Без га­ран­тій

Не­своє­ча­сна де­мо­бі­лі­за­ція по­ро­джує но­ву про­бле­му — бій­ців звіль­ня­ють із ро­бо­ти. Хто від­шко­дує зби­тки?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Сер­гій Дя­чен­ко пра­цю­вав звар­ни­ком на СТО. Оскіль­ки вча­сно на ро­бо­ту чо­ло­вік не ви­йшов, по­че­кав­ши ще тро­хи, з фір­ми йо­го звіль­ни­ли. Сві­тла­на роз­по­від­ає, що че­кає на свою зар­пла­ту з не­аби­яким не­тер­пі­н­ням, бо май­же не ли­ши­ло­ся гро­шей, а з дво­ма ді­тьми тре­ба за щось жи­ти. І жо­дних пре­тен­зій до фір­ми не ви­су­неш, бо во­на вчи­ни­ла по за­ко­ну. А з’ясу­ва­ти у Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни чи вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри, чо­му за­три­му­ють чо­ло­ві­ка з дем­бе­лем, не ви­хо­дить, звер­не­н­ня ідуть, а від­по­віді на них ще в до­ро­зі.

«Є КО­ЛІ­ЗІЯ ЗА­КО­НІВ, А СТРА­ЖДАЄ ВІД ЦЬО­ГО ЛЮ­ДИ­НА»

В Ан­дрія Ма­ма­ли­ги, го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської спіл­ки ве­те­ра­нів АТО, та­ких істо­рій теж ма­са, є і з ін­ши­ми фі­на­ла­ми: «У ме­не рід- ний брат із Чер­кас, ко­ли ішов в АТО, був за­сту­пни­ком ди­ре­кто­ра ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства, а як по­вер­нув­ся, йо­го звіль­ни­ли за ско­ро­че­н­ням шта­ту, хо­ча він теж має там пев­ні при­ві­леї. Про­бле­ма в то­му, що ро­бо­то­да­вець ні­би за­кон не по­ру­шує, і Мі­н­обо­ро­ни та­кож, тоб­то є ко­лі­зія за­ко­нів, а стра­ждає від цьо­го лю­ди­на. Не всі ро­бо­то­дав­ці хо­чуть зв’язу­ва­ти­ся з ато­шни­ка­ми, адже лю­ди пі­сля вій­ни ста­ють спе­ци­фі­чни­ми. І це справ­ді про­бле­ма со­ці­аль­но­го ха­ра­кте­ру. Дер­жа­ва по­вин­на за це дба­ти, пра­це­вла­шту­ва­н­ня має вхо­ди­ти у про­гра­му со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції атошни­ків».

Та на­ра­зі у за­ко­но­дав­стві ли­ше про­пи­са­но збе­ре­же­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця про­тя­гом одно­го ро­ку, не­що­дав­но цей тер­мін про­дов­жи­ли до 18 мі­ся­ців, але сто­су­є­ться це тіль­ки но­вих хвиль мо­бі­лі­зо­ва­них. Тоб­то ті, хто при­зи­вав-

За­раз юри­сти фі­ксу­ють та­кі звер­не­н­ня дру­жин та ма­те­рів усе ча­сті­ше, але ка­жуть, що не­має ще су­до­вої пра­кти­ки з ви­рі­ше­н­ня та­ких справ. А рі­ше­н­ня су­ду мо­жуть бу­ти в ана­ло­гі­чних по­зо­вах рі­зни­ми. «Я пам’ятаю, як бу­ли спра­ви з іден­ти­фі­ка­цій­ни­ми ко­да­ми, ко­ли лю­ди про­си­ли в су­ду до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня яки­хось бан­ків­ських опе­ра­цій без ко­ду, то теж одні су­ди за­до­воль­ня­ли та­кі по­зо­ви, ін­ші від­мов­ля­ли, по­ки не ді­йшло до Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду і там не да­ли роз’ясне­н­ня. Ско­ро бу­де наш ко­ле­га ви­рі­шу­ва­ти це пи­та­н­ня. Йо­го при­зи­ва­ли на пев­ний тер­мін, уже ско­ро має бу­ти де­мо­бі­лі­за­ція, якщо за­три­ма­ють, по­ста­вить пи­та­н­ня ще більш кон­кре­тні­ше», — до­дає Са­ма­рець.

Прав­ник Оле­ксандр Ку­ли­ков теж ба­чить у звіль­нен­ні вій­сько­вих з ро­бо­ти під­ста­ву для по­да­н­ня по­зо­ву на Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни. До ро­бо­то­дав­ця справ­ді пре­тен­зій не­має, це швид­ше йо­го мо­раль­на від­по­від­аль­ність, не біль­ше. Вій­сько­во­слу­жбо­вець мо­же по­пе­ре­ди­ти, що йо­го за­три­му­ють на пе­ре­до­вій, але це не ма­ти­ме жо­дних на­слід­ків. «Я ба­чив на­віть лист від вій­сько­вої ча­сти­ни, де про­си­ли по­че­ка­ти, бо вій­сько­вих не мо­жуть за­раз де­мо­бі­лі­зу­ва­ти, але чо­му — не по­ясню­ва­ли. І та­ке звер­не­н­ня не має юри­ди­чної си­ли. Усі ро­зу­мі­ють, що, мо­же, і є сенс, що їх де­мо­бі­лі­зу­ва­ти не мо­жуть, бій­ці ма­ють бу­ти на сво­їх по­зи­ці­ях, але ні­хто не га­ран­тує зби­тки, які во­ни по­не­суть від втра­ти ро­бо­ти», — вва­жає Ку­ли­ков.

Хо­ча сам за­кон про збе­ре­же­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця за мо­бі­лі­зо­ва­ни­ми юри­сти май­же не оскар­жу­ють. Вва­жа­ють йо­го хо­ро­шим, прав­да, за умо­ви, що бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти ін­ші за­ко­ни, до ньо­го до­ти­чні. По­ки ж си­ту­а­ція у за­мкне­но­му пра­во­во­му ко­лі. А для тих, хто вже на вок­за­лі в обі­ймах рі­дних, із кві­та­ми чи жов­то-бла­ки­тни­ми куль­ка­ми в ру­ках, пев­но, є по­тре­ба при­дба­ти у кі­о­сках з пре­сою жур­на­ли із про­по­зи­ці­єю ро­бо­ти, про вся­кий ви­па­док.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ДЕ­Я­КІ З БІЙ­ЦІВ, ПО­ВЕР­НУВ­ШИСЬ ДО­ДО­МУ, ДІ­ЗНА­Ю­ТЬСЯ, ЩО СТА­ЛИ БЕЗ­РО­БІ­ТНИ­МИ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.