Без­ро­бі­т­тя че­рез осо­бли­ві по­тре­би

Но­вий за­кон по­си­лить від­по­від­аль­ність пра­це­дав­ців, ко­трі від­мов­ля­ють лю­дям з ін­ва­лі­дні­стю

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

УВер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но про­ект за­ко­ну що­до по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті в ча­сти­ні пра­це­вла­шту­ва­н­ня лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Зокре­ма, но­ва іні­ці­а­ти­ва по­си­лить кон­троль за на­ра­ху­ва­н­ням і спла­тою ро­бо­то­дав­ця­ми адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ських санкцій та пе­ні за не­ви­ко­на­н­ня нор­ма­ти­ву ро­бо­чих місць.

За чин­ним за­ко­но­дав­ством кіль­кість ро­бо­чих місць на під­при­єм­стві, які ма­ють за­йма­ти лю­ди з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, ста­но­вить чо­ти­ри від­со­тки від кіль­ко­сті шта­тних пра­ців­ни­ків. Якщо ці­єї ви­мо­ги ро­бо­то­дав­ці не до­три­му­ю­ться, во­ни що­рі­чно спла­чу­ють до Фон­ду со­ці­аль­но­го за­хи­сту ін­ва­лі­дів адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські сан­кції. Ве­ли­чи­на від­ра­ху­вань від­по­від­ає роз­мі­ру се­ре­дньо­рі­чної зар­пла­ти на від­по­від­но­му під­при­єм­стві за ко­жне ро­бо­че мі­сце, при­зна­че­не для ін­ва­лі­да, але ним не зайня­те.

За сло­ва­ми спів­ав­то­ра за­ко­но­про­е­кту Глі­ба За­го­рія, со­ці­аль­на від­по- ві­даль­ність ро­бо­то­дав­ців що­до лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю істо­тно зни­зи­ла­ся за остан­ній рік. Су­ма від­ра­ху­вань, са­мо­стій­но спла­че­них під­при­єм­ства­ми до Фон­ду за­хи­сту ін­ва­лі­дів, змен­ши­ла­ся з 27,7% 2012 ро­ку до 8,6% 2014-го. Но­вий за­ко­но­про­ект має на ме­ті під­ви­щи­ти від­по­від­аль­ність по­са­до­вих осіб на під­при­єм­ствах та уто­чнює кри­те­рії ви­ко­на­н­ня нор­ма­ти­ву що­до кіль­ко­сті ро­бо­чих місць.

За­зна­чи­мо, що в Укра­ї­ні 2,7 міль­йо­на лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, з яких пра­це­вла­што­ва­ні близь­ко 25%.

Ген­на­дій ЄВСЕВ’ЄВ, пре­зи­дент Все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю по зо­ру «Ге­не­ра­ція успі­шної дії»:

— Зро­бо­тою тру­дно­щі бу­ли зав­жди. До лю­дей з обме­же­ни­ми по­тре­ба­ми ді­ють сте­ре­о­ти­пи, ні­би­то во­ни не змо­жуть бу­ти пов­но­цін­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми. Що­до лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю по зо­ру, пра­це­дав­ці зав­жди ду­ма­ють, що їм не­об­хі­дно ство­рю­ва­ти спе­ци­фі­чні умо­ви. На­справ­ді це не зов­сім так, адже для ро­бо­ти з комп’юте­ром нам по­трі­бна ли­ше про­гра­ма озву­чу­ва­н­ня. Че­рез цей сте­ре­о­тип нам від­мов­ля­ють у ро­бо­ті, щой­но ді­зна­ю­ться про про­бле­му. Ін­ко­ли ство­ре­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця, зві­сно, мо­же бу­ти за­тра­тним. Є пев­ні про­бле­ми з на­бо­ром текс­ту, то­му для тих, хто ба­га­то з ним пра­цює, за­йма­є­ться ре­да­ктор­ством або пе­ре­кла­да­ми, не­об­хі­дний брай­лів­ський дис­плей. Цей при­стрій до­ста­тньо до­ро­гий, що теж лякає ро­бо­то­дав­ців.

Щоб не бра­ти на ро­бо­ту лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, пра­це­дав­ці ча­сто вда­ю­ться до ма­ні­пу­ля­цій. Во­ни ви­став­ля­ють та­кі ви­мо­ги до віль­ної ва­кан- сії, які пе­ре­ви­щу­ють нор­ма­ти­ви ква­лі­фі­ка­цій­них ви­мог до про­фе­сії. То­му лю­ди­на, яка має стан­дар­тну осві­ту, не під­па­дає під ви­мо­ги і на­віть не мо­же по­да­ти ре­зю­ме. То­ді ро­бо­то­да­вець відмовляється пла­ти­ти штра­фні сан­кції, бо він, мов­ляв, про­по­нує ва­кан­сію, а до ньо­го ні­хто не йде.

Най­лег­ше зна­йти низь­ко­опла­чу­ва­ну ро­бо­ту. Для лю­дей з про­бле­ма­ми зо­ру це ро­бо­та зі скла­да­н­ня яки­хось пре­дме­тів. Тут не тре­ба спе­ці­аль­ної осві­ти, на­ви­чок. Та­кож це мо­же бу­ти ро­бо­та дис­пе­тче­ра. А ось зна­йти ва­кан­сію про­гра­мі­ста, юри­ста, пси­хо­ло­га — зна­чно скла­дні­ше. Ба­га­то з тих, хто здо­був осві­ту за ци­ми спе­ці­аль­но­стя­ми, за­раз без­ро­бі­тний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.