«Лі­то в сти­лі мо­дерн»

В Оде­сі Ра­ду По­клі­та­ру пред­став­ляє сім сво­їх зна­ко­вих ви­став

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Учо­ра те­атр « Ки­їв Мо­дер­нБа­лет » від­крив га­стро­лі у Пів­ден­ній Паль­мі­рі фан­та­сма­го­ри­чною по­ста­нов­кою «Лу­скун­чик» на му­зи­ку П. Чай­ков­сько­го. Пе­ре­ду­ю­чи фо­ру­му «Лі­то в сти­лі мо­дер­ну», Ра­ду По­клі­та­ру під­кре­слив: «Ко­ли у те­бе від­су­тні та­бу, твоя па­лі­тра стає ба­га­тшою»! Упро­довж ше­сти ве­чо­рів на сце­ні Оде­сько­го опер­но­го те­а­тру хо­ре­о­граф пред­став­ляє пу­блі­ці сім сво­їх по­ста­но­вок, що де­мон­стру­ють ши­ро­ку твор­чу па­лі­тру ко­ле­кти­ву, яко­му на­при­кін­ці жов­тня ви­пов­ни­ться ли­ше дев’ ять ро­ків. Сьо­го­дні ав­тор­ський про­ект Ра­ду По­клі­та­ру ( те­атр « Ки­їв Мо­дерн-Ба­лет») має ве­ли­че­зну ар­мію ша­ну­валь­ни­ків не ли­ше у на­шій кра­ї­ні, але й за кор­до­ном. Яскра­во стар­ту­вав­ши 2006- го з « Кар­мен. TV» (яка отри­ма­ла дві пре­мії «Ки­їв­ська Пе­кто­раль» як «Кра­ща ви­ста­ва ро­ку» і «Кра­ща ро­бо­та ба­лет­мей­сте­ра»), По­клі­та­ру не по­чи­вав на лав­рах, а що­ро­ку да­ру­вав пу­блі­ці ці­ка­ві прем’ єри. В афі­ші фе­сти­ва­лю та­кож IN PIVO VERITAS, «Двоє на гой­дал­ках», «Дов­гий рі­здвя­ний обід», «Жін­ки в ре мі­но­рі» і «Ле­бе­ди­не озе­ро. Су­ча­сна вер­сія» — це ба­ле­ти з фі­ло­соф­ським під­текс­том, які зму­шу­ють гля­да­чів роз­мір­ко­ву­ва­ти на та­кі ва­жли­ві те­ми, як жи­т­тя і смерть, ко­ха­н­ня і са­мо­та, жі­но­ча дру­жба і сво­бо­да, а та­кож про пра­во за­ли­ша­ти­ся са­мим со­бою...

«ЛЕ­БЕ­ДИ­НЕ ОЗЕ­РО. СУ­ЧА­СНА ВЕР­СІЯ» ЗА­ВЕР­ШИТЬ 12 ЛИ­ПНЯ ФЕ­СТИ­ВАЛЬ БА­ЛЕ­ТУ В ПІВ­ДЕН­НІЙ ПАЛЬ­МІ­РІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.