Сьо­го­дні уряд ска­сує уго­ду з РФ про до­бу­до­ву ХАЕС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк до­ру­чив ви­не­сти на за­сі­да­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів у середу, 8 ли­пня, пи­та­н­ня про де­нон­са­цію уго­ди з РФ про до­бу­до­ву двох енер­го­бло­ків Хмель­ни­цької АЕС і за­явив, що та­ке рі­ше­н­ня бу­де ухва­ле­но. «Во­ло­ди­мир Ва­си­льо­вич (мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин. — Авт.), про­шу вас, зав­тра на рі­ше­н­ня уря­ду — є погодження, не­має узго­дже­н­ня, там роз­бе­ре­мо­ся, чо­му 1,5 мі­ся­ці не при­йма­є­ться рі­ше­н­ня (про де­нон­са­цію уго­ди. — ІФ). За не­від­кла­дною про­це­ду­рою, — ска­зав він на ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті в Ки­є­ві вчо­ра. Прем’ єр ви­сло­вив зди­ву­ва­н­ня і не­вдо­во­ле­н­ня з при­во­ду то­го, що МЗС Укра­ї­ни пів­то­ра мі­ся­ці галь­мує рі­ше­н­ня уря­ду про де­нон­са­цію ці­єї уго­ди, за до­по­мо­гою яко­го « Ро­сія фа­кти­чно хо­ті­ла мо­но­поль­но за­хо­пи­ти кіль­ка енер­ге­ти­чних бло­ків в Укра­ї­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.