Ві­кі­пе­дія ого­ло­си­ла кон­курс ста­тей про Крим

Den (Ukrainian) - - Культура -

В укра­ї­но­мов­ній Ві­кі­пе­дії роз­по­чав­ся кон­курс «Пам’ятки Укра­ї­ни: Крим», при­свя­че­ний куль­тур­но-істо­ри­чній спад­щи­ні Кри­му. «У роз­ді­лі Ві­кі­пе­дії укра­їн­ською мо­вою про Крим, йо­го куль­тур­ну спад­щи­ну, на­пи­са­но ду­же ма­ло. У той час, як у ро­сій­ській Ві­кі­пе­дії про Крим існу­є­по­над 8000 ста­тей, в укра­їн­ській — менш ніж 4 ти­ся­чі», — на­го­ло­шу­є­ться в бло­зі гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ві­кі­ме­діа Укра­ї­на». Щоб збіль­ши­ти кіль­кість ма­те­рі­а­лів про пів­острів, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни і ГО «Ві­кі­ме­діа Укра­ї­на» ви­рі­ши­ли ор­га­ні­зу­ва­ти кон­курс ста­тей і сві­тлин, ме­тою яко­го є на­пов­не­н­ня Ві­кі­пе­дії ста­т­тя­ми про пам’ятки куль­тур­ної спад­щи­ни Кри­му. Всьо­го на­лі­чу­є­ться по­над 9000 пам’яток у Кри­му і по­над 2000 пам’яток у Се­ва­сто­по­лі. Та­кож у рам­ках кон­кур­су мо­жна ство­рю­ва­ти стат­ті про куль­тур­ні уста­но­ви, ви­да­тних пам’ятко­знав­ців, пам’ятко­охо­рон­ців, му­зей­ни­ків і по­ді­бних, по­ві­дом­ля­є­newsru.ua. Для зру­чно­сті пред­став­ни­ки гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ві­кі­ме­діа Укра­ї­на» під­го­ту­ва­ли ін­стру­кцію у ви­гля­ді ін­фо­гра­фі­ки про те, як ство­ри­ти ста­т­тю про Крим у Ві­кі­пе­дії. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Мін­культ Укра­ї­ни пра­цю­є­над ство­ре­н­ням ба­зи да­них на­ціо­наль­них, куль­тур­но-істо­ри­чних цін­но­стей, які пе­ре­бу­ва­ють у Кри­му.

ФО­ТО З САЙ­ТА ALLCRIMEA.NET

ОДНА З ПАМ’ЯТОК КРИ­МУ — ЛАСТІВЧИНЕ ГНІ­ЗДО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.