Гре­цький три­лер

Чін­ція АЛЬЧІДІ: «Тер­пі­н­ня ЄС май­же за­кін­чи­ло­ся...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор САМОКИШ, «День»

Во­стан­ні ти­жні світ зав­мер в очі­ку­ван­ні розв’яз­ки гре­цької дра­ми. Сьо­го­дні, 9 ли­пня, збі­гає тер­мін пред­став­ле­н­ня Афі­на­ми сво­їх про­по­зи­цій що­до но­вих жорс­тких за­хо­дів еко­но­мії в обмін на кре­ди­ту­ва­н­ня. Тим ча­сом, лі­де­ри ЄС всі­ля­ко да­ють зро­зу­мі­ти Гре­ції, що на­сту­пний са­міт, який прой­де ці­єї не­ді­лі, 12 ли­пня, ста­не за­вер­шаль­ним акор­дом в цій істо­рії.

Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск за­не­по­ко­є­ний гре­цьким ре­фе­рен­ду­мом, на яко­му гре­ки ви­сту­пи­ли про­ти умов «трой­ки» — Єв­ро­цен­тро­бан­ку, Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду та ЄС. За йо­го сло­ва­ми, про­вал пе­ре­го­во­рів з Афі­на­ми мо­же сут­тє­во пі­ді­рва­ти ав­то­ри­тет Єв­ро­со­ю­зу в сві­ті. Туск та­кож до­дав, що Єв­ро­па мо­же зі­штов­хну­ти­ся з «най­кри­ти­чні­шим мо­мен­том у сво­їй істо­рії». А від­су­тність кон­сен­су­су між ЄС та Афі­на­ми, при­зве­де до «бан­крот­ства Гре­ції та не­пла­то­спро­мо­жно­сті її бан­ків­ської си­сте­ми, що ма­ти­ме наслідки «в гео­по­лі­ти­чно­му сми­слі», на­во­дить сло­ва Ту­ска «Ні­ме­цька хви­ля».

За сло­ва­ми кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель, прем’єр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас має пред­ста­ви­ти свої про­по­зи­ції до кін­ця цьо­го ти­жня. Якщо це ста­не­ться, то Мер­кель звер­не­ться до ні­ме­цько­го пар­ла­мен­ту з про­ха­н­ням схва­ли­ти пе­ре­го­во­ри про но­ву дов­го­стро­ко­ву про­гра­му до­по­мо­ги.

На від­мі­ну від біль­шо­сті єв­ро­пей­ських мі­ні­стрів фі­нан­сів, Мер­кель не хо­че ви­хо­ду Гре­ції з єв­ро­зо­ни, пи­ше аме­ри­кан­ський пор­тал Newsweek. Grexit (ви­хід гре­ків із зо­ни єв­ро) мо­же ста­ти одним із ва­рі­ан­тів за­вер­ше­н­ня гре­цької кри­зи. Дру­гий ва­рі­ант, до­дає ви­дан- ня — це ізо­ля­ція. «Ін­ша ча­сти­на Єв­ро­пи на­да­ва­ти­ме Гре­ції мі­ні­маль­ну до­по­мо­гу, щоб во­на ли­ша­ла­ся в єв­ро­зо­ні, але ні­чо­го біль­ше. Ме­та — не­хай Сіріза ва­ри­ться у власному со­ку, по­ки гре­ки не звер­ну­ться до більш по­мір­них ва­рі­ан­тів», — на­го­ло­шує ви­да­н­ня.

