ДО­ВІД­КА «Дня»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ві­о­ле­та МОСКАЛУ — до­ктор фі­ло­со­фії, на­у­ко­вий до­слі­дник Ло­та­ринзь­ко­го уні­вер­си­те­ту (Франція), між­на­ро­дний екс­перт по ре­фор­мах дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Пре­зи­дент-за­снов­ник (2004 рік) фран­цузь­ко-укра­їн­сько­го ГО «Обмі­ни Ло­та­рин­гія — Укра­ї­на», яке за­йма­є­ться роз­ви­тком пар­тнер­ства між фран­цузь­ки­ми та укра­їн­ськи­ми уні­вер­си­те­та­ми з ме­тою роз­ви­тку на­у­ко­вих, куль­тур­них та еко­но­мі­чних від­но­син між Фран­ці­єю та Укра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.