У черв­ні ав­то­ви­ро­бни­цтво зро­сло на 1,1%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми у черв­ні на укра­їн­ських за­во­дах бу­ло ви­ро­бле­но 1,254 ти­сяч ав­то­транс­порт­них за­со­бів, що на 183,7% біль­ше, ніж у трав­ні, і на 1,1% біль­ше, ніж у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні асо­ці­а­ції «Украв­то­пром», пе­ре­дає «ЕП». Як за­зна­ча­є­ться, об­сяг ви­ро­бни­цтва лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів за мі­сяць ста­но­вив 1,029 ти­сяч оди­ниць, що на 256,1% біль­ше по­рів­ня­но із трав­нем і на 2% біль­ше по­рів­ня­но із черв­не­вим по­ка­зни­ком ми­ну­ло­го ро­ку. Ко­мер­цій­них ав­то­мо­бі­лів бу­ло ви­ро­бле­но 139 штук, або на 32,4% біль­ше по­рів­ня­но із трав­не­вим по­ка­зни­ком, і на 33,7% біль­ше що­до то­рі­шньо­го черв­ня. «Черв­не­вий по­ка­зник у ча­сти­ні ви­ро­бни­цтва ав­то­бу­сів (86 штук) на 79,2% пе­ре­вер­шив ре­зуль­тат по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця, однак ви­явив­ся на 32,3% мен­шим за під­су­мок черв­ня 2014 ро­ку», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. У прес-слу­жбі по­ві­до­ми­ли, що всьо­го за пер­ше пів­річ­чя 2015 ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло ви­ро­бле­но 3,181 ти­сяч штук ав­то­транс­порт­ної те­хні­ки, що на 86,7% мен­ше ана­ло­гі­чно­го ре­зуль­та­ту ми­ну­ло­го ро­ку. «У се­гмен­ті лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів па­ді­н­ня ста­но­ви­ло 89,9% — до 2,289 ти­сяч штук. Най­мен­ше па­ді­н­ня ві­дзна­че­но у ви­ро­бни­цтві ко­мер­цій­них ав­то — 21,9%, ви­ро­бле­но 644 ав­то­мо­бі­лі. Ви­пуск ав­то­бу­сів за той же пе­рі­од ско­ро­тив­ся на 45,3% до 248 штук», — іде­ться у по­ві­дом­лен­ні асо­ці­а­ції.

ФО­ТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИ­ШИ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.