Під час учо­ра­шньо­го ви­сту­пу в Єв­ро­пар­ла­мен­ті Але­ксіс Ци­прас по­обі­цяв, що Гре­ція вкла­де­ться в уста­нов­ле­ні ЄС стро­ки і під­го­тує план ви­хо­ду з кри­зи. «Я впев­не­ний, що в най­ближ­чі два-три дні ми змо­же­мо ви­ко­на­ти на­ші зо­бов’яза­н­ня в ін­те­ре­сах Гре­ції та всі­єї єв­ро­зо­ни», — за­явив Ци­прас у Страс­бур­зі. Він до­дав, що гре­цькі про­по­зи­ції «по фі­нан­со­во­му за­без­пе­чен­ню на­ших зо­бов’язань та ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу кра­ї­ни не за­че­плять ін­те­ре­сів єв­ро­пей­ських пла­тни­ків по­да­тків». Зна­йшло­ся мі­сце й для кри­ти­ки ЄС та «трой­ки». Ци­прас від­зна­чив, що про­тя­гом остан­ніх ро­ків «Гре­ція ста­ла екс­пе­ри­мен­таль­ною лабораторією для жорс­ткої еко­но­мії» і «цей екс­пе­ри­мент не вдав­ся». «Я по­ва­жаю ін­ші кра­ї­ни, які про­йшли че­рез жорс­тку еко­но­мію, але ні­де ці за­хо­ди не бу­ли та­ки­ми ж жорс­тки­ми», — на­рі­кнув він.

За­не­по­ко­є­ний гре­цькою кри­зою і Ва­шинг­тон. Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма по­дзво­нив Ци­пра­су, щоб обго­во­ри­ти си­ту­а­цію і на­ла­шту­ва­ти прем’єра Гре­ції на кон­стру­ктив. Оба­ма ви­сло­вив на­дію на успі­шне за­кін­че­н­ня пе­ре­го­во­рів між Афі­на­ми та Брюс­се­лем. До то­го ж, по­ві­дом­ляє Reuters, США хо­чуть, щоб Гре­ція за­ли­ши­ла­ся в єв­ро­зо­ні.

На­га­да­є­мо, якщо на са­мі­ті 12 ли­пня гла­ви кра­їн та урядів ЄС не до­мов­ля­ться на­да­ти Гре­ції чер­го­ві кре­ди­ти, то гре­ки бу­дуть ви­му­ше­ні по­ки­ну­ти єв­ро­зо­ну.

«День» звер­нув­ся до го­ло­ви від­ді­лу еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки з брюс­сель­сько­го до­слі­дни­цько­го ін­сти­ту­ту Centre for European Policy Studies Чін­ції АЛЬЧІДІ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ва­жли­вість до­ся­гне­н­ня кон­сен­су­су між Брюс­се­лем та Афі­на­ми:

— За­раз тер­пі­н­ня ЄС май­же за­кін­чи­ло­ся. У не­ді­лю бу­де прийня­то оста­то­чне рі­ше­н­ня. То­ді якраз і ви­рі­ши­ться: ви­йде Гре­ція зі скла­ду ва­лю­тно­го со­ю­зу чи ні. Або ж ке­рів­ни­ки Гре­ції пе­ре­ко­на­ють сво­їх пар­тне­рів у то­му, що їм мо­жна до­ві­ря­ти, як і за­про­по­но­ва­ній ни­ми уго­ді. Однак до­ві­ра до Гре­ції силь­но по­хи­тну­ла­ся про­тя­гом остан­ньо­го ти­жня. До­сяг­ти до­мов­ле­но­сті Афі­нам та Брюс­се­лю бу­де ду­же скла­дно.

— Якщо не бу­де до­ся­гну­то кон­сен­су­су між гре­ка­ми та ЄС, як це впли­не на імідж Єв­ро­со­ю­зу в сві­ті?

— По­ки що за­ра­но про це го­во­ри­ти, оскіль­ки ду­же ба­га­то не­ви­зна­че­но­сті. Оскіль­ки ми тіль­ки зна­є­мо про по­ча­ток юри­ди­чних про­це­дур, але те, чим все скін­чи­ться — не­ві­до­мо. Зві­сно, що бу­де ре­а­кція сві­то­во­го рин­ку, бу­де тур­бу­лен­тність, осо­бли­во в са­мій Гре­ції та ін­ших не­ста­біль­них кра­ї­нах. По­при це, та­ка тур­бу­лен­тність бу­ла ду­же стри­ма­ною про­тя­гом цьо­го ти­жня — ми очі­ку­ва­ли зна­чно біль­шої ре-

акції на новини з Гре­ції. Де­хто з європейців го­во­рить про те, що зва­жа­ю­чи на всі ри­зи­ки, за­раз на­сту­пив мо­мент, щоб ви­про­то­ри­ти гре­ків з ЄС.

