Золотовалютні ре­зер­ви зро­сли до 10,2 мі­льяр­да до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За уто­чне­ни­ми да­ни­ми між­на­ро­дні ре­зер­ви Укра­ї­ни ста­ном на 1 ли­пня 2015 ро­ку ста­но­ви­ли 10,264 мі­льяр­да до­ла­рів в екві­ва­лен­ті. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, пе­ре­дає «ЕП». Як за­зна­ча­є­ться, у черв­ні 2015 ро­ку від­бу­ло­ся зро­ста­н­ня об­ся­гу між­на­ро­дних ре­зер­вів на по­над 346 міль­йо­нів до­ла­рів. «Цьо­му спри­я­ло фор­му­ва­н­ня по­зи­тив­но­го саль­до ін­тер­вен­цій Нац­бан­ку на між­бан­ків­сько­му ва­лю­тно­му рин­ку, над­хо­дже­н­ня на ко­ристь уря­ду від роз­мі­ще­н­ня дер­жав­них облі­га­цій Укра­ї­ни в су­мі 140 міль­йо­нів до­ла­рів та від кон­вер­та­ції ки­тай­ських юа­нів у су­мі 419,2 міль­йо­на до­ла­рів», — по­ві­дом­ляє ре­гу­ля­тор. У прес-слу­жбі по­ві­до­ми­ли, що зро­ста­н­ня між­на­ро­дних ре­зер­вів від­бу­ло­ся по­при не­об­хі­дність здій­сне­н­ня зна­чних пла­те­жів з по­га­ше­н­ня та об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жав­но­го та га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою бор­гу в іно­зем­ній ва­лю­ті в су­мі 275,6 міль­йо­на до­ла­рів, у то­му чи­слі 274,3 міль­йо­на до­ла­рів з об­слу­го­ву­ва­н­ня облі­га­цій зов­ні­шньої дер­жав­ної по­зи­ки та об­слу­го­ву­ва­н­ня і по­га­ше­н­ня дер­жав­них цін­них па­пе­рів. Крім то­го, пе­ре­ра­ху­ва­н­ня Між­на­ро­дно­му ва­лю­тно­му фон­ду у черв­ні ста­но­ви­ли 175,7 міль­йо­на до­ла­рів. «На­ра­зі об­сяг між­на­ро­дних ре­зер­вів Укра­ї­ни є до­ста­тнім для ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань і по­то­чних опе­ра­цій уря­ду та На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, у трав­ні золотовалютні ре­зер­ви Нац­бан­ку збіль­ши­ли­ся на 3%, або на 287 міль­йо­нів до­ла­рів до 9,918 мі­льяр­да до­ла­рів. Та­кож на­га­да­є­мо: На­ціо­наль­ний банк по­гір­шив прогноз зро­ста­н­ня зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів із 25,4 мі­льяр­да до­ла­рів до 22,1 мі­льяр­да до­ла­рів про­тя­гом 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.