«Май­да­ни» впли­ну­ли

Дні­про­дзер­жин­ську вла­ду перевірить обла­сна ко­мі­сія

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Гла­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко іні­ці­ю­вав ком­пле­ксну пе­ре­вір­ку в ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди Дні­про­дзер­жин­ська. Про це го­во­ри­ться у від­по­від­но­му роз­по­ря­джен­ні гу­бер­на­то­ра, опу­блі­ко­ва­но­му на офі­цій­но­му сай­ті Дні­про­пе­тров­ської ОДА. Пун­ктом пер­шим цьо­го до­ку­мен­та на­ка­за­но про­ве­сти пе­ре­вір­ку ви­ко­на­н­ня де­ле­го­ва­них пов­но­ва­жень ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди Дні­про­дзер­жин­ська в пе­рі­од з 9 до 15 ли­пня. Дру­гим пун­ктом ство­рю­є­ться спе­ці­аль­на ро­бо­ча гру­па зі скла­ду спів­ро­бі­тни­ків обл­держ­адмі­ні­стра­ції для про­ве­де­н­ня ці­єї пе­ре­вір­ки.

Як ві­до­мо, на цен­траль­ній пло­щі Дні­про­дзер­жин­ська про­дов­жу­є­ться без­стро­ко­ва акція гро­мад­ських акти­ві­стів, які ви­ма­га­ють від­став­ки мі­сько­го го­ло­ви Ста­ні­сла­ва Са­фро­но­ва. До про­те­стної акції при­єд­на­ли­ся мі­ські ор­га­ні­за­ції «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка», «Ба­тьків­щи­ни», пар­тії «Укроп», «Во­ля» й Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка. Її уча­сни­ки вста­но­ви­ли бі­ля ме­рії на­ме­ти й ство­ри­ли Штаб мі­сько­го опо­ру на чо­лі з ко­мен­дан­том, ко- ли­шнім уча­сни­ком АТО Оле­ксан­дром До­ро­шем. При­чи­ною не­вдо­во­ле­н­ня акти­ві­стів, за їхні­ми по­ясне­н­ня­ми, ста­ли чи­сель­ні факти ко­ру­пції, роз­ва­лу мі­сько­го го­спо­дар­ства й рі­зних зловживань, про які по­стій­но си­гна­лі­зу­ва­ли мі­сце­ві ЗМІ та по­лі­ти­чні пар­тії Дні­про­дзер­жин­ська. Слід за­зна­чи­ти, що че­рез кіль­ка днів пі­сля по­ча­тку дні­про­дзер­жин­сько­го Май­да­ну на цен­траль­ній пло­щі мі­ста з’явив­ся й не­чи­слен­ний ан­ти­май­дан. На дум­ку про­те­сту­валь­ни­ків, йо­го ор­га­ні­зу­ва­ли при­бі­чни­ки ме­ра. Оби­дві сто­ро­ни роз­да­ють жи­те­лям мі­ста ли­стів­ки «ви­кри­валь­но­го» змі­сту, в яких по­да­ють свою вер­сію по­дій. Акти­ві­сти Май­да­ну ве­дуть збір під­пи­сів за від­став­ку ме­ра й за­кли­ка­ють го­ро­дян ви­йти на мі­тинг про­те­сту про­ти мі­ської вла­ди.

У той же час по­ві­дом­ля­є­ться, що гро­мад­ські ді­я­чі зу­стрі­ли­ся з ме­ром Ста­ні­сла­вом Са­фро­но­вим і обго­во­ри­ли пи­та­н­ня про зни­же­н­ня та­ри­фів на про­їзд у мі­ських «мар­шру­тках», які во­ни вва­жа­ють за­ви­ще­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.