Вій­на сту­кає до сер­дець бо­лем і мо­ли­тва­ми

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку не­ве­ли­чке се­ли­ще Пі­ски бу­ло від­во­йо­ва­не укра­їн­ськи­ми зброй­ни­ми си­ла­ми. Кіль­ка ра­зів вій­сько­ві за­хо­ди­ли до цьо­го на­са­ле­но­го пун­кту й оста­то­чно за­крі­пи­ли­ся в сер­пні. Стра­те­гі­чне зна­че­н­ня цьо­го утри­ма­н­ня по­ля­га­ло в то­му, що Пі­ски ста­ли ба­зою для ро­та­ції «кі­бор­гів» в До­не­цько­му ае­ро­пор­ту. Крім то­го, са­ме че­рез Пі­ски до фор­те­ці «кі­бор­гів» по­ста- ча­лось під­крі­пле­н­ня, хар­чі та зброя. Мо­жна з впев­не­ні­стю ска­за­ти, що До­не­цький ае­ро­порт не зміг би чи­ни­ти та­кий три­ва­лий опір, як­би не зайня­ті укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми Пі­ски.

У Пі­сках не­спо­кій­но і до­ни­ні. Вве­че­рі 6 ли­пня пе­ред чер­го­вим ра­ун­дом Мін­ських пе­ре­мо­вин 40 хви­лин три­вав об­стріл цьо­го се­ли­ща бо­йо­ви­ка­ми. Укра­їн­ські війсь- ко­ві, які пе­ре­бу­ва­ють на по­зи­ці­ях у Пі­сках, де­мон­стру­ють ви­ня­тко­вий ге­ро­їзм, адже пе­ре­бу­ва­ють в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до ве­ли­ких ску­пчень ро­сій­ських бан­ди­тів. Зруй­но­ва­ні бо­йо­ви­ка­ми по­ме­шка­н­ня, уста­но­ви, цер­кви... Мі­сце під­ви­ще­ної не­без­пе­ки з май­же пов­ною від­су­тні­стю за­со­бів для жи­т­тя — один із фор­по­стів Укра­ї­ни пе­ред бан­дит­ською на­ва­лою.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.