«Най­кра­ща фор­ма про­ти­дії – об’єктив­на ін­фор­ма­ція»

Екс­пер­ти «Дня» — про ан­ти­укра­їн­ські ви­сту­пи на се­сії ОБСЄ і те, як на них слід ре­а­гу­ва­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

По­при не­до­пуск спі­ке­ра Дер­жду­ми РФ Сер­гія На­ри­шкі­на на Пар­ла­мент­ську Асам­блею ОБСЄ та де­марш ро­сій­ської де­ле­га­ції, го­лос Ро­сії все одно «лу­нає» у Фін­лян­дії. «Дру­зі Пу­ті­на» та... укра­їн­ський де­пу­тат Не­стор Шу­фрич ви­сту­па­ють про­ти жорс­ткої ре­зо­лю­ції ОБСЄ що­до Ро­сії. Про це по­ві­до­ми­ла у сво­є­му Facebook Ган­на Го­пко. «Ось во­на ко­ман­дна гра дру­зів Пу­ті­на. Шу­фрич ви­сту­пає ро­сій­ською на ОБСЄ: Укра­ї­на не ви­ко­нує Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Іна­ко­ми­сліє в Укра­ї­ні пе­ре­слі­ду­є­ться. Укра­їн­ська вла­да, на дум­ку Шу­фри­ча, бо­ї­ться ми­ру біль­ше, ніж вій­ни, на якій во­на за­ро­бляє. Гро­шей у дер­жа­ви не­має, а ін­ве­сто­ри по­ки­да­ють Укра­ї­ну. Де­пу­тат з Вір­ме­нії від­ра­зу під­три­мав ви­ступ Шу­фри­ча...» — на­пи­са­ла на­ро­дний де­пу­тат.

Це під­твер­див й ін­ший укра­їн­ський де­ле­гат — Сер­гій Висоцький. «Якщо гла­ва вір­мен­ської де­ле­га­ції до­го­во­рив­ся до то­го, що Крим за­кон­но на­ле­жить Ро­сії, так як во­на за­во­ю­ва­ла йо­го ще 200 ро­ків то­му, то єв­ро­пей­ські дру­зі Пу­ті­на по­во­дя­ться на­ба­га­то ви­тон­че­но. Ні, зві­сно, ні­хто з європейців не ка­же про те, що Крим ане­ксо­ва­но за­кон­но. Але во­ни про­су­ва­ють ін­ший на­ра­тив. Про те, що за від­су­тно­сті ро­сій­ської де­ле­га­ції не мо­жна роз­гля­да­ти ре­зо­лю­ції що­до Ро­сії. Так як на­ша ре­зо­лю­ція, яка за­су­джує агре­сію Ро­сії, над­то жорс­тка, от­же, не­че­сно не да­ва­ти Ро­сії пра­ва ви­прав­да­ти­ся під час се­сії. Це, мов­ляв, роз­хо­ди­ться з прин­ци­па­ми ОБСЄ», — за­ува­жив пан Висоцький на сво­є­му Facebook. Він до­дав, що по­ді­бну по­зи­цію за­ймає швей­цар­ська, ча­сти­на фран­цузь­кої, іта­лій­ської та ні­ме­цької де­ле­га­цій — «в за­ле­жно­сті від пар­тій­но­сті де­пу­та­тів, які вхо­дять до них». Та­кож пан Сер­гій по­ві­до­мив, що у сво­є­му ви­сту­пі він «спро­бує сфор­му­лю­ва­ти дум­ку про те, що го­лов­не зав­да­н­ня ОБСЄ — це не збе­рі­га­ти спо­кій усе­ре­ди­ні са­мої ОБСЄ будь-якою ці­ною, а спри­я­ти ми­ру та спо­кою в Єв­ро­пі, аде­ква­тно ре­а­гу­ю­чи на ви­кли­ки. «Прин­ци­пи ОБСЄ — це прин­ци­пи по­ва­ги до між­на­ро­дно­го пра­ва, а не до то­го, хто це пра­во по­ру­шує. І го­лов­на ме­та ОБСЄ — ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми, а не ро­би­ти ви­гляд, що їх не існує. Ро­сія за рік не зро­би­ла ні­чо­го для де­е­ска­ла­ції кон­флі­кту. І це озна­чає, що по­сту­пки тіль­ки під­штов­хнуть агре­со­ра до про­дов­же­н­ня агре­сії», — на­го­ло­сив де­пу­тат.

На­га­да­є­мо, в Гель­сін­кі з 5 по 9 ли­пня від­бу­ва­є­ться що­рі­чна се­сія Пар­ла­мент­ської Асам­блеї ОБСЄ. На ній пла­ну­є­ться ухва­ли­ти де­кла­ра­цію що­до не­при­пу­сти­мо­сті си­сте­ма­ти­чно­го по­ру­ше­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю зо­бов’язань пе­ред ОБСЄ та між­на­ро­дних норм. Та­кож, як по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да», Укра­ї­на, від іме­ні якої ви­сту­пає на­ро­дний де­пу­тат Остап Се­ме­рак, пред­ста­вить на се­сії до­по­відь що­до ви­кра­де­н­ня й не­за­кон­но­го утри­ма­н­ня укра­їн­ських гро­ма­дян у Ро­сії.