— До­нальд Туск за­явив, що си­ту­а­ція з Гре­ці­єю— кри­ти­чний мо­мент в істо­рії ЄС. Якщо тра­пи­ться все ж та­ки Grexit, то яка ймо­вір­ність, що та­ка до­ля спі­ткає й ін­ші кра­ї­ни?

— Зві­сно, та­кі ри­зи­ки є. Але це знов та­ки, ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, як від­ре­а­гу­ють рин­ки. Якщо, на­при­клад, іта­лій­ські облі­га­ції по­чнуть ро­сти, то це ство­рить про­бле­ми для ін­ших кра­їн ЄС. Але по­ки що ре­а­кція рин­ків ли­ша­є­ться стри­ма­ною.

Те, як ви­рі­ши­ться істо­рія з Гре­цію від­обра­зи­ться й на по­лі­ти­чній си­ту­а­ції у низ­ці кра­їн. У Іспа­нії пі­сля си­ту­а­ції в Гре­ції до вла­ди мо­жуть при­йти ідей­но близь­кі си­ли до Сі­рі­зи. Зін­шої сто­ро­ни, якщо ста­но­ви­ще в Гре­ції ще біль­ше по­гір­ши­ться пі­сля її ви­хо­ду з єв­ро­зо­ни, зва­жа­ю­чи на її слаб­ку еко­но­мі­ку, це мо­же зі­гра­ти про­ти лі­вих пар­тій — на ко­ристь тра­ди­цій­них і про­єв­ро­пей­ських те­чій.

— По­лі­ти­чний ана­лі­тик Ан­дерс Ослунд вва­жає, що Укра­ї­на є ва­жли­ві­шо­ю­за Гре­ці­юі ЄС по­трі­бно на­да­ва­ти са­ме Укра­ї­ні біль­шу до­по­мо­гу, ніж гре­кам. Як би ви це про­ко­мен­ту­ва­ли?

— Я та­кож зу­стрі­ча­ла по­ді­бні дум­ки на сто­рін­ках The Financial Times про те, що гре­цька кри­за від­ня­ла над­то ба­га­то ча­су у єв­ро­пей­ських лі­де­рів і на­став час за­кри­ти цю те­му, щоб сфо­к­усу­ва­ти­ся на більш ва­жли­вих пи­та­н­нях, вклю­ча­ю­чи гео­по­лі­ти­ку. Я по­го­джу­ю­ся з цим. Гре­цька кри­за не тіль­ки зав­дає шко­ди єв­ро­пей­ській еко­но­мі­ці, від­би­рає ба­га­то ча­су та енер­гії у ЄС. Це — один з не­до­лі­ків єв­ро­пей­сько­го під­хо­ду, який не йде да­лі гре­цької про­бле­ми. Однак ми ма­є­мо взя­ти­ся за це, якщо хо­че­мо стій­кий ва­лю­тний со­юз.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

ЕКС­ПЕР­ТИ НЕ ДА­ЮТЬ ТО­ЧНИХ ПРО­ГНО­ЗІВ ЩО­ДО РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ СА­МІ­ТУ ПО ГРЕ­ЦІЇ. ОДНАК, ЗА СЛО­ВА­МИ ЦИ­ПРА­СА ТА ЛІ­ДЕ­РІВ ЄС, НІ­ХТО З НИХ НЕ ХО­ЧЕ «РОЗ­ЛУ­ЧЕ­Н­НЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.