Єнс СТОЛ­ТЕН­БЕРГ, Ген­сек НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“...Це сто­су­є­ться са­мої Укра­ї­ни — по­да­ва­ти за­яв­ку або ні. Мо­жу від­зна­чи­ти: роз­ши­ре­н­ня НАТО є істо­ри­чним успі­хом, яке спри­яє ста­біль­но­сті й ми­ру в Єв­ро­пі. Це є ре­зуль­та­том де­мо­кра­ти­чних рі­шень, які ухва­ли­ли кра­ї­ни-за­яв­ни­ки і, зви­чай­но, со­ю­зни­ки по НАТО. І це є мо­їм ва­жли­вим си­гна­лом для Укра­ї­ни та­кож: якщо во­на в май­бу­тньо­му зби­ра­є­ться ста­ти чле­ном НАТО або ні, це сто­су­є­ться ли­ше Укра­ї­ни і 28 со­ю­зни­ків. Ні­хто ін­ший не має пра­ва ве­то і не мо­же втру­ча­ти­ся ”

(УКРІНФОРМ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.