Кон­флікт у Львів­сько­му те­а­трі ім. Ле­сі Укра­їн­ки – но­вий по­во­рот

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Хто ста­не кер­ма­ни­чем тру­пи?

Ми­ну­ло­го ти­жня, ви­пад­ко­во зу­стрів­шись із акто­ра­ми Те­а­тру Ле­сі Укра­їн­ки, ко­трі 20 черв­ня ого­ло­си­ли не­до­ві­ру ди­ре­кто­ро­ві те­а­тру Оле­ксію Ко­ло­мій­це­ву (пі­до­зра у фі­нан­со­вих ма­хі­на­ці­ях та пе­ре­ви­щен­ні по­са­до­вих обов’яз­ків), уна­слі­док чо­го управ­лі­н­ня куль­ту­ри Львів­ської мі­ської ра­ди ухва­ли­ло рі­ше­н­ня про не­про­дов­же­н­ня кон­тра­кту з те­пе­рі­шнім ке­рів­ни­ком, по­чу­ла при­пу­ще­н­ня, що Оле­ксій Ко­ло­мій­цев ви­су­ва­ти­ме свою кан­ди­да­ту­ру на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тної по­са­ди...

Акто­ри-бун­тів­ни­ки не по­ми­ли­ли­ся: Ко­ло­мій­цев бра­ти­ме-та­ки участь у кон­кур­сі, про що вчо­ра по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook. «Ме­не за­си­па­ли пи­та­н­ня­ми: чи бу­ду я по­да­ва­ти­ся на кон­курс ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Те­а­тру Ле­сі Укра­їн­ки 3 сер­пня? Зви­чай­но, що так! Я не маю мо­раль­но­го пра­ва зра­ди­ти гля­да­чів на­шо­го те­а­тру, по­ці­но­ву­ва­чів ви­став на­ціо­наль­ної спря­мо­ва­но­сті — «Divka», «Ві­ві­се­кція», «Ан­ти­фор­ма­лі­сти­чний ра­йок», «HEROD», — іде­ться у до­пи­сі. — Я не з тих, хто ки­дає спра­ву на пів- до­ро­зі й шу­кає гар­них від­но­син з пе­ре­жи­тка­ми ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го. Моя по­зи­ція чі­тка та одно­зна­чна — Укра­ї­на вре­шті-решт по­вин­на по­збу­ти­ся сво­їх псев­до­ми­сте­цьких со­ці­а­лі­сти­чних ша­ро­ва­рів. Укра­їн­ський те­атр — це по­ту­жна зброя у бо­роть­бі про­ти ав­то­ри­те­тів — «те­а­тра­лів» ча­сів «сов­ка». Ко­ли мо­ва про май­бу­тнє укра­їн­ської сві­до­мо­сті, я ро­зу­мію — це бо­роть­ба не на жи­т­тя, а на смерть! То­му не хви­люй­те­ся — моя вій­на з на­ро­дни­ми та за­слу­же­ни­ми по­тво­ра­ми УРСР за­кін­чи­ться тіль­ки ра­зом із мо­їм існу­ва­н­ням».

За мі­сце «під сон­цем», себ­то у тру­пі, бо­ро­ти­му­ться й акто­ри, в яких за­кін­чив­ся кон­тракт — па­ра­лель­но з кон­кур­сом на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тної по­са­ди ди­ре­кто­ра те­а­тру ого­ло­ше­но й кон­курс на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тних по­сад ху­до­жньо-ар­ти­сти­чно­го скла­ду те­а­тру.

На­га­да­є­мо, що до цьо­го ча­су три­ває пе­ре­вір­ка фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті те­а­тру, ко­тру про­во­дить контрольно-ре­ві­зій­не управ­лі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.