«Ми хо­че­мо зро­би­ти «трансфер ком­пе­тен­цій»

За­снов­ник Фо­ру­му Global Ukrainians Ві­о­ле­та Москалу — про стра­те­гію на­ро­дної та куль­тур­ної ди­пло­ма­тії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Упер­ше в Ки­є­ві, 10—12 ли­пня, від­бу­де­ться між­на­ро­дний Фо­рум Global Ukrainians. Йо­го те­мою ста­не «Гло­ба­лі­за­ція, ви­кли­ки та мо­жли­во­сті для Укра­ї­ни». Як по ві дом ля ють ор га ні за то ри — пла­тфор­ма Global Ukraine — ця кон­фе­рен­ція ста­не май­дан­чи­ком для на­ла­го­дже­н­ня ко­му­ні­ка­ції між укра­їн­цям зі США, Ка­на­ди, Ав­стра­лії, кра­їн ЄС та Араб­сько­го сві­ту.

Ме­та Фо­ру­му — ство­ри­ти умо­ви для кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу, шля­хом кон­со­лі­да­ції «на­ро­дних» ди­пло­ма­тів, пред­став­ни­ків бі­зне­су, вла­ди та екс­пер­тної спіль­но­ти для по­шу­ку но­вих дже­рел і ре­сур­сів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня Укра­ї­ни. Се­ред за­про­ше­них уча­сни­ків на пер­ший фо­рум близь­ко 50 пред­став­ни­ків укра­їн­ської елі­ти без­по­се­ре­дньо з са­мої Укра­ї­ни та ді­а­спо­ри.

Про де­та­лі, а та­кож осо­бли­во­сті кон­фе­рен­ції Global Ukrainians «День» по­го­во­рив з її іні­ці­а­то­ром, за­снов­ни­ком Global Ukraine Foundation Ві­о­ле­тою МОСКАЛУ:

— На­ша ідея по­ля­гає не тіль­ки в на­ла­го­джен­ні спів­пра­ці між укра­їн­ськи­ми лі­де­ра­ми сві­то­во­го мас­шта­бу. Це та­кож і ко­ор­ди­на­ція та роз­ви­ток си­нер­гії з рі­зни­ми во­лон­тер­ськи­ми ру­ха­ми. Ми фо­ку­су­є­мо­ся на на­ших екс­па­тах. То­му Global Ukrainians — це ви­со­ко осві­че­ні лю­ди, які пов’яза­ні гло­баль­но.

Ідея цьо­го фо­ру­му та­кож у то­му, щоб за­про­по­ну­ва­ти стра­те­гію на­ро­дної та куль­тур­ної ди­пло­ма­тії че­рез ме­ре­жу Global Ukraine, щоб дер­жа­ва, та­ким чи­ном, мо­гла би ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти по­тен­ці­ал укра­їн­ців по всьо­му сві­ту.

За­раз жи­т­тя стає гло­баль­ним, бо те­хно­ло­гії все змі­ню­ють. ХХІ сто­лі­т­тя бу­де кар­ди­наль­но но­вим від по­пе­ре­дньо­го. У ньо­му ві­ді­гра­ва­ти­муть біль­ше зна­че­н­ня не гро­ші, а са­ме люд­ський ка­пі­тал та ін­те­ле­кту­аль­ні ре­сур­си.

Укра­їн­ці вже по­ча­ли одни­ми се­ред пер­ших жи­ти в цій но­вій па­ра­ди­гмі. Май­дан нас всіх роз­бу­див. Ду­же ва­жли­во роз­ви­ва­ти цю ди­на­мі­ку і зби­ра­ти лю­дей, які не тіль­ки зда­тні гар­но го­во­ри­ти, але й про­ду­ку­ва­ти но­ві сми­сли, а по­тім ро­би­ти про­е­кцію на укра­їн­ський кон­тент. На­ша ме­та: ду­ма­ти гло­баль­но і ді­я­ти ло­каль­но. Ми хо­че­мо зро­би­ти «трансфер ком­пе­тен­цій» (за­лу­че­н­ня ін­те­ле­кту­аль­но­го ка­пі­та­лу і фі­нан­со­вих ре­сур­сів) із про­е­кці­єю на Укра­ї­ну.

Ми хо­че­мо на­да­ти сві­то­ві по­біль­ше ін­фор­ма­ції про Укра­ї­ну і ство­ри­ти наш вла­сний по­ря­док ден­ний, а та­кож зро­би­ти з Укра­ї­ни гло­баль­ний старт-ап.

— Ду­же ча­сто фо­ру­ми та кон­фе­рен­ції, які від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні, не ма­ють ні­яких ре­зуль­та­тів. Зу­стрі­ли­ся, по­го­во­ри­ли, ро­зі­йшли­ся. А яким чи­ном ви зби­ра­є­те­ся до­но­си­ти свої ідеї до укра­їн­ської вла­ди та кон­тро­лю­ва­ти їх вті­ле­н­ня?