«День» звер­нув­ся з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти вплив Ро­сії на ОБСЄ, а та­кож участь «дру­зів Пу­ті­на» в по­ді­бних уста­но­вах і те, як слід Укра­ї­ні ре­а­гу­ва­ти на по­ді­бне.

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Най кра ща фор ма про ти дії « дру зям Пу ті на » в та ких уста но - вах — по­стій­на й об’єктив­на ін­фор­ма­ція про те, що від­бу­ва­є­ться. Від кра­їн пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру та за хід них дер жав, які на зар пла ті Ро­сії не до­во­ди­ться очі­ку­ва­ти, що во­ни го­во­ри­ти­муть прав­ду.

То­му до цьо­го тре­ба ста­ви­ти­ся спо­кій­но. Однак не вар­то при­пи­ня­ти ін­фор­му­ва­н­ня гро­мад­сько­сті кра­їн ОБСЄ (в ко­жній кон­кре­тній дер­жа­ві і на за­хо­дах за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го ха­ра­кте­ру) про те, що від­бу­ва­є­ться, на­во­ди­ти кон­кре­тні при­кла­ди та факти, щоб ця ін­фор­ма­ція бу­ла до­сту­пною. Але я сум­ні­ва­ю­ся, що будь-яка об’єктив­на ін­фор­ма­ція, яку по­ши­рю­ва­ти­муть на­ші де­ле­га­ти, ма­ти­ме сер­йо­зний пе­ре­кон­ли­вий ефект на тих, хто си­дить на зар­пла­ті у Мо­скві.

Що ж до за­яв Шу­фри­ча і йо­му по­ді­бних, то пред­став­ни­кам біль­шо­сті по­трі­бно не­гай­но, як за­пи­са­но в кон­сти­ту­цій­ній уго­ді: ска­со­ву­ва­ти де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність і пе­ре­да­ти спра­ву до су­ду.

— Де які де ле га ти ви сту па ють про­ти прийня­т­тя жорс­ткої ре­зо­лю­ції що­до Ро­сії, зва­жа­ю­чи на те, що її пред с тав ни ки від мо ви ли ся бра ти участь на се­сії че­рез не­до­пуск На­ри­шкі­на...

— Фін­лян­дія, як член ЄС, ді­я­ла згі­дно з прийня­тим рі­ше­н­ням. Во­но аб­со­лю­тно аде­ква­тне і пра­виль­не. Го­ло­си про те, що це по­ру­шує прин­ци­пи ОБСЄ лу­на­ють з та­бо­ру тих, хто під­спі­вує Мо­скві. Ро­сія має бу­ти по­ка­ра­на за дії, які су пе ре чать прин ци пам ОБСЄ. Це по­ка­ра­н­ня по­ля­гає і в обме­жен­ні для тих, хто при­ймав від­по­від­ні рі­ше­н­ня на в’їзд до пев­них кра­їн.

Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО, юрист-між­на­ро­дник:

— Най­кра­ще, що мо­жна зро­би­ти — спро­сту­ва­ти на ПА ОБСЄ всі ан­ти­укра­їн­ські ні­се­ні­тни­ці, які верз Шу­фрич та ін­ші де­ле­га­ти. Шу­фри­ча мо­жна еле­мен­тар­но оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як «чле­на ко­ман­ди Яну­ко­ви­ча, який спри­яв фун­кціо­ну­ван­ню зло­чин­но­го ре­жи­му; як пред­став­ни­ка ро­сій­ської п’ятої ко­ло­ни та не­са­мо­стій­ну по­лі­ти­чну фі­гу­ру, яка ви­ко­нує за­мов­ле­н­ня». Це бу­ло би най­кра­щою ре­а­кці­єю.

Вклю­че­н­ня Шу­фри­ча до скла­ду де­ле­га­ції в ОБСЄ і йо­го участь у пар­ла­мент­ській асам­блеї ОБСЄ — гань­ба. Як це мо­гла допу­сти­ти пар­ла­мент­ська біль­шість і ко­а­лі­ція? Різ­ка ре­а­кція на це має бу­ти і від МЗС. Хо­ча на­сам­пе­ред від­ре­а­гу­ва­ти має ке­рів­ни­цтво пар­ла­мен­ту, зокре­ма Ко­мі­тет у за­кор­дон­них спра­вах.

Я не на­да­вав би ве­ли­ко­го зна­че­н­ня сло­вам вір­мен­сько­го де­ле­га­та. Вір­ме­нія пе­ре­бу­ває в за­ле­жно­сті від Ро­сії, яка має свою аген­ту­ру у Вір­ме­нії. Цей пар­ла­мен­тар рад­ше, пред­став­ник ро­сій­ської п’ятої ко­ло­ни. До то­го ж біль­шість де­ле­га­тів да­ють пра­виль­ні оцін­ки ро­сій­ській агре­сії про­ти Укра­ї­ни.

«НЕ ВАР­ТО ПРИ­ПИ­НЯ­ТИ ІН­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ГРО­МАД­СЬКО­СТІ КРА­ЇН ОБСЄ ПРО ТЕ, ЩО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ» «ШУ­ФРИЧ У СКЛА­ДІ ДЕ­ЛЕ­ГА­ЦІЇ ОБСЄ І ЙО­ГО

УЧАСТЬ

У ПАР­ЛА­МЕНТ­СЬКІЙ

АСАМ­БЛЕЇ ОБСЄ —

ГАНЬ­БА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.