«Укр­по­шту» кор­по­ра­ти­зу­ють

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Очі­ку­є­ться, що дер­жав­не під­при­єм­ство по­што­во­го зв’яз­ку «Укр­по­шта» бу­де ре­ор­га­ні­зо­ва­но, з на­да­н­ням йо­му ста­ту­су пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства. Про це по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі ві­це-прем’єр-мі­ні­стра Ва­ле­рія Во­щев­сько­го. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, уря­до­вий ко­мі­тет з пи­тань роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри та еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки прийняв про­ект роз­по­ря­дже­н­ня про ре­ор­га­ні­за­цію по­што­во­го під­при­єм­ства. «Згі­дно з про­е­ктом, пер­шим кро­ком у цьо­му на­прям­ку ста­не кор­по­ра­ти­за­ція — на­да­н­ня укра­їн­сько­му під­при­єм­ству по­што­во­го зв’яз­ку ста­ту­су пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні. При цьо­му змі­ни фор­ми вла­сно­сті (за­раз «Укр­по­шта» є пов­ні­стю дер­жав­ним під­при­єм­ством. — Авт.) не пе­ре­дба­ча­є­ться. У по­ві­дом­лен­ні та­кож на­го­ло­шу­є­ться, що ре­ор­га­ні­за­ція — в ін­те­ре­сах са­мо­го тру­до­во­го ко­ле­кти­ву, який на­лі­чує близь­ко 70 ти­сяч осіб. «Сьо­го­дні ли­сто­но­ші фа­кти­чно пе­ре­тво­ри­ли­ся на кур’єрів, які роз­да­ють пен­сії. При цьо­му в одній ру­ці пен­сія, в ін­шій — якісь цу­кер­ки, кон­сер­ви, праль­ні по­ро­шки... І на рів­ні мі­сце­во­го ке­рів­ни­цтва існу­ють пла­ни — скіль­ки і чо­го ли­сто­но­ша по­ви­нен про­да­ти, щоб отри­ма­ти 1200 гри­вень за­ро­бі­тної пла­ти. То­му ре­фор­му­ва­н­ня «Укр­по­шти» — це в пер­шу чер­гу, в ін­те­ре­сах са­мих тру­до­вих ко­ле­кти­вів», — ци­ту­є­ться в по­ві­дом­лен­ні ві­це-прем’єр-мі­ні­стра. На­га­да­є­мо, «Укр­по­шта» є на­ціо­наль­ним опе­ра­то­ром по­што­во­го зв’яз­ку, згі­дно з роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів від 10 сі­чня 2002 ро­ку. На­ле­жить до сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.