кий під­во­дних чов­нів об­умов­лю­ють і не­зна­чні гли­би­ни Чор­но­го мо­ря.

У шта­бі ко­ман­ду­ва­н­ня ВМС оці­ню­ють свої по­тре­би на най­ближ­чу п’яти­рі­чку у два мі­льяр­ди до­ла­рів — « щоб за­без­пе­чи­ти Вій­сько­во-мор­ський флот но­ви­ми ко­ра­бля­ми, те­хні­кою мор­ської пі­хо­ти й авіа­ції » . За сло­ва­ми за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка шта­бу ко­ман­ду­ва­н­ня ВМС Ан­дрія Риженка, якщо бу­ду­ва­ти ко­ра­бель, то одна тон­на во­до­тон­на­жно­сті об­хо­ди­ться при­бли­зно в 100 тис. до­ла­рів. Ка­тер ко­штує близь­ко 7—10 млн до­ла­рів, кор­вет — 200— 250 млн до­ла­рів. Якщо ко­шти бу­дуть, то ви­ко­ну­ва­ти­муть обо­рон­не за­мов­ле­н­ня ві­тчи­зня­ні ко­ра­бе­ли. Вла­сне, окрім кор­ве­та, який бу­дує ЧСЗ, вже за­кін­чу­є­ться бу­дів­ни­цтво двох ка­те­рів « Гюр­за » на ки­їв­сько­му за­во­ді « Ле­нін­ська ку­зня».

Але в будь-яко­му ра­зі ра­ді­ти укра­їн­ським вій­сько­вим мо­ря­кам по­ки ні­чо­му, оскіль­ки во­ни до­бре ро­зу­мі­ють, що за­раз озву­че­ні ли­ше пла­ни, які ко­ри­гу­ва­ти­му­ться за­ле­жно від ба­га­тьох об­ста­вин. Флот не­за­ле­жної Укра­ї­ни ні­ко­ли не фі­нан­су­вав­ся до­ста­тньою мі­рою, і за най­кра­щих роз­кла­дів отри­му­вав гро­ші хі­ба що на ре­монт ко­ра­блів. От­же, не бу­де пе­ре­біль­ше­н­ням ска­за­ти, що слід го­ту­ва­ти­ся до то­го, що за най­ближ­чі п’ять ро­ків у пов­но­му об­ся­зі про­гра­ма ви­ко­на­на не бу­де.

«Будь-який фа­хі­вець ска­же, що най­ближ­чі п’ять ро­ків — не до ко­ра­блів. Тре­ба від­но­ви­ти бе­ре­го­ву оборону, ви­клю­чи­ти де­сан­тні опе­ра­ції, а ко­штів і на це ма­ло», — вва­жає ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії й роз­збро­є­н­ня Ва­лен­тин Бадрак. З ним со­лі­дар­ний і Ми­хай­ло Са­мусь, який го­во­рить, що ство­ре­н­ня по­ту­жної бе­ре­го­вої ра­ке­тно-артилерійської си­сте­ми «мо­же істо­тно під­ви­щи­ти су­мар­ну ефе­ктив­ність дій фло­ту на Чор­но­мор­сько-Азов­сько­му те­а­трі вій­сько­вих дій». «Роз­мі­ри Чор­но­мор­сько-азов­сько­го ТВД у те­о­рії до­зво­ля­ють ефе­ктив­но ней­тра­лі­зу­ва­ти за­гро­зи з мо­ря на­віть за на­яв­но­сті ли­ше ком­пле­ксної си­сте­ми роз­від­ки й ефе­ктив­них ра­ке­тно-ар­ти­ле­рій­ських військ», — упев­не­ний екс­перт.

По­ки та­кти­чні укра­їн­ські на­вча­н­ня зво­дя­ться до від­би­т­тя по­тен­цій­них спроб ви­сад­ки мор­сько­го де­сан­ту на узбе­реж­жя Чор­но­го мо­ря, під час яких по мор­ських цілях від­кри­ває во­гонь га­у­би­чна са­мо­хі­дна ба­та­рея бри­га­ди бе­ре­го­вої обо­ро­ни. Але ро­сій­ські ЗМІ пи­шуть про те, що будь-яка ціль у то­му ж Азов­сько­му мо­рі мо­же бу­ти ура­же­на про­ти­ко­ра­бель­ною ра­ке­тою з Кри­му або з ко­ра­блів Чор­но­мор­сько­го фло­ту, «яким на­віть не до­ве­де­ться по­ки­да­ти аква­то­рію Чор­но­го мо­ря».

Утім, при­бі­чни­ки швид­ко­го від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го фло­ту на­во­дять свої ар­гу­мен­ти. На­при­клад, не­об­хі­дність охо­ро­ня­ти кон­ти­нен­таль­ний шельф Чор­но­го мо­ря, на яко­му мі­сти­ться за­пас на­фти й га­зу, що до­рів­нює, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, від пів­триль­йо­ну до триль­йо­ну до­ла­рів. Мов­ляв, якщо кораблі їх не охо­ро­ня­ти­муть, то їх від­бе­руть ро­сі­я­ни, як уже зро­би­ли це з ви­шка­ми « Чор­но­мор­на­фто­га­зу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.