Держ­стат: «Ін­фля­ція в Укра­ї­ні спо­віль­ни­ла­ся до 0,4%»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ба­зо­ва ін­фля­ція в Укра­ї­ні у черв­ні по­то­чно­го 2015 ро­ку спо­віль­ни­ла­ся до 0,4%: з 1,9% у трав­ні, 4,6% у кві­тні і 10,8% у бе­ре­зні, по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки у вів­то­рок. За її да­ни­ми, з по­ча­тку ро­ку ба­зо­ва ін­фля­ція до­ся­гла 28,2%, а в рі­чно­му ви­мі­рі (що­до ана­ло­гі­чно­го мі­ся­ця ми­ну­ло­го ро­ку) спо­віль­ни­ла­ся до 45,1% — із 46,5% за під­сум­ка­ми трав­ня і 47,1% за під­сум­ка­ми кві­тня. До­да­мо, що ба­зо­ва ін­фля­ція ви­клю­чає ко­ро­тко­стро­ко­ві не­рів­но­мір­ні змі­ни цін під впли­вом окре­мих фа­кто­рів адмі­ні­стра­тив­но­го, по­ді­є­во­го, се­зон­но­го ха­ра­кте­ру. Пе­ре­ва­жно йде­ться про ці­но­ву ди­на­мі­ку, яка не вра­хо­вує змі­ни цін на про­до­воль­ство та енер­го­но­сії, зокре­ма та­ри­фи. Зро­ста­н­ня спо­жив­чих цін в Укра­ї­ні у черв­ні та­кож спо­віль­ни­ло­ся до 0,4% — з 2,2% у трав­ні і 14% у кві­тні, а в рі­чно­му ви­мі­рі — до 57,5% із 58,4% за під­сум­ка­ми трав­ня і 60,9% — за під­сум­ка­ми кві­тня. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, за 2014 рік спо­жив­чі ці­ни в Укра­ї­ні зро­сли на 24,9%, а ба­зо­ва ін­фля­ція скла­ла 22,8%. Во­дно­час дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2015 рік по­бу­до­ва­ний на опти­мі­сти­чно­му сце­на­рії роз­ви­тку си­ту­а­ції, який пе­ред­ба­чає па­ді­н­ня ВВП на 5,5% при ін­фля­ції 26,7%, то­ді як два ін­ших уря­до­вих сце­на­рі­їв при­пу­ска­ють па­ді­н­ня ВВП 8,6% і 11,9% при ін­фля­ції 38, 1% і 42,8% від­по­від­но. Ра­зом із тим, МВФ на­при­кін­ці трав­ня за під­сум­ка­ми пе­ре­го­во­рів з укра­їн­ською вла­дою по­гір­шив прогноз па­ді­н­ня ВВП кра­ї­ни в по­то­чно­му ро­ці до 9%, а ін­фля­ції — до 46%, а Нац­банк про­гно­зує спад ВВП 9,5% при ін­фля­ції 48%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.