У сто­ли­ці з’яви­ться парк «Ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду»

Хо­ча по­ки не ві­до­мо, де са­ме і ко­ли. А та­кож чи бу­де він мі­ським, чи все­укра­їн­ським...

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Усто­ли­ці, мо­жли­во, вже на­сту­пно­го ро­ку з’яви­ться Му­зей ра­дян­ської оку­па­ції. Від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня під­три­ма­ла на сво­є­му за­сі­дан­ні цьо­го ти­жня ко­мі­сія Ки­їв­ської мі­ської ра­ди з пи­тань куль­ту­ри та ту­ри­зму.

Рі­ше­н­ня що­до ство­ре­н­ня му­зею про­сто не­ба по­ки має де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер. За сло­ва­ми се­кре­та­ря ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань куль­ту­ри та ту­ри­зму Пав­ла Бри­гин­ця, ство­ри­ти му­зей вда­сться не ра­ні­ше на­сту­пно­го ро­ку, і ро­бо­ту над ним вар­то по­чи­на­ти яко­мо­га швид­ше.

«Якщо ми не ство­ри­мо та­кий му­зей, є ймо­вір­ність, що всі пам’ятки ар­хі­те­кту­ри ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду бу­де зни­ще­но. А так у нас є шанс щось ли­ши­ти», — го­во­рить Бригинець.

Ко­мі­тет з пи­тань куль­ту­ри та ту­ри­зму від­по­від­ним рі­ше­н­ням до­ру­чив Де­пар­та­мен­ту зе­мель­них ре­сур­сів від­най­ти мо­жли­ву ді­лян­ку для му­зею. Що­до то­го, де са­ме мо­жна роз­мі­сти­ти му­зей, є про­по­зи­ції й у са­мих чле­нів ко­мі­сії, ді­ли­ться Пав­ло Бригинець.

«Оста­то­чне рі­ше­н­ня бу­де прийня­то шля­хом гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня. Ме­ні най­біль­ше по­до­ба­є­ться ідея ство­ре­н­ня му­зею на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го ком­пле­ксу «Ек­спо­центр Укра­ї­ни» (ВДНГ), але ця те­ри­то­рія під­по­ряд­ко­ву­є­ться Мі­ні­стер­ству куль­ту­ри. За­раз у мі­ні­стер­стві є гру­па, яка пра­цює над тим, щоб ство­ри­ти му­зей ра­дян­ської оку­па­ції у Пи­ро­го­ві, але я ка­те­го­ри­чно про­ти цьо­го. Му­зей у Пи­ро­го­ві та май­бу­тній Му­зей ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду пред­став­ля­ють два рі­зні куль­тур­ні пла­сти, які ні­як між со­бою не пов’яза­ні».

Та­кож по­ки три­ва­ють роз­мо­ви що­до то­го, яко­го са­ме рів­ня має бу­ти му­зей. Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри пра­цює над ство­ре­н­ням все­укра­їн­сько­го му­зею, а Ки­їв­ра­да хо­че зі­бра­ти у ньо­му мі­сце­ві пам’ятки.

«... ЩОБ ЗІ­БРА­ТИ В ОДНО­МУ МІ­СЦІ НАЙ­ЦІ­КА­ВІ­ШІ ЗРАЗ­КИ ТО­ТА­ЛІ­ТАР­НО­ГО МИ­СТЕ­ЦТВА»

Во­ло­ди­мир В’ЯТРО­ВИЧ, ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті:

— Оскіль­ки за­раз три­ва­ють про­це­си де­ко­му­ні­за­ції, ідея ство­ре­н­ня му­зею на­ра­зі акту­аль­на. Не­об­хі­дно ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня роз­мі­ще­н­ня де­яких пам’ятни­ків то­та­лі­тар­ної до­би, які ма­ють ми­сте­цьку цін­ність. Окрім то­го, укра­їн­ці все біль­ше ці­кав­ля­ться сво­єю істо­рі­єю, зокре­ма істо­рі­єю ХХ сто­лі­т­тя. Як­би нам вда­ло­ся її по­да­ти ці­ка­во, по­ясни­ти, чо­му то­та­лі­тар­не ми­ну­ле по­вин­но за­ли­ша­ти­ся у ми­ну­ло­му, це пі­шло б нам на ко­ристь. Осо­бли­во за­раз, ко­ли у вій­ні про­ти Укра­ї­ни Ро­сія актив­но звер­та­є­ться до ра­дян­ських тра­ди­цій, ми ма­є­мо по­ка­за­ти, що ці тра­ди­ції не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з на­шою кра­ї­ною і з са­мо­го по­ча­тку бу­ли ан­ти­укра­їн­ськи­ми.

Для цьо­го ми з ко­ле­га­ми про­по­ну­ва­ли ство­ри­ти своє­рі­дний парк «Ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду». Суть ці­єї ідеї в то­му, щоб зі­бра­ти в одно­му мі­сці, на­при­клад, на ВДНГ, най­більш ці­ка­ві зраз­ки то­та­лі­тар­но­го ми­сте­цтва. Під від­кри­тим не­бом мо­жна бу­ло роз­мі­сти­ти пам’ятни­ки, а у па­віль­йо­нах ство­ри­ти му­зей­ні виставки, які роз­по­від­а­ли б про роз­ви­ток ра­дян­сько­го то­та­лі­тар­но­го ре­жи­му в Укра­ї­ні. По­ки це ли­ше ро­бо­ча вер­сія, ми її пов­ні­стю не до­о­пра­цю­ва­ли. Про цю ідею ми вже по­ві­дом­ля­ли під час дис­ку­сії, ор­га­ні­зо­ва­ної Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри кіль­ка мі­ся­ців то­му. Але рі­шень по­ки не­має.

З мо­єї то­чки зо­ру, му­зей у Пи­ро­го­ві для ра­дян­сько­го му­зею зов­сім не го­ди­ться, адже це му­зей на­ро­дної куль­ту­ри. Єди­ний фра­гмент, який мо­жна пов’яза­ти з то­та­лі­тар­ним пе­рі­о­дом — так зва­не ра­дян­ське се­ло. Але за­га­лом по­єд­на­н­ня цих ви­ста­вок, на мою дум­ку, пі­де на шко­ду ком­пле­ксу. ВДНГ ж бу­ду­ва­ли як еле­мент про­слав­ля­н­ня ра­дян­ської вла­ди. Есте­ти­ка ком­пле­ксу на­га­дує роз­квіт ста­лі­ні­зму, то­му над тим, щоб пе­ре­тво­ри­ти йо­го на за­по­від­ник «сов­ка», не тре­ба ба­га­то пра­цю­ва­ти.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЕКС­ПЕР­ТИ НА­ГО­ЛО­ШУ­ЮТЬ, ЩО МУ­ЗЕЙ ДАСТЬ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЦІН­НІ ПАМ’ЯТКИ АР­ХІ­ТЕ­КТУ­РИ РА­ДЯН­СЬКО­ГО ПЕ­РІ­О­ДУ І РОЗ­КА­ЗА­ТИ БІЛЬ­ШЕ ПРО ТОЙ ЧАС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.