«Зо­ло­тий» старт Лі­тньої Уні­вер­сі­а­ди

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Збірна Укра­ї­на про­дов­жує здо­бу­ва­ти на­го­ро­ди на пре­сти­жних між­на­ро­дних сту­дент­ських зма­га­н­нях

На XXVIII Все­сві­тній лі­тній Уні­вер­сі­а­ді, яка три­ва­єв Кван­джу (Ре­спу­блі­ка Ко­рея), укра­їн­ські спортс­ме­ни взя­ли хо­ро­ший старт. Так, ли­ше за чо­ти­ри дні зма­гань на­ші атле­ти здобули 17 ме­да­лей — 4 «зо­ло­тих», 9 «срі­бних» та 4 «бронзових» і 8-ме мі­сце в за­галь­но­ко­ман­дно­му за­лі­ку. Зокре­ма, вчо­ра чер­го­ве « зо­ло­то » ви­бо­ров гім­наст Олег Вер­ня­єв у впра­вах на па­ра­лель­них бру­сах. Та­кож в опор­но­му стриб­ку гім­наст Ігор Ра­ді­ві­лов здо­був срі­бну на­го­ро­ду, а Олег Вер­ня­єв — брон­зо­ву. Крім то­го, вчо­ра, ко­ли вер­став­ся но­мер, «срі­бло» у зма­ган- нях з ака­де­мі­чно­го ве­слу­ва­н­ня ді­ста­ло­ся жі­но­чій двій­ці у скла­ді Єв­ге­нії Нім­чен­ко і Да­ри­ни Вер­хо­гляд.

На­га­да­є­мо, що чо­ло­ві­ча збірна Укра­ї­ни зі спор­тив­ної гім­на­сти­ки ви­бо­ро­ла та­кож «брон­зу» в ко­ман­дних зма­га­н­нях, а Вер­ня­єв узяв «зо­ло­то» в осо­би­сто­му ба­га­то­бор­стві.

Все­сві­тня Уні­вер­сі­а­да2015 три­ва­ти­ме з 4 до 14 ли­пня. Впро­довж 11 днів бу­де ро­зі­гра­но 272 ком­пле­кти ме­да­лей із 21 ви­ду спор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.