На лі­нії во­гню

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Ки­є­ві від­кри­ла­ся

ви­став­ка з артефактами і фо­то­гра­фі­я­ми

із зо­ни про­ве­де­н­ня АТО

чи­ти, що там від­бу­ва­є­ться. На­скіль­ки це бо­ля­че, на­скіль­ки це ре­аль­ність... Пред­став­ле­ни­ми екс­по­на­та­ми єрі­зно­го ви­ду сна­ря­ди, улам­ки; до­ку­мен­ти ро­сі­ян, ко­трі за­ги­ну­ли в 20-х чи­слах сі­чня цьо­го ро­ку під До­не­цьким ае­ро­пор­том», — роз­по­від­а­є­Алі­на Михайлова.

На ви­став­ці та­кож пред­став­ле­но ду­же ба­га­то фо­то. Під ко­жним мі­стом, зо­бра­же­ним на знімках, за­зна­че­но від­стань від Ки­є­ва: Ав­ді­їв­ка — 583 кі­ло­ме­трів, Опи­тне — 586, То­нень­ке — 578, Мар’їн­ка — 580... Це зму­шу­є­лю­дей ро­зу­мі­ти, що вій­на — не так да­ле­ко від те­бе і тво­го до­му.

«Я член Укра­їн­ської спіл­ки в’язнів — жертв на­ци­зму, тоб­то ті­єї ка­те­го­рії лю­дей, яку в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни бу­ло де­пор­то­ва­но до ні­ме­цьких кон­цта­бо­рів. Те­ма вій­ни ду­же близь­ка нам, во­на єо­сно­вою на­шо­го ди­тин­ства та юно­сті. Ми осо­бли­во по­вин­ні від­чу­ва­ти, що та­ке мир і як він по­трі­бен, ма­буть, уже не так нам, як вам, мо­ло­до­му по­ко­лін­ню, — роз­по­від­а­є­ві­дві­ду­ва­чка виставки Ган­на Стриж­ко­ва, ко­ли­шній ма­ло­лі­тній в’язень Ау­шві­цу, член Укра­їн­ської спіл­ки в’язнів — жертв на­ци­зму.

Ще один ві­дві­ду­вач — Во­ло­ди­мир, при­їхав в Укра­ї­ну з Бі­ло­ру­сі. «Під­три­мую укра­їн­ський на­род та укра­їн­ську ар­мію в бо­роть­бі за вла­сну не­за­ле­жність. Під­три­мую з ча­сів Май­да­ну і те­пер. Ба­га­то бі­ло­ру­сів мо­ли­ться за Укра­ї­ну, по­за­як це гі­дний за­хист Ба­тьків­щи­ни пе­ред облич­чям агре­со­ра», — ка­же він.

Ви­став­ка ма­є­бла­го­дій­ний ха­ра­ктер, то­му ко­жен із від­ві­ду­ва­чів мо­же зро­би­ти гро­шо­ву по­жер­тву у скринь­ку або ж при­дба­ти щось на ау­кціо­ні: фут­бол­ку, ке­пку, пра­по­рець та ба­га­то ін­шо­го. «Одя­гнув­ши фут­бол­ку з на­пи­сом: «Я до­по­ма­гаю ар­мії», ви мо­ти­ву­є­те ін­ших до то­го, щоб во­ни зро­би­ли свій вне­сок теж», — по­ясню­є­Алі­на.

Пре­дме­тно-до­ку­мен­таль­ну ви­став­ку мо­жна від­ві­да­ти до 12 ли­пня в Му­зеї істо­рії Ки­є­ва, що за адре­сою вул. Бо­г­да­на Хмельницького, 7. Вхід віль­ний.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

На­та­лія ШИМ­КІВ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.