«Гро­мад­ський ін­спе­ктор»

У Хер­со­ні пред­ста­ви­ли про­ект пу­блі­чно­го кон­тро­лю за бла­го­устро­єм

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Пре­зен­та­ція від­бу­ла­ся 8 ли­пня під від­кри­тим не­бом на на­бе­ре­жній Дні­пра. За сло­ва­ми на­чаль­ни­ці Ін­спе­кції з кон­тро­лю за бла­го­устро­єм та са­ні­тар­ним ста­ном мі­ста Оле­ни Ма­зур, ідея за­лу­че­н­ня гро­мад­сько­сті до на­ве­де­н­ня по­ряд­ку на ву­ли­цях мі­ста з’яви­ла­ся у бе­ре­зні, ко­ли лю­ди че­рез со­цме­ре­жі й осо­би­сто вка­зу­ва­ли на не­до­лі­ки: за­бу­до­ви без до­ку­мен­тів, від­су­тність урн для смі­т­тя, не­сан­кціо­но­ва­ні роз­ри­т­тя до­ріг та ін­ше.

«То­ді ми ви­рі­ши­ли, що спів­пра­цю з актив­ни­ми хер­сон­ця­ми тре­ба си­сте­ма­ти­зу­ва­ти. Щоб лю­ди не про­сто при­хо­ди­ли і кри­ча­ли, а, за ба­жа­н­ням, до­по­ма­га­ли ін­спе­кції усу­ва­ти ті чи ін­ші про­бле­ми, — ка­же Оле­на Ма­зур. — Сьо­го­дні в на­шо­му шта­ті кіль­ка лю­дей, нам важ­ко охо­пи­ти все мі­сто. Якщо нас бу­де 20—30 осіб, то і ко­ри­сті — біль­ше».

Про­ект «Гро­мад­ський ін­спе­ктор» ре­а­лі­зу­ва­ти­муть у кіль­ка ета­пів. Спо­ча­тку бу­де еле­ктрон­на ре­є­стра­ція уча­сни­ків, по­тім — кон­кур­сний ві­дбір, тре­нін­ги на зна­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, вла­сне — ін­спе­кту­ва­н­ня і під­би­т­тя пер­ших під­сум­ків у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. Ді­яль­ність гро­мад­ських ін­спе­кто­рів ре­гу­лю­є­ться від­по­від­ним по­ло­же­н­ням Хер­сон­ської мі­ської ра­ди, у яко­му ви­зна­че­но основ­ні зав­да­н­ня, обов’яз­ки та пра­ва ін­спе­кто­ра. За сло­ва­ми ав­то­рів про­е­кту, акти­ві­сти до­по­мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти та­кі про­бле­ми як не­осві­тле­ні ву­ли­ці, ви­яв­ле­н­ня без­ха­тніх тва­рин, сти­хій­ні зва­ли­ща смі­т­тя, на­яв­ність ава­рій­них де­рев і су­хо­сто­їв, пар­ку­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів на зе­ле­них зо­нах то­що.

Трид­цять ін­спе­кто­рів, яких ві­ді­бра­но, пра­цю­ва­ти­муть на гро­мад­ських за­са­дах і у від­по­від­них окру­гах, які на­не­се­ні на еле­ктрон­ну кар­ту Хер­со­на. Утім, ре­а­гу­ва­ти на по­ру­ше­н­ня правил бла­го­устрою ін­спе­кто­ри змо­жуть не ли­ше у сво­їх окру­гах, а й по всьо­му мі­сту. По­мі­тив­ши якусь про­бле­му, ін­спе­ктор вно­си­ти­ме ін­фор­ма­цію про неї в еле­ктрон­ний ре­єстр з від­по­від­ним ко­мен­та­рем і фо­то, так са­мо ці ві­до­мо­сті пу­блі­ку­ва­ти­муть на офі­цій­ній сто­рін­ці про­е­кту в Facebook. Тут же мо­жна зна­йти і де­таль­ні­шу ін­фор­ма­цію про ре­є­стра­цію та ін­ші новини про­е­кту « Гро­мад­ський ін­спе­ктор » . (https://www.facebook.com/groups/gr ominspector.ks/?pnref=story). За ци­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми сте­жи­ти­ме спе­ці­а­ліст, який по­ві­дом­ля­ти­ме про них ін­спе­кцію, яка ре­а­гу­ва­ти­ме від­по­від­но до сво­їх пов­но­ва­жень. Та­ким чи­ном ко­му­наль­ні під­при­єм­ства і при­ва­тні під­при­єм­ці змо­жуть швид­ше усу­ва­ти ці не­до­лі­ки, за­пев­ня­ють ав­то­ри ідеї гро­мад­сько­го кон­тро­лю. Якщо про­ект ма­ти­ме успіх, в ін­спе­кції ви­ма­га­ти­муть офі­цій­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня для кра­щих ін­спе­кто­рів.

«Про­блем у цій га­лу­зі ду­же ба­га­то. Це і не­до­ско­на­ле за­ко­но­дав­ство, і ма­лі штра­фи для по­ру­шни­ків, і галь­му­ва­н­ня справ у су­дах та за­га­лом не­до­ста­тнє усві­дом­ле­н­ня біль­ші­стю го­ро­дян сво­єї від­по­від­аль­но­сті за за­галь­ний ви­гляд мі­ста, — ка­же Оле­на Ма­зур. — Однак є ба­га­то і до­бро­со­ві­сних лю­дей, які хо­чуть щось змі­ню­ва­ти в Хер­со­ні. На них ми і орі­єн­ту­є­мось і хо­че­мо з ни­ми спів­пра­цю­ва­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.