«Оща­дбанк» по­дав у суд на Ро­сію

Екс­перт: «На­сто­ро­жує, що для цьо­го рі­ше­н­ня зна­до­бив­ся по­над рік»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Дер­жав­ний Оща­дбанк по­дав по­зов про­ти Ро­сії про від­шко­ду­ва­н­ня 15 мі­льяр­дів гри­вень зби­тків че­рез ане­ксію Кри­му . Про це по­ві­до­мив вчо­ра на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну за­явив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк.

Окрім то­го, прем’єр за­кли­кав всі дер­жав­ні ком­па­нії чи­ни­ти ана­ло­гі­чно. «Та­кож звер­та­ю­ся до всіх ін­ших укра­їн­ських дер­жав­них ком­па­ній на­слі­ду­ва­ти при­клад дер­жав­но­го Оща­дно­го бан­ку Укра­ї­ни з ті­єю ме­тою, щоб за­лу­чи­ти Ро­сію до від­по­від­аль­но­сті та стя­гну­ти з неї су­ми зби­тків за не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му», — ска­зав Ар­се­ній Яце­нюк.

Як ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, прем’єр-мі­ністр до­ру­чив Мін’юсту за­лу­чи­ти кра­щих юри­стів сві­ту для по­да­чі по­зо­вів про­ти РФ. Зокре­ма, він до­ру­чив у най­ко­ро­тші тер­мі­ни по­да­ти по­зов про­ти РФ від під­при­ємств. За йо­го сло­ва­ми, Ро­сія по­вин­на по­не­сти гео­по­лі­ти­чне та еко­но­мі­чне по­ка­ра­н­ня за не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му, за втор­гне­н­ня в До­нецьк і Лу­ганськ, а та­кож за за­ги­блих лю­дей, які «на со­ві­сті Пу­ті­на».

Та­кож Яце­нюк по­ві­до­мив, що в Єв­ро­пей­сько­му су­ді з прав лю­ди­ни за­раз пе­ре­бу­ває три по­зо­ви про­ти РФ за по­ру­ше­н­ня Мі­жна­ро­дної кон­вен­ції ООН в бо­роть­бі з те­ро­ри­змом.

«День» по­ці­ка­вив­ся у екс­пер­та, на скіль­ки ре­аль­но отри­ма­ти фі- нан­со­ве від­шко­ду­ва­н­ня від РФ та як це кра­ще зро­би­ти.

Ро­сти­слав КРА­ВЕЦЬ, стар­ший пар­тнер адво­кат­ської ком­па­нії «Кра­вець та Пар­тне­ри»:

— На мою дум­ку, це ціл­ком ре­аль­но. Втім, на­сто­ро­жує той факт, що, аби по­да­ти в суд на Ро­сію за ане­ксію Кри­му, Укра­ї­ні зна­до­бив­ся по­над рік, тим біль­ше, мі­ністр юсти­ції не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв, що від­по­від­ні по­зо­ви вже бу­ли по­да­ні. втім, ко­ли і ку­ди — за­ли­ша­є­ться не­ві­до­мим.

То­му не зов­сім зро­зумі­ло, чо­му са­ме за­раз з’яви­ла­ся ця за­ява.

Втім, га­даю, що це біль­ше пі­ар, ніж ре­аль­не ба­жа­н­ня чи ро­бо­та із від­шко­ду­ва­н­ня зав­да­ної шко­ди.

Про­цес мо­же три­ва­ти де­кіль­ка ро­ків. Все за­ле­жа­ти­ме, на­сам­пе­ред від то­го, яким чи­ном бу­дуть під­го­тов­ле­ні до­ку­мен­ти і як «Оща­дбанк» до­во­ди­ти­ме, що Ро­сія за­вда­ла зби­тків са­ме в та­ко­му об­ся­зі.

Не­що­дав­но Яце­нюк і мі­ністр юсти­ції Пав­ло Петренко за­про­по­ну­ва­ли звер­та­ти­ся до укра­їн­ських су­дів що­до стя­гне­н­ня шко­ди на ко­ристь Укра­ї­ни. Якщо го­во­ри­ти від­вер­то, то по­трі­бно, все ж та­ки, по­да­ва­ти по­зо­ви в між­на­ро­дні су­ди. В та­ко­му ви­пад­ку — біль­ша ві­ро­гі­дність то­го, що рі­ше­н­ня су­ду, якщо во­но бу­де на на­шу ко­ристь, бу­де ви­ко­на­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.