— Ми кон­та­кту­є­мо з усі­ма дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми. Пі­сля Фо­ру­му ми під­го­то­ви­мо від­по­від­ні пре­зен­та­ції та пред­ста­ви­мо їх На­ціо­наль­ній ра­ді ре­форм, пар­ла­мент­ським ко­мі­те­там, МЗС, мі­ні­стер­ствам куль­ту­ри і еко­но­мі­ки. Однак ми не бу­де­мо че­ка­ти ні­яко­го «бла­го­сло­ве­н­ня» від вла­ди. До Global Ukrainians на­ле­жать лю­ди, які вже по­ка­за­ли свою ефе­ктив­ність і ба­га­то чо­го до­ся­гли та ство­ри­ли. На­ші про­е­кти бу­дуть роз­ви­ва­ти­ся не­за­ле­жно від то­го чи бу­де дер­жа­ва їх під­три­му­ва­ти, чи ні. До то­го ж для ре­фор­му­ва­н­ня ін­сти­ту­цій в Укра­ї­ні по­трі­бен час, а у нас вже є го­то­ві лю­ди і ка­на­ли ко­му­ні­ка­цій, які ба­га­то що мо­жуть ро­би­ти.

На ве­ре­сень ми пла­ну­є­мо опри­лю­дни­ти про­по­зи­ції на­шої стра­те­гії. У нас є чі­тке ро­зу­мі­н­ня, що цей фо­рум дасть старт для, мі­ні­мум, трьох на­ших про­е­ктів.

По-пер­ше, ми пла­ну­є­мо зро­би­ти з ме­ре­жі Global Ukraine бренд для про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів Укра­ї­ни в сві­ті. Це бу­де про­мо­ція куль­тур­них про­е­ктів, пред­став­ле­н­ня на­ших ре­сур­сів, ідей та лю­дей. Ми ста­ви­мо пе­ред со­бою ме­ту роз­ви­ну­ти цей лейбл, щоб він став ві­до­мим по всьо­му сві­ту а-ля Alliances francaises.

По-дру­ге, ми обду­му­є­мо ство­ре­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го стар­та­пу, щось на кшталт ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства ти­пу АFP чи Reuters. У нас є від­по­від­ні ре­сур­си і для цьо­го вже зро­бле­но 50% ро­бо­ти.

По-тре­тє, ми мрі­є­мо про Global Ukraine Academy — Уні­вер­си­тет май­бу­тньо­го, в яко­му бу­дуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся всі ци­фро­ві те­хно­ло­гії, які ро­блять цей світ гло­баль­ним. Ми вже змо­де­лю­ва­ли, яким чи­ном мо­жна ство­ри­ти цей уні­вер­си­тет і щоб ма­кси­маль­но по­ши­ри­ти ці ідеї по ре­гіо­нах. Але це бу­дуть вже на­сту­пні кро­ки пі­сля Фо­ру­му... — Хто є ва­ши­ми пар­тне­ра­ми? — Наш основ­ний пар­тнер — це Фонд «Від­ро­дже­н­ня», яко­му на­ле­жить ідея «кри­ста­лі­зу­ва­ти» цей фо- рум. З са­мо­го по­ча­тку нас під­три­мав і Фонд Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на. Во­ни ска­за­ли, що на­ша іні­ці­а­ти­ва — про­дов­же­н­ня ідеї жи­т­тя па­на Бо­г­да­на, бо це ро­бо­та з лі­де­ра­ми, мо­лод­дю — на роз­ви­ток Укра­ї­ни. Це й Ін­сти­тут Кен­на­на, який ці­ка­ви­ться куль­тур­ною ди­пло­ма­ті­єю...

Якщо го­во­ри­ти про ЗМІ, то ми, на­справ­ді, не шу­ка­ли ба­га­то ме­діа-пар­тне­рів. За­раз тен­ден­ція — пі­а­ри­ти «си­рі» ідеї. У нас іна­кший під­хід. Ми спо­ча­тку роз­ви­ва­є­мо про­ект і пре­зен­ту­є­мо йо­го то­ді, ко­ли він вже го­то­вий. От­же, ми шу­ка­ли спе­ци­фі­чних пар­тне­рів се­ред ЗМІ. То­му я звер­ну­ла­ся до го лов но го ре дак то ра га зе ти «День» Ла­ри­си Ів­ши­ної з про­по­зи­ці­єю ге­не­раль­но­го пар­тнер­ства по фо­ру­му і по про­е­кту вза­га­лі.

На­ша пу­блі­ка — це окре­ма ка­ста: лю­ди, які чи­та­ють ро­зум­ну ана­лі­ти­ку. Га­зе­та «День» для нас ду­же цін­ний пар­тнер. Для ме­не ва­жли­во, щоб укра­їн­ці ді­а­спо­ри чи­та­ли новини про Укра­ї­ну з га­зе­ти «День», а не бра­ли їх в ма­сме­діа, які не по­ді­ля­ють ба­че­н­ня від­по­від­аль­но­сті в жур­на­лі­сти­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.