Про зна­н­ня, що фор­му­ють май­бу­тнє

Сту­ден­ти Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» зу­стрі­ли­ся з го­ло­вою ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань осві­ти і на­у­ки Лі­лі­єю ГРИ­НЕ­ВИЧ

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Ві­кто­рія ПРИМАК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Се­рія зу­стрі­чей з ці­ка­ви­ми го­стя­ми в ре­да­кції «Дня» у рам­ках Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки три­ває. Цьо­го ра­зу сту­ден­ти по­спіл­ку­ва­ли­ся з го­ло­вою пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань осві­ти і на­у­ки Лі­лі­єю Гри­не­вич. Во­на не тіль­ки са­ма є пал­кою при­хиль­ни­цею «Дня», а й по­пу­ля­ри­зує йо­го се­ред де­пу­та­тів. Пред­став­ля­ю­чи сту­ден­там го­стю, го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на роз­по­ві­ла істо­рію, як за спри­я­н­ня па­ні Лілії на­ше ви­да­н­ня і книж­ки з бі­бліо­те­ки «Дня» з’яви­ли­ся в пар­ла­мент­сько­му кі­о­ску. До то­го їх там не бу­ло. Ди­во­ви­жна си­ту­а­ція як для ін­сти­ту­ції, в сті­нах якої ви­рі­шу­є­ться до­ля кра­ї­ни...

Цен­траль­ною те­мою роз­мо­ви бу­ли ре­фор­ми в осві­ті та на­у­ці Укра­ї­ни. У всту­пно­му сло­ві де­пу­тат на­го­ло­си­ла на то­му, що освіта і наука мо­жуть да­ти ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня для роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви. Лі­лія Гри­не­вич вва­жає, що освіта — стра­те­гі­чна сфе­ра, яка фор­мує май­бу­тнє. Си­сте­му осві­ти, на­го­ло­шує Лі­лія Ми­хай­лів­на, тре­ба зо­рі­єн­ту­ва­ти на ви­мо­ги рин­ку пра­ці та про­фе­сій­ні стан­дар­ти. Крім то­го, во­на не по­вин­на по­гли­блю­ва­ти со­ці­аль­ну стра­ти­фі­ка­цію су­спіль­ства. А го­лов­ним зав­да­н­ням ре­фор­ми має ста­ти фор­му­ва­н­ня осві­че­но­го за­га­лу су­спіль­ства.

Лі­лія Гри­не­вич та­кож роз­по­ві­ла шко­ля­рам про ви­кли­ки, які вій­на по­ста­ви­ла пе­ред осві­тою, та окре­сли­ла шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня. До то­го ж го­стя «Дня» на­го­ло­си­ла на ва­жли­во­сті осми­сле­но­го та які­сно­го ви­кла­да­н­ня укра­їн­ської мо­ви та істо­рії в шко­лах.

Жва­ве обго­во­ре­н­ня ви­кли­ка­ло пи­та­н­ня уні­вер­си­тет­ської ав­то­но­мії. За сло­ва­ми Лілії Гри­не­вич, не всі уні­вер­си­те­ти го­то­ві при­йма­ти рі­ше­н­ня са­мо­стій­но і ще ма­ють цьо­му на­вчи­ти­ся.

«При­єм­но зна­ти, що се­ред пар­ла­мен­та­рів ще є лю­ди, яким не­бай­ду­жа ідея укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ідентичності. Я вже дав­но вва­жаю істо­рію Укра­ї­ни та рі­дну мо­ву основ­ни­ми, най­ва­жли­ві­ши­ми та, без­пе­ре­чно, стра­те­гі­чни­ми сфе­ра­ми, які по­вин­ні слу­гу­ва­ти осно­вою для пов­но­цін­но­го ін­те­ле­кту­аль­но­го роз­ви­тку су­спіль­ства. Пі­сля ці­єї зу­стрі­чі за­жев­рів во­гник спо­ді­ва­н­ня, що у на­шій си­сте­мі осві­ти та на­у­ки ще є мо­жли­вість щось змі­ни­ти, що не все втра­че­но. Вар­то ли­ше да­ти змо­гу ро­зум­ним лю­дям ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої ідеї, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від зу­стрі­чі уча­сни­ця Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ з На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка».

А Дми­тро ПЛАХТА, сту­дент Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Іва­на Фран­ка, за­ува­жив: «Лі­лія Гри­не­вич на­го­ло­си­ла на ва­жли­во­сті ін­но­ва­цій, які в свою чер­гу є на­слід­ком роз­ви­тку осві­ти та на­у­ки. Ця те­за свід­чить про да­ле­ко­гля­дну по­зи­цію го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти».

Ще одна уча­сни­ця Лі­тньої шко­ли На­та­лія ШИМ­КІВ, зі Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Іва­на Фран­ка, на­зва­ла зу­стріч з Лі­лі­єю Гри­не­вич — «на­си­че­ною роз­мо­вою про якість осві­ти в Укра­ї­ні, гран­то­ву си­сте­му, де­стру­ктив­ні впли­ви вій­ни та до­лю на­вчаль­них за­кла­дів, пе­ре­мі­ще­них із те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Дон­ба­су». «Ця зу­стріч по­гли­би­ла мої зна­н­ня про за­галь­ну си­ту­а­цію в осві­тньо­му се­ре­до­ви­щі як та­ко­му. Та­кож над­зви­чай­но ці­ка­во бу­ло по­слу­ха­ти про си­сте­му осві­ти у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Укра­ї­ні є до чо­го ро­сти», — під­су­му­ва­ла сту­ден­тка.

Більш роз­гор­ну­тий ма­те­рі­ал з ці­єї зу­стрі­чі чи­тай­те в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЛІ­ЛІЯ ГРИ­НЕ­ВИЧ, ЛЕ­КТОР ЛІ­ТНЬОЇ ШКО­ЛИ-2015, ОТРИ­МА­ЛА ПО­ДА­РУН­КИ ВІД ГО­ЛОВ­НО­ГО РЕ­ДА­КТО­РА «Дня» — НО­ВУ ФІР­МО­ВУ ФУТ­БОЛ­КУ ТА ЗНА­ЧОК ІЗ СИМВОЛОМ ЛШЖ — КОНИКОМ АЛЕ­ГРО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.