Світ укра­їн­ської іко­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

У На­ціо­наль­но­му Ки­є­во-Пе­чер­сько­му за­по­від­ни­ку де­мон­стру­ють уні­каль­ні зраз­ки са­краль­но­го ми­сте­цтва

Укра­їн­ська іко­на — ди­во­ви­жна і са­мо­бу­тня, їй не­має ана­ло­гів у сві­то­вій скар­бни­ці са­краль­но­го ми­сте­цтва! «В укра­їн­ській іко­ні на­го­ло­шу­ють на тор­же­стві пра­во­слав’я, во­на від­рі­зня­є­ться, так би мо­ви­ти, ве­ли­ко­дньою ра­ді­стю», — роз­по­від­ає про ви­став­ку пра­ців­ник На­ціо­наль­но­го Ки­є­во-Пе­чер­сько­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка, кан­ди­дат ми­сте­цтво­знав­ства Алі­на КОН­ДРА­ТЮК.

Ви­став­ка «Світ укра­їн­ської іко­ни» дає мо­жли­вість по­ба­чи­ти її на- ціо­наль­ну своє­рі­дність, ху­до­жні від­мін­но­сті, ре­гіо­наль­ні осо­бли­во­сті, сти­лі­сти­чні змі­ни у ві­тчи­зня­ній іко­но­пи­сній тра­ди­ції впро­довж XVI— XIX сто­річ. В екс­по­зи­ції пред­став­ле­но по­над сто експонатів із ко­ле­кції На­ціо­наль­но­го Ки­є­во­Пе­чер­сько­го істо­ри­ко- куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка і при­ва­тних зі­брань. На­при­клад, хре­сти- ен­кол­піо­ни ві­зан­тій­сько­го та ста­ро­ру­сько­го по­хо­дже­н­ня X—XIII сто­річ (при­ва­тна ко­ле­кція « Платар » ) . У цих ков­че­гах хре­сто­по­ді­бної фор­ми вмі­щу­ва­ли­ся ча­стин­ки освя­че­ної про­ску­ри або мо­щі свя­тих.

— Ви­став­ка «Світ укра­їн­ської іко­ни» — це пер­ший і вда­лий при­клад спів­пра­ці з при­ва­тни­ми ко­ле­кціо­не­ра­ми. У цьо­му теж її ва­жли­вість. Адже до на­у­ко­во­го обі­гу вво­дя­ться тво­ри са­краль­но­го ми­сте­цтва, які пе­ре­бу­ва­ють у при­ва­тних ко­ле­кці­ях і те­пер фа­хів­ці мо­жуть їх все­бі­чно ви­вчи­ти, — під­кре­слює Алі­на Кон­дра­тюк.

Зі збі­рок за­по­від­ни­ка при­вер­тає до се­бе ува­гу іко­на XVI сто­річ­чя «Хри­стос у сла­ві» (Га­ли­чи­на), ви­ко­на­на у ві­зан­тій­ській тра­ди­ції. На ви­став­ці від­би­ла­ся ді­яль­ність рі­зних ху­до­жніх цен­трів. І, зви­чай­но ж, май­стер­ні Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. Про­фе­сій­но ви­ко­на­ні іко­ни екс­по­ну­ю­ться по­ряд із тво­ра­ми на­ро­дних май­стрів у яких про­сте­жу­ю­ться укра­їн­ські ти­па­жі: чер­ні­гів­ська іко­на «По­кро­ва Бо­го­ро­ди­ці» кін­ця XVII — по­ча­тку XVIII сто­річ­чя (ко­ле­кція «Арт Ін­вест Груп»), во­лин­ська іко­на «Во­зне­сі­н­ня» пер­шої по­ло­ви­ни XVII сто­річ­чя (ко­ле­кція за­по­від­ни­ка), та ін­ші.

Спе­ци­фі­ку до­би ба­ро­ко в укра­їн­сько­му са­краль­но­му ми­сте­цтві пе­ре­дає іко­на із зо­бра­же­н­ням Свя­тої ве­ли­ко­му­че­ни­ці Вар­ва­ри (дру­га по­ло­ви­на XVIII сто­річ­чя, Ки­їв­щи­на, ко­ле­кція АД «Ду­кат), іко­на із зо­бра­же­н­ням Свя­тої Па­ра­ске­ви з жи­ті­єм (1793 рік, Чер­ні­гів­щи­на) «Бла­го­ві­ще­н­ня » ( се­ре­ди­на XVIII сто­річ­чя, Ки­їв). Остан­ні дві з ко­ле­кції за­по­від­ни­ка.

Ра­зом із тво­ра­ми іко­но­пи­су в екс­по­зи­ції пред­став­ле­но рі­зьбле­на Цар­ська Бра­ма з ком­по­зи­ці­єю «Дре­во Іє­се­є­ве» по­ча­тку XVIII сто­річ­чя, ста­ро­дав­ні на­тіль­ні хре­сти та хре­сти для про­це­сій, хре­сти-ен­кол­пі­ни, зраз­ки лі­тур­гій­них по­су­дин.

Ви­став­ка пра­цю­ва­ти­ме до кін­ця ро­ку.

Те­тя­на НІКОЛАЄВА

Фо­то ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.