МВФ від­мо­вив гре­кам. На Укра­ї­ні це не по­зна­чи­ться

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Мі жна­ро­дний ва­лю­тний фонд (МВФ) від­мо­вив­ся фі­нан­су­ва­ти Гре­цію, бо во­на пропу­сти­ла пла­тіж між­на­ро­дним кре­ди­то­рам. Про це вчо­ра по­ві­до­ми­ла ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор МВФ Крі­стін Ла­гард. За її сло­ва­ми, фі­нан­су­ва­н­ня зу­пи­не­не в рам­ках по­лі­ти­ки не­д­опу­ще­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Хо­ча ще в по­не­ді­лок па­ні Ло­гард за­яв­ля­ла, що МВФ «взяв до ві­до­ма» ре­фе­рен­дум (по­над 60% гре- ків про­ти ви­ко­на­н­ня умов Єв­ро­со­ю­зу), і якщо бу­де по­трі­бно, то на­дасть кра­ї­ні до­по­мо­гу.

Учо­ра пі­зно вве­че­рі Франція та Ні­меч­чи­на скли­ка­ли са­міт лі­де­рів єв­ро­зо­ни, щоб обго­во­ри­ти фі­нан­со­ву кри­зу у Гре­ції та ви­зна­чи­ти­ся, що ро­бо­ти да­лі. Ко­ли вер­став­ся но­мер, рі­шень з ці­єї зу­стрі­чі ще не бу­ло. Втім, по­пе­ре­дньо бу­ло за­яв­ле­но, що прем’єр-мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ці­прас мав пред­ста­ви­ти на зі­бран­ні чер­го­вий па­кет про­по­зи­цій що­до ви­хо­ду з бор­го­вої кри­зи.

Чи впли­не рі­ше­н­ня МВФ на Укра­ї­ну, бо ми, як і Гре­ція, — за крок від фі­на­лу пе­ре­мо­вин з кре­ди­то­ра­ми, а МВФ для нас — один із клю­чо­вих між­на­ро­дних фі­нан­со­вих до­но­рів? Про це «День» за­пи­тав пре­зи­ден­та «Цен­тру рин­ко­вих ре­форм» Во­ло­ди­ми­ра ЛАНОВОГО:

— Це рі­ше­н­ня ре­гу­лює від­но­си­ни Гре­ції і МВФ. Остан­ній хо­че зму­си­ти гре­ків ско­ро­ти­ти дефіцит бю­дже­ту, іна­кше за 2—3 ро­ки си­ту­а­ція з бор­га­ми в кра­ї­ні бу­де ще гір­ша. Ціл­ком оче­ви­дно, що на­слід­ком бу­де за­галь­не по­сла­бле­н­ня єв­ро че­рез до- да­тко­ву емі­сію в ЄС. От­же, за­ці­кав­ле­ність ін­ве­сто­рів Єв­ро­пою час­тко­во зни­зи­ться, а во­дно­час — і Укра­ї­ною. Крім то­го, це мо­же ста­ти по­ча­тком но­вої кри­зи в єв­ро­пей­сько­му ре­гіо­ні, а мо­жли­во — і в сві­ті. Все за­ле­жить від опе­ра­тив­них за­хо­дів лі­де­рів ЄС. Не ду­маю, що рі­ше­н­ня про зу­пин­ку фі­нан­су­ва­н­ня Гре­ції якось по­зна­чи­ться на про­гра­мі спів­пра­ці Укра­ї­ни з МВФ. Фонд уже ви­слов­лю­вав свою під­трим­ку на­шій кра­ї­ні і обі­цяв фі­нан­су­ва­ти на­віть, якщо ком­про­мі­су що­до бор­гів не бу­де. Не за­бу­вай­мо, що при­чи­ни не­спла­ти бор­гів в Укра­ї­ни і Гре­ції рі­зні.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.